Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.481

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784, z 2019 r. poz. 451 i 1243, z 2020 r. poz. 316 oraz z 2021 r. poz. 434 i 1025) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.";

2)
w § 5:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) posiada plan działalności ekologicznej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412), zwanej dalej "ustawą o Planie Strategicznym", przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją";",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne i:

1) zobowiązanie, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym", lub

2) inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania, o których mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2021/2115", na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370 oraz z 2023 r. poz. 412), zwane dalej "zobowiązaniem ekologicznym PS", lub

3) zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, o którym mowa w art. 70 ust. 1 rozporządzenia 2021/2115, w ramach interwencji, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, zwane dalej "zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym PS"

- rejestr działalności ekologicznej może być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego PS lub z rejestrem działalności rolnośrodowiskowej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub w ramach realizowanego przez niego zobowiązania rolno - środowiskowo-klimatycznego PS.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne i zobowiązanie rolno - środowiskowo-klimatyczne lub zobowiązanie ekologiczne PS, lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PS, plan działalności ekologicznej:

1) może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;

2) nie może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności ekologicznej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego PS lub z planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno - środowiskowo-klimatycznego PS.";

3)
w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jeżeli w trakcie realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1-6 zostanie zakończony okres konwersji w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "konwersją", rolnik od roku, w którym zakończył okres konwersji, realizuje pakiet wymieniony odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.";

4)
w § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Płatność ekologiczna do danego obszaru może zostać przyznana, jeżeli do tego obszaru rolnik nie ubiega się jednocześnie o przyznanie:

1) płatności, o których mowa w art. 30 pkt 1, 3 lub 4 lub art. 41 pkt 1 lub 2 ustawy o Planie Strategicznym;

2) płatności, o których mowa w art. 30 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, z tytułu realizacji:

a) praktyki 1. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt lub

b) praktyki 7. Uproszczone systemy uprawy

- określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o Planie Strategicznym;

3) premii, o której mowa w art. 41 pkt 3 ustawy o Planie Strategicznym, do gruntów, na których założono system rolno-leśny.";

5)
w § 9:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.",

b)
ust. 2d otrzymuje brzmienie:

"2d. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 płatność ekologiczna do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, jest przyznawana, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, do tych gruntów w roku, w którym ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej do tych gruntów, i są spełnione warunki przyznania do nich płatności bezpośrednich.",

c)
w ust. 3 wyrazy "w załączniku" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 załącznika",
d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:

1) pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w ust. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych występujących w gospodarstwie rolnym;

2) pkt 13 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik:

a) jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 0,5 DJP oraz nie więcej niż 1,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych występujących w gospodarstwie rolnym,

b) realizuje zobowiązanie ekologiczne w ramach innego pakietu lub wariantu.",

e)
w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach "lub 12" dodaje się wyrazy ", lub 13",
f)
w ust. 7 wyrazy "lub 12" zastępuje się wyrazami ", 12 lub 13",
g)
ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9. Przy ustalaniu spełniania warunków określonych w ust. 3 i w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a bierze się pod uwagę zwierzęta:

1) posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia 14 marca roku następującego po roku złożenia tego wniosku oraz w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - w przypadku zwierząt, o których mowa w:

a) ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w pkt 10 tego ustępu,

b) ust. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w pkt 8 tego ustępu;

2) wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie eko logicznym i produkcji ekologicznej, oraz posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia:

a) przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/848", w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia tej kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848, nie później niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,

b) objęcia systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia 2018/848, w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci tym systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.

10. Liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt według średniego stanu z odpowiedniego okresu określonego w ust. 9 i współczynników ich przeliczenia na DJP, które na potrzeby zastosowania ust. 3 i ust. 4 pkt 1 są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, a na potrzeby zastosowania ust. 4 pkt 2 lit. a są określone w załączniku nr 6a do rozporządzenia, przy czym liczba zwierząt jest:

1) ustalana na podstawie danych zawartych w komputerowej bazie danych, o której mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 9 pkt 1;

2) wskazana w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 9 pkt 2.",

h)
uchyla się ust. 11 i 12,
i)
w ust. 13 wyraz "4" zastępuje się wyrazami "w ust. 4 pkt 1",
j)
w ust. 13a i 13b po wyrazach "ust. 4" dodaje się wyrazy " pkt 1";
6)
w § 10:
a)
w ust. 2 wyrazy "art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312)" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym",
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Elementy krajobrazu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o Planie Strategicznym uznaje się za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach.";

7)
w § 11 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) gruntów ornych - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b, z tym że w przypadku gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli do tych gruntów ornych rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, za ten sam rok, w odniesieniu do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej, i o ile są spełnione warunki przyznania płatności bezpośrednich do tych gruntów;",

b)
w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) gruntów ornych, trwałych użytków zielonych i sadów, na których jest realizowane zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13.";

8)
w § 15:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności, jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza 50 ha.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ta jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12.",

c)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, przekracza 50 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności za powierzchnię gruntów:",

w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) procentowego udziału powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach danego pakietu lub wariantu, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, w łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12;",

d)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, to płatność ta jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności do powierzchni nieprzekraczającej 50 ha;

2) 75% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12, pomniejszonej o 50 ha.",

e)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, przekracza 100 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz

2) 75% stawki płatności do kolejnych 50 ha powierzchni gruntów

- na zasadach określonych w ust. 3 pkt 1.",

f)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli rolnik ubiega się również o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, płatność ta jest przyznawana w wysokości:

1) 100% stawki płatności do pierwszych 50 ha powierzchni gruntów oraz

2) 75% stawki płatności do kolejnych 50 ha powierzchni gruntów, oraz

3) 60% stawki płatności do powierzchni odpowiadającej łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-12, pomniejszonej o 100 ha.",

g)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Udział, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, ustala się do ośmiu miejsc po przecinku, a powierzchnię gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, z wyłączeniem pakietu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, wyrażoną w hektarach - do dwóch miejsc po przecinku.";

9)
w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia, w którym jest określona ta kwota, z tym że nie może ona przekraczać 20% wysokości płatności ekologicznej.";

10)
w § 17:
a)
w ust. 1:
uchyla się pkt 1,
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) oświadczenie o:

a) działkach referencyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/1172 z dnia 4 maja 2022 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej oraz stosowania i obliczania wysokości kar administracyjnych w związku z warunkowością (Dz. Urz. UE L 183 z 08.07.2022, str. 12), zwanych dalej "działkami referencyjnymi",

b) sposobie użytkowania działek referencyjnych w ramach zobowiązania ekologicznego, zawierające w szczególności wskazanie pakietu i wariantu realizowanych na danej działce referencyjnej, uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych na tej działce oraz powierzchni;

4) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, wskazane w przepisach ustawy o Planie Strategicznym lub w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, niewymienione w pkt 2 i 3;",

b)
w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych, rolnik może wskazać uprawę wielogatunkową uprawianą na danej działce referencyjnej, określając jednocześnie uprawy lub gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach takiej uprawy wielogatunkowej, przez którą w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:",

c)
w ust. 1aa we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "działce rolnej" zastępuje się wyrazami "działce referencyjnej",
d)
ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2. Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się w terminie składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym.

2a. Zgłoszenia zmian we wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się w terminie określonym do dokonywania zgłoszeń zmian we wnioskach o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym. Przepisu art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym nie stosuje się.",

e)
w ust. 4 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– uprawianych na danej działce referencyjnej, zawartego w oświadczeniu o sposobie użytkowania działek referencyjnych, ale wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.";

11)
w § 19:
a)
uchyla się ust. 1,
b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Rolnik zaznacza we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej granice działek referencyjnych, na których realizuje poszczególne pakiety lub warianty, oraz określone w planie działalności ekologicznej elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

3. Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115, to we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej zaznacza również granice działek referencyjnych, do których nie ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej.",

c)
w ust. 5b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku, w którym złożył wniosek o przyznanie:";

12)
w § 24 w ust. 3, w § 25 w ust. 3 oraz w § 26 w ust. 3 wyrazy "określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego" zastępuje się wyrazami "składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym";
13)
w § 27 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Rolnik, o którym mowa w ust. 1, zmienia, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym, w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21-26, a w przypadku przyznania płatności ekologicznej za ostatni rok realizacji zobowiązania ekologicznego - rolnik zmienia, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania.";

14)
w § 30:
a)
w ust. 1b:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "działki rolnej" zastępuje się wyrazami "działki referencyjnej",
w pkt 2:
––
w lit. a wyrazy "działki rolnej" zastępuje się wyrazami "działki referencyjnej",
––
w lit. b wyrazy "działce rolnej" zastępuje się wyrazami "działce referencyjnej",
b)
w ust. 1c:
we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "wykorzystywania działek rolnych" zastępuje się wyrazami "użytkowania działek referencyjnych",
w pkt 2 w lit. b wyrazy "działce rolnej" zastępuje się wyrazami "działce referencyjnej",
c)
w ust. 1d we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "wykorzystywania działek rolnych" zastępuje się wyrazami "użytkowania działek referencyjnych",
d)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik:

1) nie zachował któregokolwiek z określonych w planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, w wyniku przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym, lub

2) założył system rolno-leśny w ramach interwencji, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy o Planie Strategicznym, na gruntach, na których występują trwałe użytki zielone, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym.";

15)
po § 32e dodaje się § 32f-32i w brzmieniu:

"§ 32f. Złożenie wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach nowego zobowiązania ekologicznego po dniu 14 marca 2023 r. jest niedopuszczalne.

§ 32g. 1. W przypadku rolnika, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1243), zwanego dalej "rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25 czerwca 2019 r.", który w 2023 r. lub w 2024 r. realizuje zobowiązanie ekologiczne i ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13, w 2023 r. oraz w 2024 r. płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 lub 6 i 12 jest przyznawana bez zastosowania § 5 rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 czerwca 2019 r.

2. W przypadku rolnika, o którym mowa w § 5 rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 czerwca 2019 r., który w 2023 r. lub w 2024 r.:

1) realizuje zobowiązanie ekologiczne lub ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13 oraz

2) realizuje zobowiązanie ekologiczne PS w ramach następujących pakietów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym, dotyczących przyznawania płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym:

a) Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych lub

b) Pakietu 8. Trwałe użytki zielone, lub

c) Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi na gruntach, na których są uprawiane rośliny wymienione w części VII tabeli załącznika nr 4 do rozporządzenia, lub na trwałych użytkach zielonych lub

3) ubiega się o przyznanie płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym, w ramach Pakietu 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o Planie Strategicznym

- w 2023 r. oraz w 2024 r. płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 lub 6 i 12 jest przyznawana bez zastosowania § 5 rozporządzenia zmieniającego z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 32h. Jeżeli rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne oraz zobowiązanie ekologiczne PS, to w 2023 r. oraz w 2024 r. wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego, o której mowa w § 16:

1) nie może przekraczać 20% sumy płatności ekologicznej oraz płatności, o których mowa w art. 41 pkt 2 ustawy o Planie Strategicznym;

2) stanowi iloczyn:

a) kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego określonej w załączniku nr 9 do rozporządzenia oraz

b) procentowego udziału płatności ekologicznej w sumie przysługujących rolnikowi płatności, o której mowa w pkt 1.

§ 32i. 1. W 2023 r. oraz 2024 r. za zmianę wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym nie uznaje się wykorzystania przez rolnika części tego obszaru na potrzeby wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8, wymienionej w załączniku III do rozporządzenia 2021/2115, w zakresie minimalnego udziału powierzchni użytków rolnych wykorzystanej na elementy lub obszary nieprodukcyjne rozumiane jako:

1) grunty ugorowane, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, zwana dalej "działalnością rolniczą", w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca;

2) grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza - w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem prowadzenia pasiek - w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia;

3) pasy gruntów wzdłuż obrzeży lasu, o szerokości nie mniejszej niż 1 m i nie większej niż 20 m, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym wypas i koszenie, z wyjątkiem wypasu i koszenia w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia;

4) grunty ugorowane, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca, a które zostały w 2023 r. wykorzystane do uprawy roślin, z wyłączeniem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji, zgodnie z odstępstwem przewidzianym w art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/1317 z dnia 27 lipca 2022 r. ustanawiającego odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w odniesieniu do stosowania norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (norm GAEC) 7 i 8 w odniesieniu do roku składania wniosków 2023 (Dz. Urz. UE L 199 z 28.07.2022, str. 1).

2. Jeżeli w 2023 r. lub w 2024 r. część obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym zostaje wykorzystana zgodnie z ust. 1:

1) pkt 1 lub 2, lub 3 - do tego obszaru nie jest przyznawana płatność ekologiczna odpowiednio za 2023 r. oraz za 2024 r.;

2) pkt 4 - do tego obszaru:

a) jest przyznawana płatność ekologiczna za 2023 r., jeżeli to wykorzystanie nastąpi w 2023 r.;

b) nie jest przyznawana płatność ekologiczna za 2024 r., jeżeli to wykorzystanie nastąpi w 2024 r.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie ma zastosowania art. 19 rozporządzenia nr 640/2014 oraz § 31 ust. 2 pkt 1.";

16)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– co jest potwierdzone w szczególności dokumentami, o których mowa w rozporządzeniu 2018/848 oraz w przepisach wydanych na jego podstawie.",

b)
w ust. 1c wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - wytworzenie produktu ekologicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej z uprawy lub roślin gatunku uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:",

c)
w ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w przypadku uprawy drzew niebędących w okresie owocowania lub niebędących na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów, które nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu, które zostały nasadzone przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy o Planie Strategicznym:";

17)
w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) nazwę jednostki certyfikującej, która objęła producenta systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848;",

b)
w ust. 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty w ramach zobowiązania ekologicznego, oraz";

18)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli część I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji oraz część II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
19)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
20)
załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
21)
po załączniku nr 6 dodaje się załącznik nr 6a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
22)
załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
23)
załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia.
Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji
1bobikVicia faba var. minor.RUR
2burak cukrowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima

Doll

RUR
3chmielHumulus lupulus L.RUW
4ciecierzyca pospolita (w tym z rośliną podporową)(Cicer arietinum L.)RUR
5cykoria siewnaCichorium intybus L.RUR
6dynia oleistaCucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.RUR
7esparceta siewna na materiał siewnyOnobrychis viciifolia Scop.RUW
8facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.RUR
9gorczyca białaSinapis alba L.RUR
10gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) KochRUR
11gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern.RUR
12groch siewny (w tym z rośliną podporową) w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)Pisum sativum L. (partim)

Pisum arvense L.

RUR
13gryka zwyczajnaFagopyrum esculentum Moench.RUR
14inne gatunki pszenicRUR
15jęczmień jaryHordeum vulgare L.RUR
16jęczmień ozimyHordeum vulgare L.RUR
17komonica zwyczajna na materiał siewnyLotus corniculatus L.RUW
18komosa ryżowaChenopodium quinoa Willd.RUR
19koniczyna biała na materiał siewnyTrifolium repens L.RUW
20koniczyna białoróżowa na materiał siewnyTrifolium hybridum L.RUW
21koniczyna czerwona na materiał siewnyTrifolium pratense L.RUW
22koniczyna krwistoczerwona na materiał siewnyTrifolium incarnatum L.RUR
23koniczyna perska na materiał siewnyTrifolium resupinatum L.RUR
24konopie włóknisteRUR
25kukurydza na ziarnoZea mays L.RUR
26len oleistyLinum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et DanertRUR
27len włóknistyLinum usitatissimum L. convar. usitatissimumRUR
28lnianka siewna (lnicznik)Camelina sativa (L.) CrantzRUR
29lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewnyMedicago lupulina L.RUW
30lucerna mieszańcowa na materiał siewnyMedicago x varia T. MartynRUW
31lucerna siewna na materiał siewnyMedicago sativa (L.) CrantzRUW
32łubin biały na nasionaLupinus albus L.RUR
33łubin wąskolistny na nasionaLupinus angustifolius L.RUR
34łubin żółty na nasionaLupinus luteus L.RUR
35mieszanka strączkowo-

-zbożowa

RUR
36mieszanka zbożowaRUR
37nostrzyk białyMelilotus albus Medik L.RUR
38nostrzyk białyMelilotus albus Medik L.RUD
39ostropest plamistySilybum marianum L.RUR
40owiesAvena sativa L.RUR
41owies szorstkiAvena strigosa Schreb.RUR
42prosoPanicum miliaceum L.RUR
43pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend.

Fiori et Paol.

RUR
44pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend.

Fiori et Paol.

RUR
45pszenica samopsza jaraTriticum monococcumRUR
46pszenica samopsza ozimaTriticum monococcumRUR
47pszenica płaskurka jaraTriticum dicoccumRUR
48pszenica płaskurka ozimaTriticum dicoccumRUR
49pszenica orkisz jaraTriticum speltaRUR
50pszenica orkisz ozimaTriticum speltaRUR
51pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.RUR
52pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.RUR
53rzepak jaryBrassica napus L.RUR
54rzepak ozimyBrassica napus L.RUR
55rzepikBrassica rapa var. typica Posp.RUR
56rzodkiew oleista na materiał siewnyRaphanus sativus var. oleiformis Pers.RUR
57seradela uprawna na nasionaOrnithopus sativus Brot.RUR
58słonecznik oleistyHelianthus annuus L.RUR
59soja zwyczajnaGlycine max (L.) MerrillRUR
60szarłat z wyjątkiem A. retroflexusAmaranthus spp.RUR
61topinamburHelianthus tuberosus L.PUR
62trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewnyRUR
63trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewnyRUW
64wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.RUR
65wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.RUD
66wyka siewna na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)Vicia sativa L.RUR
67żyto jareSecale cereale L.RUR
68żyto ozimeSecale cereale L.RUR
69żyto krzycaSecale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.RUR
70żyto krzycaSecale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.RUD
II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
1arbuz (kawon)Citrullus vulgaris (Thunb.)

Matsum et Nakai

WUR
2bóbVicia faba L.WUR
3brokuł włoskiBrassica oleracea var. italica

Plenck

WUR
4brukiew jadalnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.WUR
5burak ćwikłowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva

Alef.

WUR
6burak liściowyBeta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.WUR
7cebula szalotkaAllium cepa grupa aggregatumWUR
8cebula perłowaAllium ampeloprasum L.WUR
9cebula siedmiolatkaAllium fistulosum L.WUW
10cebula zwyczajnaAllium cepa L.WUR
11chrzan pospolityArmoracia rusticanaWUW
12cukiniaCucurbita pepo var. giromontinaWUR
13cykoria endywiaCichorium endivia L.WUR
14cykoria endywiaCichorium endivia L.WUD
15cykoria warzywnaCichorium intybus var. foliosum HegiWUR
16czosnekAllium sativum L.WUR
17dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.WUR
18dynia piżmowaCucurbita moschata Duch.WUR
19dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.WUR
20fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.WUR
21fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.WUR
22groch cukrowyPisum sativum var. saccharatumWUR
23groch łuskowyPisum sativum var. pachylobumWUR
24jarmużBrassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.WUR
25kalafiorBrassica oleracea var. botrytis L.WUR
26kalarepaBrassica oleracea var. gongylodes L.WUR
27kapusta brukselskaBrassica oleracea var.

gemmifera (DC.) Schwarz

WUR
28kapusta chińskaBrassica rapa var. chinensisWUR
29kapusta głowiasta białaBrassica oleracea var. capitata f. alba (L.) DucheseneWUR
30kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) DucheseneWUR
31kapusta pekińskaBrassica rapa var. pekinensisWUR
32kapusta włoskaBrassica oleracea var. italica

Plenck

WUR
33karczochCynara scolymus L.WUR
34karczochCynara scolymus L.WUW
35koper ogrodowyAnethum graveolens L.WUR
36koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.WUR
37koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.WUD
38kukurydza cukrowaZea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.WUR
39marchew jadalnaDaucus carota L.WUR
40oberżyna (bakłażan)Solanum melongena L.WUR
41ogórekCucumis sativus L.WUR
42paprykaCapsicum annuum L.WUR
43pasternakPastinaca sativa L.WUR
44patisonCucurbita pepo var. patissoninaWUR
45pietruszka korzeniowaPetroselinum sativum ssp. tuberosumWUR
46pietruszka naciowaPetroselinum sativum ssp. crispumWUR
47pomidorLycopersicon esculentum Mill.WUR
48porAllium porrum L.WUR
49rabarbar ogrodowyRheum rhaponticum L.WUW
50rokietta siewna (rukola)Eruca vesicaria (L.) Cav.WUR
51roszponka (roszpunka)Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. BetckeWUR
52rzepa jadalnaBrassica campestris var. rapaWUR
53rzodkiewRaphanus sativus var. niger KernerWUR
54rzodkiewkaRaphanus sativus var. sativusWUR
55sałata zwyczajnaLactuca sativa L.WUR
56seler korzeniowyApium graveolens var. RapaceumWUR
57seler naciowyApium graveolens var. dulceWUR
58soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)Lens culinaris Medik.WUR
59skorzoneraScorzonera hispanica L.WUR
60szczawRumex acetosa L.WUW
61szczypiorekAllium schoenoprasum L.WUW
62szparagAsparagus officinalis L.WUW
63szpinak zwyczajnySpinacia oleracea L.WUR
64ziemniakSolanum tuberosum L.WUR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ ZWIERZĄT, KTÓRYCH POSIADANIE STANOWI WARUNEK PRZYZNANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH NIEKTÓRYCH PAKIETÓW

1.
Zwierzęta, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji i pakietu 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą:
1)
alpaki (Vicugna pacos);
2)
bydło domowe (Bos taurus) oraz bawoły domowe (Bubalus bubalis);
3)
daniele (Dama dama);
4)
gęsi (Anserinae);
5)
indyki (Meleagris gallopavo);
6)
jelenie szlachetne (Cervus elaphus);
7)
kaczki (Anatidae);
8)
konie (Equus caballus);
9)
kozy (Capra hircus);
10)
króliki (Oryctolagus cuniculus f. domesticus);
11)
kury (Gallus gallus domesticus);
12)
lamy (Lama glama);
13)
muły (Equus mule);
14)
osły (Equus asinus);
15)
owce (Ovis aries);
16)
perlice (Numididae);
17)
przepiórki japońskie (Coturnix japonica);
18)
strusie afrykańskie (Struthio camelus);
19)
świnie (Sus domestica).
2.
Zwierzęta, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji:
1)
alpaki (Vicugna pacos);
2)
bydło domowe (Bos taurus) oraz bawoły domowe (Bubalus bubalis);
3)
daniele (Dama dama);
4)
gęsi (Anserinae);
5)
jelenie szlachetne (Cervus elaphus);
6)
konie (Equus caballus);
7)
kozy (Capra hircus);
8)
króliki (Oryctolagus cuniculus f. domesticus);
9)
lamy (Lama glama);
10)
muły (Equus mule);
11)
osły (Equus asinus);
12)
owce (Ovis aries).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DJP NA POTRZEBY SPEŁNIANIA WARUNKU POSIADANIA ZWIERZĄT I PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PAKIETU 5. UPRAWY PASZOWE NA GRUNTACH ORNYCH W OKRESIE KONWERSJI, PAKIETU 11. UPRAWY PASZOWE NA GRUNTACH ORNYCH PO OKRESIE KONWERSJI, PAKIETU 6. TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIETU 12. TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE PO OKRESIE KONWERSJI

Lp.Rodzaj zwierzątWspółczynnik przeliczania zwierząt na DJP
Konie
1Ogiery, klacze, wałachy1,2
2Źrebaki powyżej 2 lat1
3Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat0,8
4Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,5
5Źrebięta do 6 miesięcy0,3
Bydło oraz bawoły domowe
6Buhaje1,4
7Krowy1
8Jałówki cielne1
9Jałówki powyżej 1 roku0,8
10Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,3
11Opasy powyżej 1 roku0,8
12Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,3
13Cielęta do 6 miesięcy0,15
Kozy
14Kozy matki0,15
15Koźlęta do 3,5 miesięcy0,05
16Koźlęta powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku0,08
17Pozostałe kozy0,1
Świnie
18Świnie0,3
Owce
19Owce powyżej 1,5 roku0,1
20Tryki powyżej 1,5 roku0,12
21Jagnięta do 3,5 miesięcy0,05
22Tryczki0,08
23Maciorki0,1
Drób
24Kury, kaczki0,004
25Gęsi0,008
26Indyki0,024
27Perlice0,003
28Przepiórki japońskie0,0003
Muły
29Muł powyżej 2 lat0,6
30Muł powyżej 1 roku do 2 lat0,3
31Muł do 1 roku0,1
Osły
32Osioł powyżej 2 lat0,5
33Osioł powyżej 1 roku do 2 lat0,25
34Osioł do 1 roku0,07
Alpaki
35Samice powyżej 1 roku0,11
36Samce powyżej 1 roku0,12
37Młode od 6 miesiąca do 1 roku0,05
38Cielęta/cria do 6 miesięcy0,03
Lamy
39Samice powyżej 1 roku0,20
40Samce powyżej 1 roku0,19
41Młode powyżej 6 miesiąca do 1 roku0,12
42Cielęta/cria do 6 miesięcy0,05
Inne
43Jelenie szlachetne0,29
44Daniele0,12
45Króliki0,007
46Strusie afrykańskie0,2

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DJP NA POTRZEBY SPEŁNIANIA WARUNKU POSIADANIA ZWIERZĄT I PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PAKIETU 13. PREMIA ZA ZRÓWNOWAŻONĄ PRODUKCJĘ ROŚLINNO-ZWIERZĘCĄ

Lp.Rodzaj zwierzątWspółczynnik przeliczania zwierząt na DJP
Konie ras dużych / Konie pozostałe
1Ogiery, klacze, wałachy1,2
2Źrebaki powyżej 2 lat1
3Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat0,8
4Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,5
5Źrebięta do 6 miesięcy0,3
Konie ras małych (m.in. hucuł, konik polski)
6Ogiery, klacze, wałachy0,6
7Źrebaki powyżej 2 lat0,5
8Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat0,35
9Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,2
10Źrebięta do 6 miesięcy0,12
Bydło oraz bawoły domowe
11Buhaje1,4
12Krowy1
13Jałówki cielne1
14Jałówki powyżej 1 roku0,8
15Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,3
16Opasy powyżej 1 roku0,9
17Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,36
18Cielęta do 6 miesięcy0,15
Kozy
19Kozy matki0,15
20Koźlęta do 3,5 miesięcy0,05
21Koźlęta powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku0,08
22Pozostałe kozy0,1
Świnie
23Świnie0,3
Owce
24Owce powyżej 1,5 roku0,1
25Tryki powyżej 1,5 roku0,12
26Jagnięta do 3,5 miesięcy0,05
27Tryczki0,08
28Maciorki0,1
Drób
29Kury, kaczki0,004
30Gęsi0,008
31Indyki0,032
32Perlice0,003
33Przepiórki japońskie0,0003
Muły
34Muł powyżej 2 lat0,6
35Muł powyżej 1 roku do 2 lat0,3
36Muł do 1 roku0,1
Osły
37Osioł powyżej 2 lat0,5
38Osioł powyżej 1 roku do 2 lat0,25
39Osioł do 1 roku0,07
Alpaki
40Samice powyżej 1 roku0,11
41Samce powyżej 1 roku0,12
42Młode powyżej 6 miesiąca do 1 roku0,05
43Cielęta/cria do 6 miesięcy0,03
Lamy
44Samice powyżej 1 roku0,20
45Samce powyżej 1 roku0,19
46Młode od 6 miesiąca do 1 roku0,12
47Cielęta/cria do 6 miesięcy0,05
Jelenie szlachetne
48Byki0,42
49Łanie0,24
50Pozostałe0,1
Daniele
51Byki0,22
52Łanie0,13
53Pozostałe0,06
Inne
54Króliki0,007
55Strusie afrykańskie0,2

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Lp.Pakiety rolnictwa ekologicznegoWarianty rolnictwa ekologicznegoStawki płatności (w zł/ha)
1Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji1 697
2Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji3 021
3Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji1 856
4Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji3 105
4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji2 495
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji1 326
5Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji1 638
6Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji1 043
7Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji1 571
8Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji2 391
9Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji1 856
10Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji1 961
10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji2 213
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji1 326
11Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji1 504
12Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji1 043
13Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą573

ZAŁĄCZNIK Nr  6

KWOTA PRZEZNACZONA NA REFUNDACJĘ KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH PONIESIONYCH Z TYTUŁU KONTROLI GOSPODARSTWA EKOLOGICZNEGO

Powierzchnia gospodarstwaWysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego (w zł na gospodarstwo)
do 5 ha900
powyżej 5 ha do 10 ha1 000
powyżej 10 ha do 20 ha1 100
powyżej 20 ha do 50 ha1 300
powyżej 50 ha do 100 ha1 400
powyżej 100 ha1 500
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).