Leki związane z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.189.1603

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 15 września 2005 r.
w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście

Na podstawie art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wykaz bezpłatnych leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, sposób realizacji recept oraz tryb rozliczania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z budżetem państwa kosztów tych leków.
Ustala się wykaz bezpłatnych leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Recepty wystawione na leki, o których mowa w § 2, realizowane są w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.3)).
Refundacja aptece kosztów leków, o których mowa w § 2, rozliczana jest na zasadach określonych w art. 63 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.4)).
1.
Zwrot z budżetu państwa wydatków, obejmujących koszty leków, poniesionych przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia następuje na podstawie zbiorczego zestawienia kosztów leków wydanych przez apteki na obszarze działania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatnie osobom uprawnionym do korzystania z leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.
Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, sporządzane jest przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zbiorczych zestawień, o których mowa w art. 63 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, i przekazywane jest ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż w terminie 15 dni od ich otrzymania.
3.
Zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia przez ministra właściwego do spraw zdrowia po sprawdzeniu i zaakceptowaniu zestawienia, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 15 dni od dnia jego zaakceptowania.
4.
Za dzień zwrotu wydatków uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie leków związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 88, poz. 963).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz. 1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 175, poz. 1461.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ BEZPŁATNYCH LEKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBAMI WYWOŁANYMI PRACĄ PRZY AZBEŚCIE

Lp.PSMKategoria dostępnościNazwa preparatuPostać preparatuDawkaOpakowanieKod EAN13 opakowania
12345678
1 Ipratropii bromidum
BRpAtrovent Naerozol wziewny, roztwór20 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 10 ml

(200 dawek)

5909990999019
2 Salbutamolum
BRpSalbutamolaerozol wziewny, zawiesina100 mcg/dawkę inhalacyjną1 poj. 20 ml

(400 dawek)

5909990149810
BRpVentolinaerozol bezfreonowy, zawiesina100 mcg/dawkę1 poj.

(200 dawek)

5909990442010
3 Theophyllinum
BRpTheophyllinum prolongatumtabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu250 mg20 tabl.5909990054619
BRpTheovent 300, Theophyllinum 300tabl. o przedłużonym uwalnianiu300 mg50 tabl.

w blistrach

5909990149926
BRpTheospirex retard 300 mgtabl. o przedłużonym uwalnianiu300 mg50 tabl.5909990261215
4 Amoxicillinum
BRpAmotakskaps.250 mg16 kaps.5909990691418
BRpAmoxicillinekaps.250 mg15 kaps.5909990311712
BRpApo-Amoxikaps.250 mg20 kaps.5909990236947
BRpHiconcilkaps.250 mg16 kaps.5909990066018
BRpDuomoxtabl.375 mg20 tabl.5909990328314
BRpAmotakskaps.500 mg16 kaps.5909990691517
BRpDuomoxtabl.500 mg20 tabl.5909990063314
BRpHiconcilkaps.500 mg16 kaps.5909990066117
BRpOspamoxtabl. powl.500 mg16 tabl.5909990293124
BRpDuomoxtabl.750 mg20 tabl.5909990328413
BRpOspamoxtabl. powl.750 mg16 tabl.5909990293223
BRpAmotakstabl.1 g16 tabl.5909990691319
BRpDuomoxtabl.1 g20 tabl.5909990063413
BRpOspamoxtabl. powl.1 g16 tabl.5909990293322
5 Acidum clavulanicum + Amoxicillinum
BRpAmoksiklavtabl. powl.125 mg + 250 mg21 tabl.5909990077120
BRpAugmentintabl. powl.125 mg + 250 mg21 tabl.

w blistrze

5909990064113
BRpAugmentintabl. powl.125 mg + 250 mg21 tabl.

w blistrach

5909990064120
BRpCuramtabl. powl.125 mg + 250 mg21 tabl.5909990914210
BRpTaromentintabl. powl.125 mg + 250 mg21 tabl.5909990430512
BRpAmoksiklavtabl. powl.125 mg + 500 mg14 tabl.5909990081912
BRpAugmentintabl. powl.125 mg + 500 mg14 tabl.

w blistrze

5909990368211
BRpAugmentintabl. powl.125 mg + 500 mg14 tabl.

w blistrach

5909990368235
BRpCuramtabl. powl.125 mg + 500 mg14 tabl.5909990451111
BRpForcidtabl.125 mg + 500 mg14 tabl.5909990968114
BRpTaromentintabl. powl.125 mg + 500 mg14 tabl.5909990430628
BRpAmoksiklavtabl. powl.125 mg + 875 mg14 tabl.5909990411115
BRpAugmentintabl. powl.125 mg + 875 mg14 tabl.

w blistrze

5909990717514
BRpAugmentintabl. powl.125 mg + 875 mg14 tabl.

w blistrach

5909990717521
BRpCuramtabl. powl.125 mg + 875 mg14 tabl.5909991009618
6 Doxycyclinum
BRpDoturkaps.100 mg10 kaps.5909990719822
BRpDoxycyclinumkaps.100 mg10 kaps.5909990072316
BRpDoxyratio Mtabl.100 mg10 tabl.5909990888214
BRpSupracyclin Tabstabl.100 mg10 tabl.5909990710218
BRpUnidox Solutabtabl.100 mg10 tabl.5909990752713
7 Erythromycinum
BRpDavercintabl. powl.250 mg16 tabl.5909990087419
BRpErythromycinumtabl. powl.200 mg16 tabl.5909990295616
8 Furosemidum
BRpFurosemidumtabl.40 mg30 tabl.5909990135028
BRpFurosemidumtabl.40 mg30 tabl.

w blistrze

5909990921119
BRpFurosemidumtabl.40 mg30 tabl.

w fiolce z tworzywa

5909990921126
BRpFurosemidumtabl.40 mg40 tabl.

w blistrach

5909990921133
BRpFurosemidumtabl.40 mg40 tabl.

w fiolce z tworzywa

5909990921140
BRpFurosemidumtabl.40 mg40 tabl.

w fiolce szklanej

5909990921157
9 Hydrochlorothiazidum
BRpHydrochlorothiazidumtabl.12,5 mg30 tabl.5909990374625
BRpDisaluniltabl.25 mg30 tabl.5909990468713
BRpHydrochlorothiazidumtabl.25 mg30 tabl.5909990034628
10 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum
BRpBiseptol 480tabl.480 mg20 tabl.5909990117611
BRpGroseptoltabl.480 mg20 tabl.5909990118113
BRpTwo-Septoltabl.480 mg20 tabl.5909990826810
BRpBiseptol 960tabl.960 mg10 tabl.

w blistrze

5909990117710
BRpBiseptol 960tabl.960 mg10 tabl.

w pojemniku

5909990117727
11 Cyclophosphamidum
BRpEndoxan - Astadraż.50 mg50 draż.5909990240814
12 Etoposidum
BRpLastetkaps.25 mg40 kaps.5909990289219
BRpLastetkaps.50 mg20 kaps.5909990289318
BRpVepesidkaps.50 mg20 kaps.

w butelce

5909990648627
BRpVepesidkaps.50 mg20 kaps.

w blistrach

5909990648634
BRpLastetkaps.100 mg10 kaps.5909990289417
BRpVepesidkaps.100 mg10 tabl.

w butelce

5909990165223
BRpVepesidkaps.100 mg10 tabl.

w blistrach

5909990165216

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

Część I

Wystawca: ...................................................

(nazwa właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ)

.............................................................

(siedziba i adres)

NIP: ........................................................

Płatnik: ....................................................

(siedziba i adres)

NIP: ........................................................

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW LEKÓW

wydanych przez apteki na obszarze działania ...............

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bezpłatnie

osobom uprawnionym do korzystania z leków związanych z

chorobami wywołanymi pracą przy azbeście w okresie

od ............. do ..............

Nazwa leku, jego postać i dawkaWartość leków zrealizowanych na podstawie recept wg cen detalicznych (w złotych)Kwota podlegająca refundacji (w złotych)
Razem kwota podlegająca refundacji

Stosownie do § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15

września 2005 r. w sprawie leków związanych z chorobami

wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. Nr 189, poz. 1603)

kwotę .................... zł (słownie ................ zł)

należy przekazać na rachunek ...............................

............................................................

(nr rachunku bankowego właściwego oddziału wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia)

Data i podpis Data, pieczęć i podpis

osoby sporządzającej dyrektora oddziału

wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia

lub osoby upoważnionej

Część II

(wypełnia Ministerstwo Zdrowia)

Akceptuję zwrot z budżetu państwa wydatków w wysokości ........

zł poniesionych przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu

Zdrowia obejmujących koszty leków wydanych przez apteki

bezpłatnie pracownikom uprawnionym, o których mowa w art. 7a

ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z

późn. zm.1))

Data, pieczęć i podpis ministra właściwego do

spraw zdrowia lub osoby upoważnionej

_________

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały

ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 120, poz.

1252 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 72.