Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.500

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

Na podstawie art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Prezes Rady Ministrów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 10 mln zł w poszczególnych przypadkach, z uwzględnieniem ust. 3.
2.  Minister Finansów może, na wniosek właściwego ministra lub innego dysponenta części budżetowej, zwiększyć z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatki odpowiednich części tego budżetu o kwotę do 2 mln zł w poszczególnych przypadkach, zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany Prezesowi Rady Ministrów za pośrednictwem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. poz. 257).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.