Law Journal

Szczegółowe warunki przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Dz.U.2002.234.1973 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Terytorialny zasięg działania oraz siedziby urzędów skarbowych i izb skarbowych.

Dz.U.2002.237.2002 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Tryb przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Dz.U.2002.236.1997 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Tryb przeprowadzania kontroli przez inspektora farmaceutycznego.

Dz.U.2003.21.185 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie strażników Straży Marszałkowskiej.

Dz.U.2003.20.175 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

Dz.U.2002.237.2007 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzory dokumentów dotyczących badań klinicznych wyrobów medycznych.

Dz.U.2003.21.184 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych.

Dz.U.2002.234.1969 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór formularzy składanych w postępowaniu o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

Dz.U.2003.8.94 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003.

Dz.U.2002.234.1966 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.2003.21.180 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2002.230.1928 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Dz.U.2002.231.1950 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.2003.8.101 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej.

Dz.U.2002.231.1947 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru karty zapytania.

Dz.U.2002.231.1952 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dz.U.2003.6.64 | ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o gwarancjach Skarbu Państwa dla przewoźników lotniczych.

Dz.U.2002.231.1937 | ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawa o bezpieczeństwie morskim.

Dz.U.2002.240.2060 | ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o systemie oświaty.

Dz.U.2003.6.65 | ustawa z dnia 20 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2002.236.1994 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Pobieranie i przechowywanie próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego.

Dz.U.2003.27.238 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Substancje wzbogacające dodawane do żywności i warunki ich stosowania.

Dz.U.2003.27.237 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Suplementy diety.

Dz.U.2003.27.236 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia usług powszechnych.

Dz.U.2002.234.1972 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Dz.U.2003.1.7 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasady przeprowadzania i dokumentacji szczepień.

Dz.U.2002.237.2018 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania dotyczące oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

Dz.U.2002.234.1978 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 33/02.

Dz.U.2003.1.15 | wyrok z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat za czynności związane z oznakowaniem zwierząt.

Dz.U.2002.225.1884 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o finansowaniu dróg publicznych.

Dz.U.2002.240.2057 | ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

Dz.U.2003.3.24 | ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o odpadach oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2003.7.78 | ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2002.240.2058 | ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Automatyczna rejestracja w przywozie niektórych towarów rolnych.

Dz.U.2002.228.1905 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie odzieży używanej i innych artykułów używanych.

Dz.U.2002.228.1906 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

Dz.U.2002.228.1907 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej.

Dz.U.2002.228.1908 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w wywozie makulatury.

Dz.U.2002.228.1909 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dz.U.2002.234.1975 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego.

Dz.U.2003.27.235 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Graniczna kontrola sanitarna żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności.

Dz.U.2003.27.234 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu.

Dz.U.2002.228.1910 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

Dz.U.2002.228.1911 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Dz.U.2002.228.1912 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Kwalifikacje w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub w obrocie żywnością.

Dz.U.2003.27.233 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dz.U.2002.233.1963 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory prezydenta Miasta Mysłowice w województwie śląskim.

Dz.U.2002.220.1852 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ustawa budżetowa na rok 2003.

Dz.U.2002.235.1981 | ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 43/01.

Dz.U.2003.1.14 | wyrok z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzory zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz wysokość opłat rejestrowych.

Dz.U.2002.234.1977 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór świadectwa jakości handlowej.

Dz.U.2002.230.1932 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Zakaz wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.2002.228.1913 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

Dz.U.2002.236.1985 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy