Law Journal

Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego.

Dz.U.2003.27.238 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Substancje wzbogacające dodawane do żywności i warunki ich stosowania.

Dz.U.2003.27.237 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Suplementy diety.

Dz.U.2003.27.236 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia usług powszechnych.

Dz.U.2002.234.1972 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Dz.U.2003.1.7 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasady przeprowadzania i dokumentacji szczepień.

Dz.U.2002.237.2018 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

Dz.U.2002.234.1978 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 33/02.

Dz.U.2003.1.15 | wyrok z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt.

Dz.U.2002.225.1884 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o finansowaniu dróg publicznych.

Dz.U.2002.240.2057 | ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

Dz.U.2003.3.24 | ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o odpadach oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.7.78 | ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.240.2058 | ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Automatyczna rejestracja w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2002.228.1905 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.

Dz.U.2002.228.1906 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

Dz.U.2002.228.1907 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

Dz.U.2002.228.1908 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w wywozie makulatury.

Dz.U.2002.228.1909 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dz.U.2002.234.1975 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2003.27.235 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Graniczna kontrola sanitarna żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności.

Dz.U.2003.27.234 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.

Dz.U.2002.228.1910 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Dz.U.2002.228.1911 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dz.U.2002.228.1912 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie żywnością.

Dz.U.2003.27.233 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2002.233.1963 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim.

Dz.U.2002.220.1852 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 2003.

Dz.U.2002.235.1981 | ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 43/01.

Dz.U.2003.1.14 | wyrok z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzory zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz wysokość opłat rejestrowych.

Dz.U.2002.234.1977 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór świadectwa jakości handlowej.

Dz.U.2002.230.1932 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Zakaz wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.2002.228.1913 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

Dz.U.2002.236.1985 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2002.241.2074 | ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Pasze lecznicze.

Dz.U.2003.4.43 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dz.U.2014.701 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie ewidencji zatrudnienia.

Dz.U.2002.219.1838 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie kart przychodów.

Dz.U.2002.219.1839 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówki prowadzące pomiary skażeń promieniotwórczych.

Dz.U.2002.239.2030 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

Dz.U.2002.239.2029 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania jakościowe dla niektórych paliw ciekłych.

Dz.U.2002.229.1918 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części stanowiące własność publiczną.

Dz.U.2003.16.149 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2002.233.1965 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

Dz.U.2002.227.1898 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izraela.

Dz.U.2002.227.1892 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Chorwacji.

Dz.U.2002.227.1893 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

Dz.U.2002.227.1894 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

Dz.U.2002.227.1895 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

Dz.U.2002.227.1896 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Taryfy celnej.

Dz.U.2002.226.1885 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U. 3/02.

Dz.U.2003.1.13 | wyrok z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej.

Dz.U.2003.20.172 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2002.223.1872 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.2002.216.1829 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Dz.U.2002.239.2028 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2002.219.1837 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek.

Dz.U.2002.231.1940 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy