Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu znakowania zabawek.

Dz.U.2002.231.1941 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.

Dz.U.2002.237.2003 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

Dz.U.2002.223.1870 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Reklama produktów leczniczych.

Dz.U.2002.230.1936 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i tryb odbywania rocznej praktyki w aptece.

Dz.U.2003.5.59 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dz.U.2002.226.1891 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

Dz.U.2002.230.1930 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Znakowanie środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych.

Dz.U.2002.220.1856 | rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Czas pracy i wypoczynku członków załóg statków powietrznych oraz kontrolerów ruchu lotniczego.

Dz.U.2002.219.1841 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974. 2002.12.13.

Dz.U.2005.120.1016 | umowa międzynarodowa z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Pozwolenia na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą.

Dz.U.2002.226.1889 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Pozwolenia na przywóz towarów udzielanych w ramach kontyngentu taryfowego.

Dz.U.2002.226.1886 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie.

Dz.U.2002.222.1867 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.

Dz.U.2002.223.1879 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb pobierania i zwrotu kaucji ustanowionej w ramach kontyngentu taryfowego.

Dz.U.2002.226.1887 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać tachografy samochodowe oraz wykresówki.

Dz.U.2002.230.1929 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

Dz.U.2002.223.1881 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Badanie mleka.

Dz.U.2002.230.1931 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Podmioty uprawnione do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.

Dz.U.2002.216.1831 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Rejestr psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzór zaświadczenia o szczepieniu.

Dz.U.2002.223.1878 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.2002.221.1863 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 9/02.

Dz.U.2002.238.2025 | wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wzór oraz szczegółowy sposób prowadzenia i składania dzienników połowowych.

Dz.U.2002.221.1862 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2002.233.1962 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Dz.U.2002.229.1916 | rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Broń służbowa i umundurowanie inspektorów i pracowników kontroli skarbowej.

Dz.U.2003.20.174 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Ramowy statut publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Dz.U.2002.223.1869 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wydatki budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2002.211.1796 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK. 27/01.

Dz.U.2002.219.1849 | wyrok z dnia 11 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2002.229.1915 | rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Dodatki do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2002.215.1821 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Dopuszczalność pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska.

Dz.U.2002.231.1938 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania.

Dz.U.2002.222.1868 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.

Dz.U.2002.221.1864 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2002.215.1819 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Michałowice w województwie małopolskim.

Dz.U.2002.210.1787 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru farmaceutów.

Dz.U.2002.219.1845 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przekazywania w zarząd obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawiania.

Dz.U.2002.219.1842 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Śródlądowe drogi wodne.

Dz.U.2002.210.1786 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Warunki przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

Dz.U.2002.215.1822 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K. 27/02.

Dz.U.2002.214.1815 | wyrok z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P. 6/02.

Dz.U.2002.214.1816 | wyrok z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

Dz.U.2002.216.1830 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Wzór dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

Dz.U.2002.219.1843 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U.2002.239.2027 | rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Maszyn Spożywczych" w Warszawie.

Dz.U.2002.233.1959 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Likwidacja jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Spółdzielczy Instytut Badawczy" w Warszawie.

Dz.U.2002.233.1960 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Dz.U.2002.220.1858 | rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc

Archiwizacja akt spraw sądów wojskowych.

Dz.U.2002.220.1857 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Świadczenie usług ratownictwa medycznego.

Dz.U.2002.241.2073 | ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r. | Akt utracił moc