Zmiana rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.498

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 lutego 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2109) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą (Dz. U. poz. 1739, z 2016 r. poz. 775 oraz z 2020 r. poz. 1116) wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2)
załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I2000-3600
II2100-3700
III2200-3800
IV2300-3900
V2400-4000
VI2600-4100
VII2800-4200
VIII3000-4400
IX3200-4600
X3400-5400
XI3600-5800
XII3700-6200
XIII3800-6600
XIV3900-7000
XV4100-7400
XVI4300-7800
XVII4500-8200
XVIII4700-8600
XIX4900-9000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoKwota w złotych
1100-250
2150-500
3200-750
4250-1000
5300-1250
6500-1500
7750-1750
81000-2000
91250-2250

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
1Dyrektor Centralnego Ośrodka--wg odrębnych przepisów
2Zastępca dyrektora Centralnego Ośrodka--wyższe7
3Główny księgowy Centralnego Ośrodka--wg odrębnych przepisów
4Dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego OśrodkaXV-XIX9wyższe7
5Zastępca dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego OśrodkaXIV-XVIII8wyższe5
6Główny księgowy stacji doświadczalnej oceny odmian Centralnego OśrodkaXIII-XVI7wg odrębnych przepisów

II. Pozostałych pracowników

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
1Kierownik: biura, zakładuXV-XIX9wyższe7
2Zastępca głównego księgowego Centralnego OśrodkaXIV-XVIII8wyższe6
3Inspektor oceny odmianXV-XVII8wyższe7
4Główny specjalista, administrator siecixn-xvn7wyższe5
5Radca prawny, audytor wewnętrznyXIV-XVII7wg odrębnych przepisów
6Kierownik: działu, pracowniXI-XVI6wyższe6
7Starszy: specjalista, programista, projektant, asystentX-XV-wyższe5
8Specjalista, programista, projektant, asystentIX-XIV-wyższe2
9Kierownik magazynuVIII-XIII4średnie3
10Starszy: księgowy, referentVIII-XII-średnie3
11Starszy magazynierVII-XI-średnie3
12Starszy laborantVI-XI-średnie2
13StażystaVI-XI-wyższe, średnie-
14MagazynierVI-IX-zasadnicze2
15LaborantV-X-średnie1
16Kierownik archiwumVIII-IX2średnie3
17Księgowy, kasjerVII-IX-średnie1
18Referent, sekretarkaIV-VIII-średnie-
19Kierowca samochoduVI-X-wg odrębnych przepisów
20Konserwator: aparatury, urządzeńIX-XI-średnie i uprawnienia specjalistyczne2
21Starszy rzemieślnikVII-XI-średnie lub zasadnicze i tytuł mistrza3
22Operator ciągników i maszyn rolniczychVII-XI-wg odrębnych przepisów
23Robotnik: polowy, szklarniowyVI-X-zasadnicze-
24Palacz c.o.V-IX-podstawowe i kurs dla palaczy c.o.-
25RzemieślnikV-IX-zasadnicze lub odpowiednie wyszkolenie w zawodzie-
26Robotnik gospodarczyIV-VII-umiejętność wykonywania prac-
27DozorcaI-V-podstawowe-
28SprzątaczkaI-IV-umiejętność wykonywania prac-
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).