Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.187.1575

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 września 2005 r.
w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki, sposób i formy przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych, tryb ich dokumentowania oraz podmioty właściwe w tych sprawach.
1. 
Obserwowanie i rejestrowanie, przy użyciu środków technicznych służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych, zwane dalej "obserwacją", podczas pełnienia służby granicznej lub prowadzenia działań granicznych, przeprowadzają funkcjonariusze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej, placówki Straży Granicznej oraz dywizjonu Straży Granicznej.
2.  3
 Obserwację podczas realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzą funkcjonariusze komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej oraz komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej.
Obserwację prowadzi się planowo lub doraźnie w sposób:
1)
bezpośredni - przy obecności funkcjonariuszy w miejscu prowadzenia obserwacji;
2)
zdalny - przy użyciu urządzeń teleinformatycznych przekazujących obraz i dźwięk zdarzeń na odległość.
1.  4
 Obserwację, o której mowa w § 2:
1)
ust. 1, prowadzi się po wyznaczeniu takiego zadania przez właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego;
2)
ust. 2, prowadzi się po uzyskaniu pisemnej zgody udzielonej przez właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego.
1a  5
 Wyznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wpisywane jest w dokumentacji służbowej określonej i prowadzonej na podstawie przepisów w sprawie sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych.
2. 
W przypadkach niecierpiących zwłoki gdy uzyskanie pisemnej zgody mogłoby spowodować utratę informacji, prowadzenie obserwacji można rozpocząć po uzyskaniu ustnej zgody właściwego przełożonego lub funkcjonariusza, o których mowa w ust. 1. Niezwłocznie po rozpoczęciu obserwacji należy uzyskać pisemną zgodę.
3.  6
 Pisemna zgoda jest udzielana na pisemny wniosek w sprawie przeprowadzenia obserwacji, który zawiera
1)
oznaczenie wnioskodawcy oraz podmiotu realizującego wniosek;
2)
numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;
3)
dane identyfikujące obiekt obserwacji;
4)
informacje niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa;
5)
cele do osiągnięcia w wyniku obserwacji;
6)
czas prowadzenia obserwacji;
7)
inne informacje, istotne dla efektywnego przeprowadzenia obserwacji;
8)
podpis podmiotu występującego z wnioskiem.
4.  7
 Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w dwóch egzemplarzach albo w jednym egzemplarzu w przypadku, gdy wniosek przesyłany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 Właściwym przełożonym, o którym mowa w § 4 ust. 1:
1)
pkt 1, jest:
a)
Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,
b)
komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,
c)
komendant ośrodka Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej,
d)
komendant placówki lub dywizjonu Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy placówki lub dywizjonu Straży Granicznej;
2)
pkt 2, jest:
a)
Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,
aa) 9
 Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
b)
komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,
c)
komendant ośrodka Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej.
1. 
Z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji, o której mowa w § 2 ust. 2, występuje:
1) 11
 do właściwego przełożonego, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. a - kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, albo funkcjonariusz przez nich upoważniony;
1a) 12
 do właściwego przełożonego, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. aa - kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez niego upoważniony;
2)
do właściwego przełożonego, o którym mowa w § 5 pkt 2 lit. b - kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez nich upoważniony.
2. 
Komendant oddziału Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji także do innego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.
3.  13
 Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.
4.  14
 Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
1. 
Obserwację, o której mowa w § 2 ust. 2, prowadzi się przez czas określony we wniosku, chyba że przed upływem tego okresu został osiągnięty cel obserwacji, wystąpił trwały brak możliwości prowadzenia obserwacji lub ustały przyczyny jej prowadzenia.
2. 
W sytuacjach szczególnych rozpoczętą obserwację można prowadzić przez czas dłuższy niż określony we wniosku. Wymaga to uzyskania ustnej zgody właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego.
3. 
Ustna zgoda, o której mowa w ust. 2, powinna być niezwłocznie udokumentowana w formie adnotacji sporządzonej i podpisanej przez właściwego przełożonego lub funkcjonariusza przez niego upoważnionego oraz umieszczona na wniosku sporządzonym w postaci papierowej albo dołączona do wniosku przesłanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
1. 
Obserwacja jest prowadzona jawnie lub niejawnie.
2. 
Obserwację niejawną przeprowadza się i dokumentuje w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym ustalenie, że obserwacja taka jest prowadzona.
1. 
Obserwację dokumentuje się w notatce służbowej, komunikacie lub na odpowiednim nośniku technicznym, określając miejsce i czas rozpoczęcia i zakończenia obserwacji oraz rodzaj użytych środków technicznych.
2.  16
 Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporządza się w egzemplarzu pojedynczym, niezwłocznie po zakończeniu obserwacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  17  (uchylony).

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
4 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
5 § 4 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
6 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
7 § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
8 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
9 § 5 pkt 2 lit. aa dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
10 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
11 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
12 § 6 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
13 § 6 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
14 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 23 stycznia 2018 r. (Dz.U.2018.231) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 2018 r.
15 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
16 § 9 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.
17 Załącznik uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U.2014.238) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lutego 2014 r.