Zasady wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.467 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 kwietnia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lutego 2010 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

Na podstawie art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 w związku z art. 43 ust. 1 i 2, art. 44, art. 46 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2290 oraz z 2023 r. poz. 181) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie stosuje się do:
1)
pracowników wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 8a, 12 i 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwanej dalej "ustawą",
2)
pracowników zatrudnionych w:
a)
jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy,
b)
Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,
c)
(uchylona).
d)
Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych,
e)
Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,
ea)
Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,
f)
jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,
g)
Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
3)
strażników Państwowej Straży Rybackiej
4)
przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, zastępców przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej,
5)
Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,
6)
Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

- zwanych dalej "pracownikami".

2. 
Rozporządzenia nie stosuje się do:
1)
pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 3a ustawy;
2)
strażników Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 883);
3)
pracowników regionalnych izb obrachunkowych - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26a ust. 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668).
Ustala się:
1)
tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
tabele stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji:
a)
zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego i dyrektorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz Biura Poszukiwań i Identyfikacji w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
b)
członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,
c)
dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
d)
regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zastępcy regionalnego dyrektora ochrony środowiska
e)
przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, zastępców przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej
f)
Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego,
g)
Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki
h)
(uchylona).
i)
pracowników zatrudnionych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

- które są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5)
tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej, które są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu zasadniczym", rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
1. 
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. 
Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niezwiązanym z kierowaniem zespołem, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.
1. 
Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy kierownik urzędu lub jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1, zwany dalej "kierownikiem urzędu lub jednostki", może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. 
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.
3. 
Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
4. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może być przyznany w wysokości wyższej niż określona w ust. 3.
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240).
1. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę w urzędach i jednostkach, zwanego dalej "dodatkiem za wysługę lat", wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
1a. 
Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat.
2. 
Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
3. 
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. 
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub wyższej stawki dodatku za wysługę lat, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub do wyższej stawki dodatku za wysługę lat nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
5. 
Jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji, dodatek za wysługę lat wypłaca się po udokumentowaniu przez pracownika prawa do dodatku za wysługę lat lub prawa do wyższej stawki dodatku za wysługę lat. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
1. 
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi oraz załogi jednostek pływających tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia dla pracowników Służby Więziennej może być tworzony fundusz premiowy.
1a.  1
 Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej może być tworzony fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
2.  2
 Wysokość funduszu premiowego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz warunki przyznawania premii ustala kierownik urzędu lub jednostki.
1. 
Tworzy się fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3 % planowanych wynagrodzeń osobowych, pozostający w dyspozycji kierowników urzędów lub jednostek.
2. 
Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez kierowników urzędów lub jednostek w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
1. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
1a. 
Pracownikowi, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w czasie urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, okres zatrudnienia u tego pracodawcy poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej.
2. 
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
3. 
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
4. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest odpowiedniej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.
5. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy.
6. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
7. 
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 6, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
8. 
Przepisy ust. 6 i 7 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
9. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w urzędzie lub jednostce w dniu 27 stycznia 1995 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
10. 
Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie lub jednostce po dniu 27 stycznia 1995 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 1-8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
1. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
2. 
Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Pracownik urzędu morskiego biorący udział w próbach technicznych statków na morzu po budowie lub remoncie albo wykonujący w czasie pracy statku zadania statutowe urzędu otrzymuje bezpłatne wyżywienie lub ekwiwalent pieniężny według norm stosowanych w czasie eksploatacji statku.
1. 
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku inspekcyjno-technicznym w urzędzie górniczym przysługują uprawnienia w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika (Dz. U. z 1982 r. poz. 13).
2. 
Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, uprawnionemu do dodatku za wysługę lat i do szczególnych świadczeń w zakresie płac określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uprawnienie z jednego tytułu wybranego przez pracownika.
Kierownik urzędu lub jednostki, a w odniesieniu do stanowiska kierownika urzędu lub jednostki oraz jego zastępcy organ uprawniony do obsadzenia tego stanowiska może, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na prowadzoną działalność naukową lub dydaktyczną, skrócić okres pracy zawodowej wymagany od pracownika na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
Pracownik, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nabył prawo do dodatku za wysługę lat lub do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresu zatrudnienia poprzedzającego dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego u pracodawcy, który udzielił mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy w urzędzie lub jednostce, zachowuje prawo do dodatku za wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem tego okresu.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 290 i 1225, z 2008 r. poz. 452 oraz z 2009 r. poz. 536).
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia 3 , z tym że do dyrektora i wicedyrektora biura w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz dyrektora i wicedyrektora biura (komórki równorzędnej) w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  4

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela A. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli I oraz II załącznika nr 3 do rozporządzenia
Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1.140-1.600
II1.160-1.620
III1.180-1.640
IV1.200-1.660
V1.220-1.680
VI1.240-1.700
VII1.270-1.750
VIII1.300-1.830
IX1.330-1.980
X1.360-2.130
XI1.400-2.290
XII1.450-2.480
XIII1.500-2.670
XIV1.550-2.870
XV1.600-3.080
XVI1.660-3.300
XVII1.760-3.520
XVIII2.060-3.800
XIX2.360-4.100
XX2.700-4.500
XXI3.100-5.500

Tabela B. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabelach VIII, IX i X załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2800-3000
II2850-3100
III2900-3250
IV2950-3400
V3000-3700
VI3050-4000
VII3100-4300
VIII3150-4500
IX3200-5000
X3250-5300
XI3300-5900
XII3350-6100
XIII3400-6500
XIV3450-6900
XV3500-7200
XVI3550-7500
XVII3600-8300

Tabela C. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli VI części I, tabeli XII części XII oraz tabeli XVI załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1.000-1.600
II1.020-1.700
III1.050-1.800
IV1.100-1.900
V1.150-2.100
VI1.200-2.300
VII1.250-2.500
VIII1.300-2.800
IX1.350-3.100
X1.400-3.400
XI1.450-3.700
XII1.500-4.000
XIII1.550-4.300
XIV1.600-4.600
XV1.650-4.900
XVI1.700-5.200
XVII1.750-5.500
XVIII1.800-5.800
XIX1.900-6.100
XX2.000-6.400
XXI2.200-8.580

Tabela D. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników urzędów i jednostek

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I950-4700
II1560-4720
III1570-4740
IV1580-4770
V1600-4800
VI1610-4830
VII1620-4860
VIII1630-5030
IX1650-5200
X1680-5370
XI1710-5580
XII1750-5800
XIII1800-6050
XIV1840-6390
XV1890-6730
XVI1950-7230
XVII2020-7740
XVIII2090-8250
XIX2170-8760
XX2230-9270
XXI2360-9920

Tabela E. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, o których mowa w tabeli XI załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2200-4700
II2800-4800
III2850-4900
IV2900-5000
V2950-5100
VI3000-5200
VII3010-5300
VIII3050-5400
IX3100-5500
X3150-5600
XI3200-5700
XII3250-5800
XIII3300-6200
XIV3350-6400
XV3400-6700
XVI3450-7200
XVII3500-7800
XVIII3600-8000
XIX4000-8700
XX5000-9300
XXI5600-9900

Tabela F. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ministerstwie Finansów, izbach administracji skarbowej oraz Krajowej Informacji Skarbowej, zgodnie ze stanowiskami ujętymi w tabeli XII części I z wyłączeniem stanowiska eksperta określonego dla Ministerstwa Finansów w tabeli XVII, tabeli XIII części I, tabeli XIV części I oraz tabeli XVII załącznika nr 3 do rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1510-5770
II1520-5810
III1530-5840
IV1540-5880
V1550-5920
VI1560-5960
VII1570-6010
VIII1580-6240
IX1600-6480
X1620-6720
XI1650-7010
XII1680-7320
XIII1720-7660
XIV1760-8140
XV1800-8610
XVI1850-9300
XVII1900-14 070

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
1do 35
2do 50
3do 65
4do 80
5do 95
6do 110
7do 125
8do 150
9do 175
10do 200

ZAŁĄCZNIK Nr  3  5

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI

I.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Audytor wewnętrznyXVII-XVIII8według odrębnych przepisów

II.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BIURZE NASIENNICTWA LEŚNEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor BiuraXIX-XXI10wyższe7
2Zastępca Dyrektora BiuraXVI-XX9wyższe7

III.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH WOJEWÓDZKICH

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznegoXVIII-XXI10według odrębnych przepisów
1aGłówny dyspozytor medycznyXVI-XIX7
1bZastępca głównego dyspozytora medycznegoXV-XVIII6
1cDyspozytor medycznyXIII-XVIII1
1dAdministrator wojewódzki Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa MedycznegoXIII-XVIII1średnie2
1eKoordynator-trenerXVI-XX-według odrębnych przepisów
1fKoordynatorXV-XIX-
1gStarszy operator numerów alarmowychXIV-XVIII-
2Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXV-XIX7według odrębnych przepisów
3Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawnościXIV-XVIII6
4Komendant wojewódzki Państwowej Straży ŁowieckiejXV-XVII5
5Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościXIII-XVII5
6Zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży ŁowieckiejXIV-XVI4
7Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)XIII-XVI4
8Operator numerów alarmowychXIII-XVII-
9Komendant posterunku Państwowej Straży ŁowieckiejXII-XV3
10Starszy strażnik Państwowej Straży ŁowieckiejV-XIII-
11Strażnik Państwowej Straży ŁowieckiejIII-X-
12Młodszy strażnik Państwowej Straży ŁowieckiejI-VII-

IV.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KOMENDACH, INSPEKTORATACH I INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY KIEROWNIKÓW ZESPOLONYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY WOJEWÓDZKICH ORAZ KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH SŁUŻB, INSPEKCJI I STRAŻY

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska
1Wojewódzki inspektorXIX-XXI10wyższe7
2Zastępca wojewódzkiego inspektoraXVII-XX9wyższe7
II. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej
1Wojewódzki inspektorXVIII-XXI10wyższe7
2Zastępca wojewódzkiego inspektoraXVII-XX9wyższe7
III. (uchylona).
IV. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków
1Wojewódzki konserwator zabytkówXVII-XXI10wyższe5
2Zastępca wojewódzkiego konserwatora zabytkówXV-XX9wyższe5
3Kierownik delegatury wojewódzkiego urzędu ochrony zabytkówXIV-XIX8wyższe-
V. Wojewódzkie inspekcje geodezyjne i kartograficzne
1Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznegoXVII-XXI10według odrębnych przepisów
VI. Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Farmaceutycznej
1Wojewódzki inspektor farmaceutycznyXVIII-XXI10wyższe farmaceutyczne5
2Zastępca wojewódzkiego inspektora farmaceutycznegoXVI-XX9wyższe farmaceutyczne5
VII. Wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
1Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanegoXIX-XXI10wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń7
VIII. Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
1Powiatowy inspektor nadzoru budowlanegoXVIII-XX8wyższe oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń5
IX. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
1Wojewódzki inspektorXVII-XXI10wyższewedług odrębnych przepisów
2Zastępca wojewódzkiego inspektoraXV-XX9wyższe
X. Wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego
1Wojewódzki inspektorXVII-XXI10wyższe5
2Zastępca wojewódzkiego inspektoraXV-XX9wyższe5
XI. Kuratoria oświaty
1Kurator oświatyXX-XXI10według odrębnych przepisów
2Wicekurator oświatyXIX-XX9

V.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Główny specjalistaXII-XVII-wyższe5
2Starszy specjalistaXI-XV-wyższe3
3InspektorVII-XII-wyższe-
średnie2
4AnkieterVI-XI-średnie2
5ReferentVI-IX-średnie-

VI.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH STANOWIĄCYCH APARAT POMOCNICZY TERENOWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGŁYCH MINISTROM LUB CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Urzędy morskie
1DyrektorXIX-XXI10
2Zastępca dyrektoraXIX-XX9
3(uchylona)
Załogi jednostek pływających
1Kierownik statku I kategorii (kapitan)XV-XVII2
2Kierownik statku II kategoriiXIV-XVI-
3Zastępca kierownika statku I kategorii (I oficer),

kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer mechanik)

XIV-XVI1według odrębnych przepisów
4Kierownik maszyn statku II kategorii,

II oficer mechanik

XIII-XV-
5Kierownik statku III kategorii,

kierownik maszyn statku III kategorii

XII-XIV-
6Oficer wachtowyXII-XIII-
7Oficer elektryk okrętowyXI-XIV-
8Kierownik statku IV kategorii, kierownik maszyn statku IV kategorii, bosman okrętowyXI-XIII-
9Sternik motorzysta,

brygadzista grupy sondażowej

XI-XII-
10Operator urządzeń hydrograficznych, III oficer mechanik,

monter znaków nawigacyjnych,

starszy marynarz,

motorzysta,

kucharz,

sondażysta

X-XI-
11MarynarzIX-X-
12StewardVIII-IX-
13Młodszy marynarzVII-VIII-
14Starszy bosman bazyVIII-IX-średnie-
15Bosman bazyVII-VIII-średnie-
Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
1Mechanik lotniczyXIV-XVI-według odrębnych przepisów
2Kierownik magazynuXI-XIV2średnie4
3SekretarkaIX-XIV-średnie-
4Kierownik warsztatuX-XIII3średnie4
starszy latarnik-średnie4
starszy administrator-średnie2
operator maszyn budowlanych-według odrębnych przepisów
5Starszy magazynierX-XII-średnie2
6Robotnik specjalistaIX-XIIpodstawowe i kurs odpowiedniej specjalności
7MagazynierIX-XIzasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe1
8LatarnikVIII-XIzasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe
9AdministratorVIII-XI-średnie-
10Starszy robotnik ochrony wybrzeża, starszy robotnikVIII-XI-podstawowe-
11Robotnik ochrony wybrzeżaVIII-X-podstawowe-
12KierowcaVIII-XI-według odrębnych przepisów
13RobotnikVIII-IX-podstawowe-
14DozorcaVIII-IX-podstawowe-
15SprzątaczkaVIII-IX-podstawowe-
II. (uchylona)
III. Urzędy żeglugi śródlądowej
1Dyrektor urzęduXVIII-XIX8według odrębnych przepisów
1aDyrektor delegatury urzęduXVIII-XIX8według odrębnych przepisów
2-21(uchylone)
IV. Archiwa państwowe
1Dyrektor archiwumXVIII-XXI10wyższe7
2Pomocnik archiwisty,

pomocnik konserwatora archiwalnego,

pomocnik dokumentalisty

VI-VIII-średnie-
V. (uchylona)
VI. Urzędy statystyczne
1Dyrektor urzęduXVIII-XXI10wyższe7
VII. Okręgowe urzędy górnicze, Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych
1Dyrektor urzęduXVIII-XXI10wyższe7
2Zastępca dyrektoraXV-XX9wyższe7
VIII. Okręgowe urzędy miar i urzędy probiercze
1Dyrektor urzęduXVIII-XXI10wyższe7
2Naczelnik obwodowego urzęduXV-XVII5wyższe4
IX. (uchylona)
X. (uchylona)

VII.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnegoWymagania
wykształcenieliczba lat
123456
1Dyrektor (kierownik, szef) jednostki organizacyjnejXVII-XXI10wyższe6
2Zastępca dyrektora (kierownika, szefa) jednostki organizacyjnejxv-xx9wyższe5
3Kierownik audytu wewnętrznegoXV-XIX8według odrębnych przepisów
4Główny księgowyXV-XIX8według odrębnych przepisów
5Starszy asystent (lekarz)XV-XIX-według odrębnych przepisów
6Szef oddziałuXV-XIX8wyższe5
7Kierownik filii wojskowego biura emerytalnegoXV-XIX6wyższe5
8Audytor wewnętrznyXV-XVIII8według odrębnych przepisów
9Główny specjalistaXV-XVII6wyższe5
10Główny specjalista bhpXV-XVII6według odrębnych przepisów
11PsychologXV-XVII-według odrębnych przepisów
12Radca prawnyXV-XVII6według odrębnych przepisów
13Kierownik zespołu (grupy, zakładu)XIV-XVIII5wyższe5
14Asystent (lekarz)XIV-XVIII-według odrębnych przepisów
15Szef wydziałuXIV-XVIII5wyższe4
16Zastępca szefa oddziałuXIV-XVIII5wyższe4
17Zastępca głównego księgowegoXIV-XVII4wyższe3
18Starszy inspektor dozoru technicznegoXIV-XVII-wyższe techniczne4
19Starszy inspektor kontroli wojskowejXIV-XVII-wyższe4
20Starszy fizjoterapeutaXIII-XVII-według odrębnych przepisów
21Młodszy asystent (lekarz)XIII-XVII-według odrębnych przepisów
22FizjoterapeutaXIII-XVII-według odrębnych przepisów
23KustoszXIII-XVII-wyższe bibliotekarskie lub informacji naukowej3
24Kierownik sekcjiXIII-XVII3wyższe3
średnie6
25Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnychXIII-XVI3według odrębnych przepisów
26Inspektor dozoru technicznegoXIII-XVI-wyższe techniczne3
27Inspektor kontroli wojskowejXIII-XVI-wyższe3
28Starszy specjalistaXII-XVI-wyższe3
29Starszy specjalista bhpXII-XVI-według odrębnych przepisów
30Starszy informatykXII-XVI-wyższe3
31Samodzielny metrologXII-XVI-wyższe techniczne3
32Starszy aprobantXII-XV-wyższe3
33Samodzielny legalizatorXII-XV-wyższe2
34SpecjalistaXII-XV-wyższe2
35Specjalista bhpXII-XV-według odrębnych przepisów
36Samodzielny księgowyXII-XV-wyższe2
37Samodzielny inspektorXII-XV-wyższe1
38Starszy metrologXII-XV-wyższe techniczne1
39Starszy bibliotekarzXII-XIV-wyższe bibliotekarskie lub informacji naukowej2
średnie bibliotekarskie4
40Starszy legalizatorXII-XIV-wyższe1
średnie3
41Starsza pielęgniarkaXII-XIV-według odrębnych przepisów
42Starszy technik masażystaXII-XIV-według odrębnych przepisów
43Starszy ratownik medycznyXII-XIV-według odrębnych przepisów
44Referent prawno-administracyjnyXII-XIV-wyższe prawnicze lub administracyjne-
45Referent prawnyXII-XIV-wyższe prawnicze lub administracyjne-
46ReferendarzXI-XIV-wyższe2
47AprobantXI-XIV-wyższe2
średnie5
48Starszy statystykXI-XIV-wyższe1
49Starszy technikXI-XIV-średnie4
50Starszy inspektorXI-XIV-średnie3
51Starszy inspektor bhpXI-XIV-według odrębnych przepisów
52Starszy księgowyXI-XIV-średnie3
53Starszy instruktorXI-XIV-średnie3
54InformatykXI-XIII-średnie3
55LegalizatorXI-XIII-średnie1
56MetrologXI-XIII-średnie1
57Ratownik medycznyXI-XII-według odrębnych przepisów
58Technik masażystaXI-XII-według odrębnych przepisów
59PielęgniarkaXI-XII-według odrębnych przepisów
60Kierownik archiwumX-XIII2średnie3
61Kierownik kancelariiX-XIII2średnie3
62Starszy kasjerIX-XI-średnie2
63Samodzielny referentVIII-XIII-średnie4
64InspektorVIII-XIII-średnie2
65Inspektor bhpVIII-XIII-według odrębnych przepisów
66InstruktorVIII-XIII-średnie2
67PodreferendarzVIII-XIII-średnie2
68StatystykVIII-XIII-średnie2
69TechnikVIII-XIII-średnie2
70Starszy laborantVIII-XII-średnie2
71BibliotekarzVIII-XII-średnie bibliotekarskie2
72Starszy referentVIII-XII-średnie2
73Starszy magazynierVIII-XII-średnie2
74KsięgowyVIII-XII-średnie1
75MagazynierVIII-XI-średnie1
76KasjerVIII-X-średnie1
77ReferentVIII-X-średnie-
78ZaopatrzeniowiecVIII-IX-średnie1
79SekretarzVII-XII-średnie1
80LaborantVII-IX-średnie-
Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
1Starszy dokumentalistaIX-XII-średnie3
2Starszy archiwistaVIII-XI-średnie3
3DokumentalistaVIII-X-średnie1
4ArchiwistaVII-X-średnie-
5KierowcaVII-X-według odrębnych przepisów
6ElektromechanikVII-IX-zasadnicze-
7KucharzVII-IX-zasadnicze-
8MechanikVII-IX-zasadnicze-
9OperatorVII-IX-zasadnicze-
10Rzemieślnik wykwalifikowanyVII-IX-zasadnicze-
11KonserwatorVI-VIII-podstawowe-
12Pomoc kuchennaVI-VIII-podstawowe-
13Robotnik gospodarczyVI-VIII-podstawowe-
14Robotnik magazynowyVI-VIII-podstawowe-
15PortierIV-VI-podstawowe-
16SprzątaczkaIV-VI-podstawowe-
Stanowiska wewnętrznych służb ochrony
1Komendant oddziału wart cywilnychXIII-XV3według odrębnych przepisów
2Zastępca komendanta oddziału wart cywilnychXII-XIV2według odrębnych przepisów
3Dowódca wartyXII-XIV1według odrębnych przepisów
4WartownikX-XII-według odrębnych przepisów

VIII. 

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor: biura, oddziału, zastępca dyrektora: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej, Biura Badań Historycznych, Biura LustracyjnegoXV-XVII10wyższe7
główny księgowywedług odrębnych przepisów
2Zastępca dyrektora: biura, oddziału, naczelnik: oddziałowego biura, oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, zastępca naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego, rzecznik prasowyXIV-XVI9wyższe7
główny księgowy oddziałuwedług odrębnych przepisów
3Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, inspektor ochrony danych osobowych, naczelnik samodzielnego wydziałuXIII-XV9wyższe7
4Naczelnik: wydziału, delegaturyXIV-XIV8wyższe7
5Zastępca naczelnika: oddziałowego biura, oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, wydziału, delegatury, kierownik samodzielnej sekcjiXII-XIV7wyższe7
6Administrator: sieci, systemu, aplikacji, infrastruktury IT, architekt systemowy, programista, specjalista do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznegoXII-XIV-wyższe2
średnie4
7kierownik wydziału archiwalnego w delegaturze, kierownik: sekcji, referatu, archiwum, pracowni, laboratorium, sekretariatuXI-XIII6wyższe7
8Główny: specjalista, analitykXI-XIII6wyższe7
Główny specjalista do spraw legislacjiaplikacja legislacyjna
Radca prawnywedług odrębnych przepisów
Kierownik projektu8wyższe oraz certyfikowane uprawnienia do prowadzenia projektów5
9Koordynator zespołu, starszy: specjalista, analityk, kustosz archiwalny, konserwator archiwalnyIX-XI-wyższe6
10Analityk biznesowyIX-XI-wyższe-
Analityk systemowyśrednie2
11Specjalista, kustosz archiwalny, konserwator archiwalny, starszy dokumentalistaVIII-X-wyższe4
Specjalista do spraw legislacjiwyższe
12Dokumentalista, starszy: inspektor, archiwista, fotograf, laborantVII-XI-wyższe2
średnie4
13Serwisant urządzeń elektronicznychVI-IX-średnie-
14Młodszy specjalista do spraw legislacjiV-VIII-wyższe2
Inspektor, archiwista, starszy księgowywyższe-
średnie2
15Starszy referent, księgowy, fotograf, laborant, młodszy: archiwista, konserwator archiwalnyIV-VII-średnie2
16Referent, młodszy księgowyI-V-średnie-
17Pomocnik: archiwisty, konserwatora archiwalnego, dokumentalistyII-IV-średnie-

IX. 

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KANCELARII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Kanclerz Polskiej Akademii NaukXVII10wyższe7
2Dyrektor biura (zespołu), Dziekan wydziału Polskiej Akademii NaukXV-XVII10wyższe7
3Wicedyrektor biura (zespołu), rzecznik prasowyXIV-XVI9wyższe7
główny specjalista do spraw legislacjiwyższe prawnicze
główny księgowywedług odrębnych przepisów
4Naczelnik działu (zespołu), naczelnik oddziału Polskiej Akademii Nauk, radca Prezesa Polskiej Akademii NaukXIII-XIV8wyższe7
według odrębnych przepisów
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny
5Główny specjalista, administrator sieci, administrator systemu informatycznegoXI-XIII6wyższe7
radca prawnywedług odrębnych przepisów
6Starszy specjalistaIX-XI-wyższe6
7Starszy: programista, informatykVIII-XI-wyższe6
8Specjalista, programista, informatykVIII-X-wyższe4
9Starszy inspektorVII-IX-wyższe3
średnie6
10Inspektor, starszy księgowy, technik informatycznyV-VIII-wyższe-
średnie2
referent prawnywyższe prawnicze-
11Księgowy, starszy referentIV-VII-średnie-
12ReferentII-V-średnie-

X. 

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE PROKURATORII GENERALNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat

pracy

123456
1Dyrektor generalnyXV-XVII10wyższe7
2Dyrektor biuraXV-XVII10wyższe7
3Wicedyrektor biuraXIV-XVI9wyższe7
Główny księgowywedług odrębnych przepisów
4Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnychXIII-XV9wyższe7
5Naczelnik wydziałuXIII-XIV8wyższe7
6EkspertXIII-XV6wyższe5
7Główny specjalistaXI-XIII6wyższe7
8SpecjalistaVIII-XI-wyższe4
9Starszy inspektorVII-X-wyższe-
średnie2
10Asystent radcyIII-X-według odrębnych przepisów
11InspektorV-IX-średnie-

XI.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KASIE ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1Dyrektor biuraXX-XXI10wyższe5
Naczelny lekarz Kasywyższe medyczne i tytuł specjalisty
Główny księgowy Kasywedług odrębnych przepisów
2Wicedyrektor biura, rzecznik prasowyXIX-XX9wyższe5
3Radca Prezesa, pełnomocnik Prezesa kierujący zespołem będącym samodzielną komórką organizacyjnąXVIII-XIX8wyższe5
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnychwedług odrębnych przepisów
4Lekarz-inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiegoxvđ-xvm7wyższe medyczne i tytuł specjalisty5
Audytor wewnętrzny, radca prawnywedług odrębnych przepisów
5Legislatorxvđ-xvm7wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna6
6Główny specjalistaXVI XVII6wyższe4
Główny informatykwyższe informatyczne lub pokrewne4
7Kierownik kancelarii tajnejxii-xiđ2wyższe-
średnie3
8Starszy specjalistaXV XVI-wyższe4
Starszy informatykwyższe informatyczne lub pokrewne3
9Specjalistaxrv-xv-wyższe2
10Samodzielny inspektorxrv-xv-średnie7
11Informatykxrv-xv-wyższe informatyczne lub pokrewne-
średnie informatyczne lub pokrewne2
12Starszy inspektorxm-xrv-średnie4
13Młodszy informatykxđ-xiii-wyższe informatyczne lub pokrewne-
średnie informatyczne lub pokrewne1
14Młodszy specjalistaXU.XII-wyższe-
15Starszy księgowyXU.XII-wyższe-
średnie2
16InspektorXU.XII-średnie2
17Księgowy, referentIX-X-średnie-
II. Oddziały Regionalne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1Dyrektor oddziałuXIX-XX9wyższe5
2Zastępca dyrektora oddziałuxvđi-xrx8wyższe5
Główny księgowy oddziałuwedług odrębnych przepisów
Lekarz regionalny - inspektor orzecznictwa lekarskiegowyższe medyczne i tytuł specjalisty3
3Zastępca głównego księgowego oddziałuxvđ-xviii7wyższe ekonomiczne3
4Kierownik placówki terenowejXVU.XVIII7wyższe4
5Kierownik wydziału, zastępca kierownika placówki terenowejXV-XVII6wyższe3
6Lekarz - inspektor orzecznictwa lekarskiegoXVU.XVII6wyższe medyczne i tytuł specjalisty3
7Kierownik samodzielnego referatu, zastępca kierownika wydziałuXIV-XVI5wyższe3
Radca prawnywedług odrębnych przepisów
8Kierownik referatu, główny specjalistaxiđ-xv5wyższe3
Główny informatykwyższe informatyczne lub pokrewne3
9Starszy aprobant, starszy specjalistaxđ-xiv-wyższe3
Starszy informatykwyższe informatyczne lub pokrewne1
10Starszy inspektor ubezpieczeńXU.XIII-wyższe2
średnie4
11Samodzielny inspektorXU.XIII-średnie7
12AprobantXU.XIII-wyższe2
średnie4
13SpecjalistaXI-XIII-wyższe-
14InformatykXI-XIIIwyższe informatyczne lub pokrewne-
średnie informatyczne lub pokrewne2
15Starszy inspektor, samodzielny księgowyX-XII-wyższe2
średnie4
16Inspektor ubezpieczeńIX-XI-wyższe-
średnie2
17Młodszy informatykIX-XI-wyższe-
średnie2
18Młodszy specjalistaVIH-X-wyższe-
19Inspektor, starszy księgowyvđi-xwyższe-
średnie2
20Starszy referent ubezpieczeńvm-x-wyższe-
średnie1
21Referent ubezpieczeńviđ-ix-średnie-
22Starszy referent, księgowyviđ-ix-wyższe-
średnie1
23Referentvđ-viii-średnie-
III. Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
1Kierowca autobusu, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca samochodu dostawczego, kierowca samochodu osobowegoIX-X-według odrębnych przepisów
2Rzemieślnik specjalistaIX-X-zasadnicze3
3Introligator przemysłowy, operator naświetlacz fotoskładuviđ-ix-zasadnicze oraz przeszkolenie specjalistyczne-
4Zaopatrzeniowiecviđ-ix-średnie-
5Konserwator, operator urządzeń powielających, rzemieślnik wykwalifikowanyvđ-viii-zasadnicze-
6Robotnik gospodarczyv-vi-podstawowe-
7Portier,

dozorca,

sprzątaczka

iđ-iv-podstawowe-

XII.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Wszystkie urzędy i inne jednostki
1Kierownik: bazy transportu, administracji budynkiemXIV-XVI5wyższe5
2Kierownik budowyXIII-XV6wyższe3
ekspert,

administrator: systemu, aplikacji

-
3Kierownik: zakładu obsługi samochodów, zespołu magazynówXII-XIV4średnie4
4Zastępca kierownika bazy transportuXII-XIV3średnie3
starszy laborant-
5Starszy serwisant urządzeń elektronicznychXII-XIV-wyższe-
6Kierownik punktu żywieniaXI-XIII3średnie4
kierownik magazynu technicznego2
starszy kasjer,

kasjer walutowy

-
konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych i magnetycznych nośników informatycznych3
7Sekretarka,

serwisant urządzeń elektronicznych

IX-XIII-średnie-
8Zastępca kierownika: zakładu obsługi samochodów, administracji budynkiem,

kierownik: ośrodka informacji naukowej, warsztatu, stacji obsługi, garażu, zespołu magazynów, kotłowni wysokoprężnej, informatorium

X-XII3średnie4
kierownik bibliotekiwedług odrębnych przepisów
9Zastępca kierownika punktu żywieniaX-XII1średnie2
10Kierownik: obiektu, zmianyX-XI3średnie3
11Starszy: magazynier w magazynie technicznym, kontroler techniczny, dyspozytor, administratorX-XI-średnie2
starszy bibliotekarzwedług odrębnych przepisów
12Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, garażu, obiektuIX-XI2średnie3
13LaborantIX-XI-średnie2
operator urządzeń elektronicznych, elektrotechnik-
14ZaopatrzeniowiecVIII-XI-średnie-
15Kierownik: magazynu, hali maszyn, kotłowniIX-X2średnie3
kierownik: bursy, internatu1
16Maszynistka klasy mistrzowskiej,

dyspozytor,

kontroler techniczny

IX-X-średnie3
sekretarka-maszynistka,

kreślarz

-
magazynier w magazynie technicznymzasadnicze1
17Starszy operator urządzeń przygotowania danychVIII-X-średnie2
18AnkieterVI-X-średnie2
19Kierownik: biura podawczego, kancelarii głównej, kancelarii tajnej, archiwum, centrali telefonicznejVIII-IX2średnie3
20Starszy magazynier,

starsza maszynistka,

kasjer,

intendent,

administrator

VIII-IX-średnie-
bibliotekarzwedług odrębnych przepisów
21Operator urządzeń przygotowania danychVII-IX-średnie-
22Archiwista,

magazynier,

starszy telefonista,

maszynistka,

teletypista,

pomoc laboratoryjna,

recepcjonista,

ekspedytor poczty

VII-VIII-średnie-
23TelefonistaV-VI-podstawowe i umiejętność wykonywania czynności-
24PokojowyIV-V-podstawowe-
II. (uchylona)
III. Komenda Główna Policji
1Starszy: kontroler techniczny, dyspozytorIX-XII-średnie2
IIa. Urzędy żeglugi śródlądowej
1Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiegoXIV-XVI7według odrębnych przepisów
2Kierownik budowyXII-XV6wyższe4
średnie6
starszy inspektor nadzoru inwestorskiegowedług odrębnych przepisów
3Zastępca kierownika budowyXII-XIV6wyższe2
średnie5
4Inspektor nadzoru inwestorskiegoXII-XIII5według odrębnych przepisów
5Kierownik magazynu przeciwpowodziowegoX-XII4średnie3
starszy mistrz3
6MistrzIX-XI2zasadnicze zawodowe2
IV. Urząd do Spraw Cudzoziemców
1Kierownik administracyjny ośrodka dla cudzoziemcówX-XIII3średnie4
2Zastępca kierownika administracyjnego ośrodka dla cudzoziemcówX-XII2średnie3
3KuchmistrzIX-XI2zasadnicze3
4Opiekun cudzoziemcówVIII-XI-średnie2
5KucharzIX-X-zasadnicze-
6Młodszy opiekun cudzoziemcówVII-IX-średnie-
7Pomoc kucharzaV-VI-podstawowe-
V. (uchylona)
VI. Wojewódzkie inspektoraty weterynarii
1Pomoc laboratoryjnaVII-X-umiejętność wykonywania zawodu-
123456
VII. Powiatowe inspektoraty weterynarii
1Pomoc techniczna na stanowisku badania mięsa, dezynfektorVIII-X-umiejętność wykonywania zawodu-
VIII. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
1Kierownik: biblioteki naukowej, zespołu informacji naukowej i dokumentacjiXIX-XXI9wyższe4
2Główny specjalista informacji naukowej i dokumentacjiXVIII-XIX3wyższe5
3Starszy specjalista informacji naukowej i dokumentacjiXVII-XVIII2wyższe4
4BibliotekarzXVI-XVII-według odrębnych przepisów
informatykwyższe-
5Specjalista informacji naukowej i dokumentacjiXV-XVII-wyższe, średnie bibliotekarskie lub informacji naukowej-
6Kierownik zespołu obsługi: technicznej, transportowej, gospodarczej, kancelaryjnejXII-XV4średnie4
7Zastępca kierownika zespołu obsługi: technicznej, transportowej, gospodarczej, kancelaryjnejXI-XIV3średnie3
8Inspektor nadzoru robót remontowychXI-XIV-według odrębnych przepisów
9Inspektor ds. p.poż.XI-XIII-
10Koordynator usług serwisowych sprzętu biurowegoX-XII-średnie2
IX. (uchylona)
X. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Akademii Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych
1Główny specjalista do spraw bhpXIV-XVI-
2Specjalista do spraw bhpXIII-XV-według odrębnych przepisów
3Starszy inspektor do spraw bhpXII-XIV-
4Inspektor do spraw bhpXI-XIII-
XI. Służba Wywiadu Wojskowego
1Inspektor ds. p.poż.XI-XIII-według odrębnych przepisów
XII. Agencja Wywiadu
1Starszy operator systemuXIX-XXI7wyższe
2Starszy logistykXVIII-XX6wyższe
3Starszy asystentXVII-XIX5wyższe
4Operator systemuXV-XVII-wyższe
5LogistykXIV-XVI-wyższe
6AsystentXIII-XV-wyższe
7Młodszy operator systemuXII-XIV-średnie
8Młodszy logistykXI-XIII-średnie
9Młodszy asystentX-XII-średnie

XIII.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I OBSŁUGI

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Wszystkie urzędy i inne jednostki
1Starszy rzemieślnik specjalistaX-XII-zasadnicze4
2Kierowca autobusuX-XI-według odrębnych przepisów
rzemieślnik specjalista,

operator maszyn cyfrowych

zasadnicze3
3Kierowca samochodu specjalistycznegoIX-XI-według odrębnych przepisów
kierowca samochodu: ciężarowego, dostawczegoIX-X
4Mechanik samochodowy,

maszynista offsetowy,

kserografista

IX-X-zasadnicze2
5Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

introligator,

palacz c.o.,

hydraulik

VIII-IX-zasadnicze-
6Kierowca samochodu osobowegoVII-VIII-według odrębnych przepisów
7Operator urządzeń powielających,

robotnik: magazynowy, transportowy

VI-VIII-podstawowe-
8Robotnik gospodarczyV-VII-podstawowe-
9Portier,

szatniarz,

dozorca,

dźwigowy,

woźny

IV-V-podstawowe-
10SprzątaczkaIII-IV-podstawowe-
11GoniecII-IV-podstawowe-
II. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
1Konserwator aparatury laboratoryjnejIX-XI-średnie zawodowe i uprawnienia specjalistyczne3
2Robotnik szklarniowyVI-X-zasadnicze zawodowe-
III. Urzędy morskie
uchylony
IV. Urzędy żeglugi śródlądowej
1StermotorzystaVII-XIV-według odrębnych przepisów
2(uchylona)
3KierowcaVI-XI-według odrębnych przepisów
V. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
1Operator kierowca,

mechanik kierowca

IX-XII-według odrębnych przepisów
2Starszy dróżnikIX-XI-zasadnicze2
starszy promowypodstawowe5
3DróżnikVI-IX-podstawowe-
VI. (uchylona)
VII. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem Akademii Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych, oddziały Straży Granicznej, komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego
1Mechanik-elektronikXI-XIII-średnie2
2Starszy mistrzXI-XII3zasadnicze4
technolog żywienia-średnie2
3Starszy technik,

starszy muzyk,

mechanik silników okrętowych

X-XII-średnie2
4Technik ochronyVII-XII-średnie2
5Mistrz garmażeryjny lub cukierniczy,

kuchmistrz,

mistrz

IX-XI2zasadnicze3
6Technik,

pracownik ochrony,

muzyk

IX-XI-średnie-
7Ślusarz-tokarz,

blacharz samochodowy,

diagnosta samochodowy,

elektromechanik,

blacharz-dekarz,

elektryk samochodowy,

elektromonter,

lakiernik samochodowy

IX-XI-zasadnicze-
kierowca samochodu specjalnegowedług odrębnych przepisów
8Kucharz,

mechanik (np.: urządzeń chłodniczych lub garmażeryjnych, rusznikarz, maszyn biurowych, urządzeń przeciwpożarowych, urządzeń slipowych), malarz-murarz,

monter-konserwator (urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej, c.o. i gazowej, urządzeń łączności),

palacz kotłowni wysokoprężnych

IX-X-zasadnicze-
9Starszy mechanik centrali telefonicznejVIII-IX-średnie3
10Szewc,

krawiec,

spawacz,

tynkarz-glazurnik

VIII-IX-zasadnicze-
kierowca ciągnika,

kierowca karetki sanitarnej (pogotowia),

kierowca mikrobusu

według odrębnych przepisów
11Kelner,

młodszy kucharz,

gospodarz obiektu,

operator urządzeń piorących,

operator urządzeń oczyszczalni ścieków

VII-VIII-podstawowe-
12Operator wózka akumulatorowego,

ogrodnik

VI-VIII-podstawowe-
13Pomocnik kierowcyVI-VII-podstawowe-
14Pomoc kucharza,

pomocnik palacza c.o.,

pracownik obsługi gospodarczej w komisariatach Policji,

palacz pieców zwykłych

V-VI-podstawowe-
VIII. Wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
1Konserwator aparatury laboratoryjnejIX-XII-średnie zawodowe i uprawnienia specjalistyczne3
2Robotnik szklarniowy,

robotnik laboratoryjny

VI-X-zasadnicze zawodowe-
3Sprzątaczka laboratoryjnaIV-VI-podstawowe-
IX. (uchylona)

XIV.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBIE OCHRONY

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Ministerstwo Finansów, Służba Kontrwywiadu Wojskowego
1Szef ochronyXI-XIV5według odrębnych przepisów
2Zastępca szefa ochronyX-XII4
3Dowódca zmiany,

dowódca warty w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

IX-XI3
4Starszy wartownik-konwojent,

starszy wartownik

VI-IX-
5Wartownik-konwojent,

wartownik

V-VII-
6Młodszy wartownik-konwojentIV-VI-
II. Archiwa państwowe
1Szef ochronyIX-XI3według odrębnych przepisów
2Starszy wartownik-konwojentVI-IX-
3Wartownik-konwojentV-VII-
4Młodszy wartownik-konwojentIV-VI-

XV.

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADZIE EMERYTALNO-RENTOWYM MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Stanowiska kierownicze
1Dyrektor ZakładuXVIII-XXI10wyższe7
2Zastępca Dyrektora ZakładuXV-XX9wyższe7
3Przewodniczący Centralnej Komisji LekarskiejXVIII-XX9według odrębnych przepisów
Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Lekarskiej
4Przewodniczący Rejonowej Komisji LekarskiejXVII-XIX8według odrębnych przepisów
Zastępca Przewodniczącego Rejonowej Komisji Lekarskiej
Naczelnik Wydziału ds. orzecznictwa lekarskiegowyższe5
5Zastępca Naczelnika Wydziału ds. orzecznictwa lekarskiegoXVI-XVIII7wyższe4
Kierownik Zespołu w Wydziale ds. orzecznictwa lekarskiego
II. Stanowiska samodzielne
1Lekarz orzecznik Centralnej Komisji LekarskiejXVII-XIX8według odrębnych przepisów
doradca Dyrektora Zakładu ds. medycznych7wyższe5
2Audytor wewnętrznyXVII-XVIII8według odrębnych przepisów
3Lekarz orzecznik Rejonowej Komisji LekarskiejXVI-XVIII7według odrębnych przepisów
radca prawny
główny specjalista ds. orzecznictwa lekarskiego6wyższe4
główny specjalista ds. medycznychwyższe medyczne
rzecznik prasowywyższe
4Specjalista ds. orzecznictwa lekarskiegoXV-XVII-wyższe2
specjalista ds. medycznychwyższe medyczne
ekspert ds. medycznychwyższe medyczne1
średnie medyczne5
III. Stanowiska administracyjne
1Starszy inspektor ds. medycznychXIII-XVI5średnie medyczne4
2Starszy asystent ds. orzecznictwa lekarskiegoXII-XV-średnie3
starszy asystent ds. medycznychśrednie medyczne
3Asystent ds. orzecznictwa lekarskiegoXI-XIV-średnie1
asystent ds. medycznychśrednie medyczne
4Instruktor ds. orzecznictwa lekarskiegoX-XII-średnie1
5Referent ds. medycznychVIII-X-średnie medyczne-
IV. Stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi
1Starszy inspektorXIII-XVI5średnie4
2InspektorXII-XV-średnie2
3SekretarkaIX-XIII-średnie-
4Starszy technikX-XII-średnie2
starszy referent
5Kierownik obiektuX-XI3średnie3
rzemieślnik specjalista-zasadnicze
operator maszyn cyfrowych
6TechnikVIII-X-średnie-
referent
7AdministratorVIII-IX-średnie-
starszy magazynier
8Kierowca samochodu osobowegoVII-VIII-według odrębnych przepisów

XVI. 

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W GŁÓWNYM INSPEKTORACIE RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
Załogi jednostek pływających
1Kierownik statku I kategorii (kapitan)XV-XVII2według odrębnych przepisów
2Kierownik statku II kategoriiXIV-XVI-
3Zastępca kierownika statku I kategorii (I oficer), kierownik maszyn statku I kategorii (I oficer mechanik)XIV-XVI1
4Kierownik maszyn statku II kategorii,

II oficer mechanik

XIII-XV-
5Kierownik statku III kategorii, kierownik maszyn statku III kategoriiXII-XIV-
6Oficer wachtowyXII-XIII-
7Oficer elektryk okrętowyXI-XIV-
8Kierownik statku IV kategorii, kierownik maszyn statku IV kategorii, bosman okrętowyXI-XIII-
9Sternik motorzysta, brygadzista grupy sondażowejXI-XII-
10Operator urządzeń hydrograficznych,

III oficer mechanik,

monter znaków nawigacyjnych,

starszy marynarz,

motorzysta,

kucharz,

sondażysta

X-XI-
11MarynarzIX-X-
12StewardVIII-IX-
13Młodszy marynarzVII-VIII-
14Starszy bosman bazyVIII-IX-średnie-
15Bosman bazyVII-VIII-średnie-

XVII. 

PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W MINISTERSTWIE FINANSÓW

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1EkspertXIII-XVII-wyższe3

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

TABELE STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO I DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ KWALIFIKACJI

Tabela A. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji zastępcy Prezesa, dyrektora generalnego, dyrektorów Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złStawka dodatku funkcyjnego w zł doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Zastępca Prezesa, dyrektor generalny, dyrektorzy Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. Biura Poszukiwań i Identyfikacji, Biura Edukacji Narodowej oraz Biura Badań Historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu4730-96002230wyższe8

Tabela B. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złKwota dodatku funkcyjnego w złWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Przewodniczący Komisji6500-10 6001600-3200według odrębnych przepisów
2Zastępca Przewodniczącego Komisji,

sekretarz Komisji

5800-9200900-2800
3Członek Komisji pełniący funkcję Koordynatora Oddziału PKBWK5600-8700500-1500
4Członek Komisji5600-8700-

Tabela C. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złKwota dodatku funkcyjnego w zł doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor oddziału5.850-9.6702.290wyższe7

Tabela D. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji regionalnego dyrektora ochrony środowiska i zastępcy regionalnego dyrektora ochrony środowiska

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złKwota dodatku funkcyjnego w zł doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Regionalny dyrektor ochrony środowiska5.850-9.6702.290według odrębnych przepisów
2Zastępca regionalnego dyrektora ochrony środowiska4.800-8.5001.800

Tabela E. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz zastępców przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego

w zł

Kwota dodatku funkcyjnego

w zł do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Przewodniczący Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej4 100-6 600-według odrębnych przepisów
2Zastępca Przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej3 890-5 870-

Tabela F. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złKwota dodatku funkcyjnego

w zł do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu

Transportu Kolejowego

4800-9500-według odrębnych przepisów

Tabela G. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złKwota dodatku funkcyjnego

w zł do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Koordynator do spraw

negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki

4800-95000-2000według odrębnych przepisów

Tabela H. (uchylona).

Tabela I. Tabela stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Lp.StanowiskoKwota wynagrodzenia zasadniczego w złStawka dodatku funkcyjnego w zł doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor generalny5000-99001600wyższe6
2Dyrektor wydziału, zastępca dyrektora wydziału, pełnomocnik terenowy4500-96001400wyższe5
dyrektor Gabinetu Rzecznika2
główny księgowywedług odrębnych przepisów
3Główny konsultant, radca Rzecznika3800-94001200wyższe5
Radca prawnywedług odrębnych przepisów
4Koordynator3500-87001200wyższe4
5Główny specjalista, rzecznik prasowy3300-8500640wyższe4
6Starszy specjalista, samodzielny księgowy3200-8200-wyższe3
7Starszy sekretarz3000-6600-średnie3
8Specjalista2800-6400-wyższe1
9Sekretarz,

księgowy,

starszy referent

2500-5200-średnie2
10Młodszy specjalista2300-4800-wyższe-
11Referent2220-3500-średnie-

ZAŁĄCZNIK Nr  5  6

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO ORAZ STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

TABELA I.

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników służby więziennej

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I2160-4320
II2210-4360
III2260-4380
IV2320-4420
V2370-4440
VI2430-4460
VII2480-4540
VIII2530-4680
IX2600-4720
X2810-4850
XI2910-5000
XII3020-5150
XIII3140-5340
XIV3380-5520
XV3520-5700
XVI3670-6020
XVII3990-6530
XVIII4200-7120
XIX4430-7820
XX4760-8860
XXI9590-11 960

TABELA II.

Tabela stawek dodatku funkcyjnego pracowników Służby Więziennej

Stawka dodatku funkcyjnegoKwota w złotych
12
1do 360
2do 510
3do 660
4do 820
5do 970
6do 1.120
7do 1.280
8do 1.530
9do 1.790
10do 2.040

TABELA III.

Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji pracowników Służby Więziennej

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje*)
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Centralny Zarząd Służby Więziennej
A. STANOWISKA KIEROWNICZE
1Dyrektor Generalny Służby WięziennejXXIdo 10wyższe9
2Dyrektor biuraXVIII-XXdo 9wyższe9
główny księgowy Służby Więziennejwedług odrębnych przepisów
3Główny księgowy Centralnego Zarządu Służby WięziennejXVII-XIXdo 8według odrębnych przepisów
4Naczelny lekarz więziennictwaXVII-XIXdo 8według odrębnych przepisów
5Zastępca dyrektora biura, naczelnik wydziałuXVII-XIXdo 8wyższe8
6Kierownik zespołuXVI-XVIIIdo 7wyższe7
7Naczelny kapelanXVI-XVIIIdo 7według odrębnych przepisów
B. STANOWISKA SAMODZIELNE
1Doradca Dyrektora Generalnego Służby WięziennejXVIII-XX-wyższe9
2Radca prawny, audytor wewnętrznyXVI-XVIIIdo 7według odrębnych przepisów
3Główny specjalista ds. legislacjiXVI-XVIII-wyższe prawnicze7
główny specjalista, główny rewident, rzecznik prasowywyższe
4Specjalista ds. legislacjiXV-XVII-wyższe prawnicze6
starszy rewidentwyższe
5RewidentXIV-XVI-wyższe4
C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE
1Starszy specjalistaXV-XVII-wyższe6
2SpecjalistaXIV-XVI-wyższe4
3Starszy inspektorXIII-XV-wyższe3
4InspektorXII-XIV-wyższe-
informatykśrednie
5InstruktorVII-XII-średnie6
6Starszy referentIV-VIII-średnie3
7ReferentII-VI-średnie-
II. Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej
A. STANOWISKA KIEROWNICZE
1Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby WięziennejXXdo 10wyższe9
2Zastępca Szefa Inspektoratu

Wewnętrznego Służby Więziennej

XIXdo 9wyższe9
3Dyrektor Biura Inspektoratu

Wewnętrznego Służby Więziennej

XVIIIdo 8wyższe9
4Naczelnik wydziału Inspektoratu

Wewnętrznego Służby Więziennej

XVIIdo 8wyższe8
5KapelanXVIdo 7według odrębnych przepisów
B. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE
1Starszy specjalistaXV-XVII-wyższe6
2SpecjalistaXIV-XVI-wyższe4
3Starszy inspektorXII-XV-wyższe3
4InspektorXII-XIV-wyższe-
5Informatyk-średnie
6InstruktorVII-XII-średnie6
7Starszy referentIV-VIII-średnie3
8KierowcaIII-V-według odrębnych przepisów
9ReferentII-IV-średnie-
III. Okręgowe Inspektoraty Służby Więziennej
A. STANOWISKA KIEROWNICZE
1Główny księgowyXV-XVIIIdo 8według odrębnych przepisów
naczelny lekarz
B. STANOWISKA SAMODZIELNE
1Radca prawny, audytor wewnętrznyXV-XVIIdo 6według odrębnych przepisów
2Rzecznik prasowyXV-XVII-wyższe6
C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE
1Starszy specjalistaXIV-XVI-wyższe6
2Specjalista, starszy rewidentXII-XIV-wyższe4
3Starszy inspektorX-XII-wyższe3
4Inspektor, rewidentVIII-X-wyższe-
informatykśrednie
5InstruktorVI-IX-średnie6
6Starszy referentIV-VIII-średnie3
7ReferentII-VI-średnie-
IV. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej
A. STANOWISKA KIEROWNICZE
1Główny księgowyXIV-XVIIdo 8według odrębnych przepisów
2Kierownik: działu, zakładuXIV-XVIdo 8wyższe5
3Zastępca kierownika działuXIV-XVdo 7wyższe5
B. STANOWISKA SAMODZIELNE
1Radca prawny, audytor wewnętrznyXIII-XVIdo 5według odrębnych przepisów
C. STANOWISKA DYDAKTYCZNE
1Starszy wykładowcaXIII-XVI-wyższe, uprawnienia pedagogiczne6
2WykładowcaXI-XV-wyższe, uprawnienia pedagogiczne3
3Starszy psychologIX-XIII-wyższe psychologiczne5
4PsychologVII-XII-wyższe psychologiczne-
D. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE
1SpecjalistaIX-XIII-wyższe5
2Starszy inspektorVIII-XII-wyższe3
3InspektorVI-VIII-wyższe-
informatykśrednie-
instruktor6
4Starszy referentIV-VIII-średnie3
5ReferentI-VI-średnie-
E. STANOWISKA OCHRONNE
1SpecjalistaIX-XIII-wyższe5
2Starszy inspektorVIII-XII-wyższe3
3InspektorVI-VIII-wyższe-
instruktorśrednie6
4Starszy referentIV-VIII-średnie3
5ReferentI-VI-średnie-
V. Areszty śledcze i zakłady karne
A. STANOWISKA KIEROWNICZE
1Główny księgowyXIV-XVIIdo 8według odrębnych przepisów
2Kierownik działuXIV-XVIdo 8wyższe5
3Zastępca kierownika działuXIV-XVdo 7wyższe5
B. STANOWISKA SAMODZIELNE
1Radca prawny, audytor wewnętrznyXIII-XVIdo 5według odrębnych przepisów
C. STANOWISKA ADMINISTRACYJNE
1SpecjalistaIX-XIII-wyższe5
2Starszy inspektorVIII-XII-wyższe3
3InspektorVI-VIII-wyższe-
informatykśrednie-
instruktor6
4Starszy referentIV-VIII-średnie3
5ReferentI-VI-średnie-
D. STANOWISKA PENITENCJARNE
1Starszy psychologX-XIVwyższe psychologiczne6
starszy wychowawca starszy terapeutawyższe
2PsychologVIII-XII-wyższe psychologiczne3
wychowawca terapeutawyższe
kapelanwedług odrębnych przepisów
3Młodszy psychologVI-VIII-wyższe psychologiczne
młodszy wychowawca młodszy terapeutawyższe
E. STANOWISKA OCHRONNE
1SpecjalistaIX-XIII-wyższe5
2Starszy inspektorVIII-XII-wyższe3
3InspektorVI-VIII-wyższe-
instruktorśrednie6
4Starszy referentIV-VIII-średnie3
5ReferentI-VI-średnie-

*) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

1 § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2675) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
2 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2675) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22 lutego 2010 r.
4 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1277) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2023 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.681) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.

5 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2023 r. (Dz.U.2023.2675) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2024 r.
6 Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2023 r. (Dz.U.2023.915) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2023 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2023 r. (Dz.U.2023.1121) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 czerwca 2023 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.586) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 2024 r., z tym że zmiana ma zastosowanie do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Służby Więziennej należnych od dnia 1 stycznia 2024 r., zob. § 1 rozporządzenia zmieniającego.