Stawki uposażenia według stanowiska służbowego typowe dla stopni wojskowych. - Dz.U.2002.58.536 - OpenLEX

Stawki uposażenia według stanowiska służbowego typowe dla stopni wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.58.536

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 kwietnia 2002 r.
w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla stopni wojskowych.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 18, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 80, poz. 496, Nr 106, poz. 678 i Nr 141, poz. 943 i 944, z 1999 r. Nr 50, poz. 500 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 85, poz. 925) zarządza się, co następuje:
1.  1
 Ustala się następujące stawki uposażenia według stanowiska służbowego typowe dla stopni wojskowych:
1)
Marszałka Polski i generała (admirała) - 3.602,0 zł,
2)
generała broni (admirała floty) - 3.502,0 zł,
3)
generała dywizji (wiceadmirała) - 2.888,0 zł,
4)
generała brygady (kontradmirała) - 2.336,0 zł,
5)
pułkownika (komandora) - 1.626,0 zł,
6)
podpułkownika (komandora porucznika) - 980,0 zł,
7)
majora (komandora podporucznika) - 911,0 zł,
8)
kapitana (kapitana marynarki) - 871,0 zł,
9)
porucznika (porucznika marynarki) - 779,0 zł,
10)
podporucznika (podporucznika marynarki) - 760,0 zł,
11)
chorążych - 701,0 zł,
12)
podoficerów - 532,0 zł.
2. 
Żołnierze powołani do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusach chorążych zawodowych lub podoficerów zawodowych, do czasu wyznaczenia na stanowiska służbowe, otrzymują uposażenie według stanowiska służbowego w stawce określonej w ust. 1:
1)
pkt 11 - jeżeli ze względu na posiadane stopnie wojskowe są chorążymi,
2)
pkt 12 - jeżeli ze względu na posiadane stopnie wojskowe są podoficerami.
Stawki uposażenia określone w § 1 stosuje się do żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 lutego 2003 r. (Dz.U.03.33.274) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 marca 2004 r. (Dz.U.04.38.351) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.