Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.194.1623

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 września 2005 r.
w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2006

Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa sposób podziału na 2006 r. kwoty stanowiącej 30 % części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwanej dalej "ustawą".
§  2. Z kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 25 ust. 8 ustawy, wydziela się kwoty w wysokości:
1) 50 % - której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 3;
2) 50 % - której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 4.
§  3.
1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 1, rozdziela się między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących poniesionych w 2004 r. na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie.
2. Wysokość należnej województwu kwoty ustala się jako iloczyn kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w § 2 pkt 1, i współczynnika udziału wydatków bieżących województwa na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, wyliczonego zgodnie z ust. 3.
3. Współczynnik udziału wydatków bieżących województwa na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, obliczony z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, ustala się w następujący sposób:
1) na podstawie sprawozdań za 2004 r., sporządzonych przez województwo na mocy odrębnych przepisów, ustala się wydatki bieżące poniesione na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie;
2) oblicza się sumę wydatków, o których mowa w pkt 1, wszystkich województw;
3) dla danego województwa oblicza się współczynnik udziału jako iloraz wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie województwa i sumy wydatków, o której mowa w pkt 2.
§  4.
1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 2, rozdziela się między województwa, w których dochody szacowane są niższe od dochodów bazowych.
2. Przez dochody bazowe województwa rozumie się łączne dochody na 2005 r., o których województwo zostało poinformowane zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu:
1) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
2) części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy

- pomniejszone o ustaloną na 2005 r. wpłatę, o której mowa w art. 31 ustawy.

3. Przez dochody szacowane województwa rozumie się ustalone na 2006 r. łączne dochody z tytułu:
1) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,
2) kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o których mowa w art. 25 ust. 2, 4 i 6 ustawy oraz w § 2 pkt 1

- pomniejszone o ustaloną na 2006 r. wpłatę, o której mowa w art. 31 ustawy.

4. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w § 2 pkt 2, ustala się w następujący sposób:
1) oblicza się dla danego województwa różnicę między dochodami bazowymi a dochodami szacowanymi;
2) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danego województwa w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich województw;
3) współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez kwotę części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w § 2 pkt 2;
4) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami szacowanymi województwa - wysokość należnej województwu kwoty jest równa różnicy obliczonej dla województwa w sposób określony w pkt 1, a nadwyżkę środków dzieli się pomiędzy wszystkie województwa w sposób określony w § 3;
5) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami szacowanymi województwa - wysokość należnej województwu kwoty jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.
§  5. Kwota dla danego województwa na 2006 r. z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 25 ust. 8 ustawy, stanowi sumę kwot obliczonych zgodnie z § 3 i 4.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
_________

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).