Uposażenie zasadnicze i inne należności przysługujące żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.189.1592

Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego i innych należności przysługujących żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

Na podstawie art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
stawki uposażenia zasadniczego i inne należności przysługujące żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką, zwanym dalej "żołnierzami", oraz ich wysokość i warunki przyznawania w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny;
2)
stawki i warunki przyznawania dodatku wojennego przysługującego żołnierzom w czasie wojny.
1.
W razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny żołnierzom przysługują:
1)
uposażenie zasadnicze;
2)
odprawa z tytułu zwolnienia z czynnej służby wojskowej;
3)
odprawa pośmiertna.
2.
W czasie wojny żołnierzom, niezależnie od należności, o których mowa w ust. 1, przysługuje dodatek wojenny.
1.
Uposażenie zasadnicze i należności, o których mowa w § 2 ust. 1, przysługują żołnierzom od dnia ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego albo ogłoszenia stanu wojny.
2.
Dodatek wojenny przysługuje żołnierzom od dnia ogłoszenia stanu wojny.
1.
Stawki uposażenia zasadniczego według zajmowanego stanowiska służbowego określa załącznik do rozporządzenia.
2.
Żołnierzowi skierowanemu do stanu zmiennego pododdziału uzupełnienia kadrowego albo żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, który nie został wyznaczony na stanowisko służbowe, przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce należnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono mobilizację, ogłoszono stan wojenny albo ogłoszono stan wojny.
1.
W przypadku wyznaczenia żołnierza na inne stanowisko służbowe, od dnia objęcia obowiązków służbowych na tym stanowisku przysługuje mu uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z zajmowania tego stanowiska, jednak nie niższe niż uposażenie zasadnicze przysługujące na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.
2.
Jeżeli prawo do wyższego uposażenia zasadniczego powstało w trakcie miesiąca kalendarzowego, uposażenie za czas do końca tego miesiąca oblicza się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia za każdy dzień.
3.
Uposażenie zasadnicze wypłaca się w pierwszym dniu miesiąca, za który przysługuje.
4.
W okresie niezdolności do pełnienia służby z powodu choroby lub z innych niezawinionych przez żołnierza powodów, żołnierz zachowuje prawo do pełnego uposażenia zasadniczego.
5.
Prawo do uposażenia zasadniczego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej, poległ, zmarł lub został uznany za zmarłego albo zaginął.
1.
Wysokość dodatku wojennego wynosi 20 % stawki uposażenia zasadniczego, należnej żołnierzowi.
2.
Dodatek wojenny zwiększa się o:
1)
40 % stawki uposażenia zasadniczego należnej żołnierzowi - członkowi załogi bojowego statku powietrznego, który wykonuje loty, albo żołnierzowi pełniącemu służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305;
2)
30 % stawki uposażenia zasadniczego należnej żołnierzowi - członkowi załogi innego niż wymieniony w pkt 1 statku powietrznego, który wykonuje loty;
3)
10 % stawki uposażenia zasadniczego należnej żołnierzowi - członkowi załogi okrętu, który wychodzi na tym okręcie w morze, albo żołnierzowi pełniącemu służbę w pododdziale działań specjalnych.
3.
W zakresie wypłacania dodatku wojennego § 5 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
1.
Żołnierzowi zwolnionemu z czynnej służby wojskowej przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, odprawa w wysokości:
1)
po roku służby - 100 %,
2)
po pięciu latach służby - 200 %,
3)
po dziesięciu latach służby - 300 %

- kwoty uposażenia zasadniczego należnego w ostatnim dniu pełnienia służby.

2.
Wysokość odprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, ulega zwiększeniu o 20 % uposażenia zasadniczego za każdy rok służby wojskowej pełnionej ponad dziesięć lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 %.
3.
Do okresu służby, o którym mowa w ust. 1 i 2, zalicza się okresy pełnienia nieprzerwanej czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania, chyba że prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne lub dyscyplinarne, będące przyczyną zawieszenia lub aresztowania, zostało umorzone albo żołnierz został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.
4.
Dla celów ustalenia odprawy, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługującej żołnierzom zwalnianym w czasie wojny uwzględnia się również dodatek wojenny.
1.
W przypadku gdy żołnierz poległ, zmarł lub został uznany za zmarłego albo zaginął, małżonkowi żołnierza, a w razie braku małżonka - dzieciom, wnukom lub rodzicom żołnierza przysługuje odprawa pośmiertna w takiej wysokości, w jakiej przysługiwałaby temu żołnierzowi, na podstawie § 7, odprawa przy zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, nie niższej jednak niż 600 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego określonego na dzień, w którym żołnierz poległ, zmarł lub został uznany za zmarłego albo zaginął.
2.
Przez najniższe uposażenie zasadnicze, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć uposażenie określone dla stopnia etatowego starszego szeregowego.
1.
Prawo do dodatku wojennego, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz do odprawy z tytułu zwolnienia z czynnej służby wojskowej, a także odprawy pośmiertnej, stwierdza się w rozkazie lub decyzji dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.
2.
Uposażenie zasadnicze, dodatek wojenny oraz odprawa są płatne bezpośrednio do rąk żołnierza lub w formie bezgotówkowej, w sposób określony pisemnie przez żołnierza.
3.
Wypłaty uposażenia zasadniczego, dodatku wojennego oraz należności pieniężnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje jednostka wojskowa lub instytucja cywilna, na której zaopatrzeniu finansowym żołnierz pozostaje.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH STOPNI ETATOWYCH I GRUP UPOSAŻENIA

Stopień etatowyGrupa uposażeniaMiesięcznie w złotych
123
generał2017.900,00
(admirał)
generał broni19 B15.100,00
(admirał floty)19 A14.400,00
1913.800,00
generał dywizji18 B12.900,00
(wiceadmirał)18 A12.200,00
1811.800,00
generał brygady17 B11.000,00
(kontradmirał)17 A10.500,00
1710.100,00
16 C9.400,00
pułkownik16 B8.800,00
(komandor)16 A8.200,00
167.600,00
15 C7.000,00
podpułkownik15 B6.500,00
(komandor porucznik)15 A6.300,00
156.100,00
14 C5.800,00
major14 B5.600,00
(komandor podporucznik)14 A5.500,00
145.400,00
kapitan13 B5.000,00
(kapitan marynarki)13 A4.900,00
134.800,00
porucznik12 A4.700,00
(porucznik marynarki)124.600,00
podporucznik114.500,00
(podporucznik marynarki)
starszy chorąży sztabowy104.400,00
(starszy chorąży sztabowy marynarki)
starszy chorąży94.200,00
(starszy chorąży marynarki)
chorąży84.000,00
(chorąży marynarki)
młodszy chorąży73.900,00
(młodszy chorąży marynarki)
starszy sierżant63.800,00
(starszy bosman)
sierżant53.800,00
(bosman)
plutonowy43.700,00
(bosmanmat)
starszy kapral33.600,00
(starszy mat)
kapral23.500,00
(mat)
starszy szeregowy13.100,00
(starszy marynarz)
szeregowy03.000,00
(marynarz)
1 Załącznik:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.75.520) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U.07.61.416) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2008 r. (Dz.U.08.27.154) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 marca 2008 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 lutego 2009 r. (Dz.U.09.31.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2009 r.