Law Journal

Szczegółowe zasady działania telekomunikacji lotniczej.

Dz.U.2020.1295 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 marca 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Postępowanie wierzycieli należności pieniężnych.

Dz.U.2020.1294 | rozporządzenie z dnia 23 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Podatek od sprzedaży detalicznej.

Dz.U.2020.1293 t.j. | ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2020.1291 | ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodorowej.

Dz.U.2020.1290 | rozporządzenie z dnia 24 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

Dz.U.2020.1289 t.j. | rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego".

Dz.U.2020.1288 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dz.U.2020.1282 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lipca 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dz.U.2020.1281 | rozporządzenie z dnia 20 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Dz.U.2020.1280 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wartość opałowa poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych.

Dz.U.2020.1278 | rozporządzenie z dnia 11 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym.

Dz.U.2020.1272 | rozporządzenie z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Dz.U.2020.1270 t.j. | rozporządzenie z dnia 6 kwietnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Dotacja przedmiotowa do krajowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2020.1265 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 września 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2020.1260 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2020.1257 t.j. | rozporządzenie z dnia 24 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2020.1255 | rozporządzenie z dnia 8 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Dz.U.2020.1249 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 2020 r. | Akt utracił moc

Program pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Dz.U.2020.1246 | rozporządzenie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2020.1242 | rozporządzenie z dnia 14 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Wyniki ponownego głosowania i wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2020.1238 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2020 r. | Akt indywidualny

Przedterminowe wybory wójta gminy Baranów w województwie mazowieckim.

Dz.U.2020.1235 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Drobina w województwie mazowieckim.

Dz.U.2020.1234 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1232 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2020.1231 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Udzielanie wyróżnień i przeprowadzanie postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2020.1230 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym.

Dz.U.2020.1229 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Prawo upadłościowe.

Dz.U.2020.1228 t.j. | ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy sposób ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania.

Dz.U.2020.1226 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 lipca 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.1224 | obwieszczenie z dnia 9 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2020.1222 | ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. | Akt jednorazowy

Działy administracji rządowej.

Dz.U.2020.1220 t.j. | ustawa z dnia 4 września 1997 r. | Akt obowiązujący

Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2020.1219 t.j. | ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom.

Dz.U.2020.1218 | rozporządzenie z dnia 7 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.1217 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Dz.U.2020.1213 t.j. | ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Obligacje.

Dz.U.2020.1208 t.j. | ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zakres programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz dziennego opiekuna.

Dz.U.2020.1205 t.j. | rozporządzenie z dnia 25 marca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Widuchowa w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2020.1204 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dz.U.2020.1203 | rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2020 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dz.U.2020.1202 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.U.2020.1201 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 2020 r. | Akt utracił moc

Najwyższa Izba Kontroli.

Dz.U.2020.1200 t.j. | ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta gminy Czernichów w województwie małopolskim.

Dz.U.2020.1199 | rozporządzenie z dnia 6 lipca 2020 r. | Akt utracił moc