Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 23/2001. - Dz.U.2002.60.550 - OpenLEX

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 23/2001.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.60.550

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2002 r.

WYROK
TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 16 kwietnia 2002 r.
sygn. akt SK. 23/2001.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bohdan Zdziennicki - przewodniczący,

Krzysztof Kolasiński,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

Andrzej Mączyński,

Marian Zdyb - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2002 r. na rozprawie skargi konstytucyjnej Ady Marii Wojna, z udziałem uczestników postępowania: skarżącej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) z art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 oraz z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.