Dz.U.2019.229

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

USTAWA
z dnia 17 stycznia 2019 r.
o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Art.  1.  [Cele i zadania Platformy Przemysłu Przyszłości]
1.  Celem Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zwanej dalej "Platformą", jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.
2.  Cel, o którym mowa w ust. 1, Platforma realizuje poprzez następujące zadania:
1) budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych;
2) wspieranie podnoszenia poziomu technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorców z uwzględnieniem procesów przetwórczych, logistycznych i energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów;
3) promowanie i wspieranie stosowania przez przedsiębiorców inteligentnych systemów zarządczych, wytwórczych i dystrybucyjnych opartych o pozyskiwanie, gromadzenie, przesyłanie i analizę danych;
4) inicjowanie we współpracy z przedsiębiorcami projektów badawczych ukierunkowanych na rozwój inżynierii materiałowej, technik wytwórczych oraz nowych produktów;
5) prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla przedsiębiorców w zakresie cyfryzacji przemysłu;
6) proponowanie przedsiębiorcom rozwiązań z zakresu cyfrowej transformacji przemysłu, w tym zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami;
7) promowanie wśród przedsiębiorców:
a) zintegrowanych rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność,
b) tworzenia zaufanych systemów wymiany danych,
c) wzajemnego dzielenia się danymi,
d) zasad cyberbezpieczeństwa;
8) tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej;
9) współpracę z podmiotami prowadzącymi kształcenie techniczne mającą promować dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb przemysłu przyszłości;
10) prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia kapitału ludzkiego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji przemysłu;
11) współpracę międzynarodową, w szczególności z innymi narodowymi platformami z państw Unii Europejskiej, poprzez wymianę doświadczeń, transfer wiedzy oraz wypracowywanie spójnego podejścia do procesów cyfrowej transformacji przemysłu;
12) opiniowanie projektów założeń i projektów aktów prawnych dotyczących obszaru działalności Platformy;
13) udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową, o którym mowa w art. 20.
3.  Platforma może w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-10, tworzyć oddziały podległe Zarządowi.
4.  Rada Ministrów albo poszczególni ministrowie mogą w drodze umowy powierzyć Platformie realizację zadań, o których mowa w ust. 2.
5.  Powierzając realizację zadań, o których mowa w ust. 2, Rada Ministrów albo poszczególni ministrowie zapewniają Platformie odpowiednie środki finansowe.
6.  Za czynności związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-10, Platforma może pobierać opłaty w wysokości nieprzekraczającej ponoszonych kosztów.
Art.  2.  [Prowadzenie działalności na terytorium RP]

Platforma prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  3.  [Działalność nienastawiona na zysk]

Platforma nie prowadzi działalności, której celem jest osiąganie zysku.

Art.  4.  [Fundator Platformy Przemysłu Przyszłości]

Fundatorem Platformy jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Art.  5.  [Uzupełniające stosowanie przepisów o fundacjach]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do Platformy stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), z wyłączeniem przepisów o:

1) uprawnieniach właściwego starosty w stosunku do fundacji;
2) prowadzeniu działalności gospodarczej służącej realizacji jej celów.
Art.  6.  [Majątek Platformy Przemysłu Przyszłości]

Majątek Platformy stanowi fundusz założycielski oraz inne mienie uzyskane lub nabyte przez Platformę w toku jej działania.

Art.  7.  [Fundusze tworzone przez Platformę Przemysłu Przyszłości]
1.  Platforma tworzy:
1) fundusz założycielski, który jest funduszem podstawowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.);
2) fundusz rezerwowy;
3) inne fundusze, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.
2.  Fundusz założycielski stanowi:
1) dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 000 000 zł;
2) równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku, stanowiących wyposażenie Platformy na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.
Art.  8.  [Zysk netto i strata netto Platformy Przemysłu Przyszłości]
1.  Zysk netto Platformy za rok obrotowy przeznacza się na fundusz rezerwowy.
2.  Stratę netto Platformy za rok obrotowy pokrywa się z funduszu rezerwowego. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, część straty niepokrytą z funduszu rezerwowego pokrywa się z funduszu założycielskiego.
3.  Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają zaopiniowaniu przez Radę i zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Rozdział  2

Finansowanie

Art.  9.  [Źródła finansowania Platformy Przemysłu Przyszłości]
1.  Źródłami finansowania Platformy są:
1) dotacje podmiotowe z budżetu państwa na realizację bieżącej działalności Platformy;
2) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie działań służących realizacji celu Platformy, w tym kosztów realizacji inwestycji;
3) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.);
4) darowizny, spadki, zapisy i dochody ze zbiórek publicznych;
5) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw;
6) dochody pochodzące z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych oraz papierów wartościowych;
7) wpływy wynikające z realizacji umów, o których mowa w art. 1 ust. 4;
8) wpływy z opłat określone w art. 1 ust. 6 oraz art. 23 pkt 2.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 8, stanowią przychody Platformy i są wydatkowane na realizację zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2.
Art.  10.  [Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na realizację działalności Platformy Przemysłu Przyszłości]
1.  Platforma składa do ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o udzielenie dotacji podmiotowej zawierający:
1) szczegółowy opis przeznaczenia dotacji, o jaką wnosi Platforma;
2) wskazanie wysokości dotacji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem;
3) informację o szacunkowych kosztach i przychodach Platformy;
4) wstępny harmonogram przekazywania środków.
2.  Dotacja podmiotowa nie może przewyższać różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami funkcjonowania Platformy a dochodami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 i 6. Koszty realizacji umów, o których mowa w art. 1 ust. 4, nie mogą obejmować kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej.
3.  Platforma jest obowiązana do:
1) prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla każdego, oddzielnie wymienionego w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 źródła finansowania;
2) określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metod przypisywania przychodów i kosztów;
3) składania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdań rocznych z realizacji zadań objętych dotacją podmiotową oraz z jej wykorzystania.
4.  Platforma składa sprawozdanie roczne w terminie do dnia 31 marca następnego roku i dołącza do niego sprawozdanie biegłego rewidenta z badania wykorzystania środków finansowych z dotacji podmiotowej pod względem zgodności ze stanem faktycznym.
5.  Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej, uwzględniając rzeczywiste koszty poniesione przez Platformę.

Rozdział  3

Organy, statut i nadzór

Art.  11.  [Organy Platformy Przemysłu Przyszłości]

Organami Platformy są:

1) Zarząd;
2) Rada.
Art.  12.  [Zadania, skład i kadencja Zarządu]
1.  Zarząd kieruje działaniami Platformy i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.  W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz 2 pozostałych członków Zarządu, powoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
3.  Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
4.  Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
5.  Członek Zarządu może zostać powołany na kolejną kadencję tylko jeden raz.
Art.  13.  [Wymagania na stanowiskach Prezesa i członków Zarządu]
1.  Stanowisko Prezesa Zarządu może zajmować osoba, która:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiada wykształcenie wyższe;
4) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub prowadzenia działalności gospodarczej;
5) posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w dziedzinie związanej z zakresem działalności Platformy lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie związanej z zakresem działalności Platformy.
2.  Do członków Zarządu stosuje się odpowiednio wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4.
Art.  14.  [Odwołanie członka Zarządu; wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie]
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Zarządu przed upływem kadencji w przypadku:
1) pozbawienia praw publicznych;
2) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) niezatwierdzenia sprawozdań, o których mowa w art. 19 ust. 2;
4) niewywiązywania się ze swoich obowiązków.
2.  Członkostwo w Zarządzie wygasa przed upływem kadencji w przypadku śmierci albo rezygnacji z członkostwa. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza minister właściwy do spraw gospodarki.
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki uzupełnia skład Zarządu, powołując nowego członka Zarządu na okres do końca kadencji.
Art.  15.  [Skład i kadencja Rady]
1.  Rada stanowi organ opiniodawczy Platformy.
2.  W skład Rady wchodzi nie więcej niż 21 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje w skład Rady po jednej osobie wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw:
1) szkolnictwa wyższego i nauki;
2) rozwoju regionalnego;
3) informatyzacji;
4) energii;
5) oświaty i wychowania;
6) gospodarki morskiej;
7) rozwoju wsi;
8) zagranicznych;
9) transportu;
10) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
4.  W przypadku gdy jeden minister kieruje co najmniej dwoma działami administracji rządowej wymienionymi w ust. 3, wyznacza do udziału w pracach Rady jednego przedstawiciela.
5.  Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje w skład Rady jednego swojego przedstawiciela oraz osoby będące przedstawicielami nauki i przemysłu.
6.  Członkiem Rady może być osoba, która posiada co najmniej:
1) stopień naukowy doktora lub
2) 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w dziedzinie związanej z zakresem działalności Platformy lub wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie związanej z zakresem działalności Platformy.
7.  Przepisy art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
8.  Członek Rady nie otrzymuje wynagrodzenia.
9.  Kadencja Rady trwa 5 lat.
Art.  16.  [Odwołanie członka Rady]
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady na wniosek ministra, którego jest przedstawicielem.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek ministra, o którym mowa w art. 15 ust. 3, uzupełnia skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji.
3.  Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady będącego jego przedstawicielem. W takim przypadku minister właściwy do spraw gospodarki uzupełnia skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji.
4.  Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać członka Rady będącego przedstawicielem nauki lub przemysłu. W takim przypadku minister właściwy do spraw gospodarki uzupełnia skład Rady o przedstawiciela nauki lub przemysłu, powołując nowego członka Rady na okres do końca kadencji.
Art.  17.  [Statut Platformy Przemysłu Przyszłości]
1.  Statut Platformy określa w szczególności:
1) sposób realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2;
2) szczegółowe zadania organów Platformy;
3) rodzaje planów działalności Platformy oraz sposób ich monitorowania;
4) siedzibę Platformy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia efektywnej realizacji zadań Platformy i kierując się potrzebą dekoncentracji.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Rady, nadaje, w drodze zarządzenia, statut Platformy.
Art.  18.  [Nadzór nad działalnością Platformy Przemysłu Przyszłości]
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki sprawuje nadzór nad działalnością Platformy.
2.  Do uprawnień nadzorczych ministra właściwego do spraw gospodarki należy kontrola wykorzystania środków publicznych i realizacji celu statutowego Platformy.
3.  W przypadku powierzenia Platformie realizacji zadań oraz zapewnienia środków finansowych, zgodnie z art. 1 ust. 4 i 5, kontrolę sprawuje minister zapewniający Platformie odpowiednie środki finansowe na realizację zadań.
Art.  19.  [Obowiązki sprawozdawcze Platformy Przemysłu Przyszłości]
1.  Platforma sporządza w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie:
1) finansowe,
2) z działalności

- za ubiegły rok obrotowy.

2.  Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.
3.  Sprawozdanie z działalności jest sporządzane zgodnie z wymogami określonymi w:
1) art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Rozdział  4

Wsparcie udzielane przez Platformę

Art.  20.  [Przeznaczenie wsparcia udzielanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości]

Platforma udziela niefinansowego wsparcia realizującego cel określony w art. 1 ust. 1 z przeznaczeniem na:

1) szkolenia,
2) doradztwo,
3) przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej

- zwanego dalej "wsparciem".

Art.  21.  [Udzielane wsparcie a pomoc publiczna]
1.  Wsparcie jest udzielane jako pomoc niestanowiąca pomocy publicznej albo pomoc de minimis.
2.  Wsparcie stanowiące pomoc de minimis jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w:
1) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
2) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).
Art.  22.  [Beneficjenci wsparcia]
1.  Wsparcie jest udzielane:
1) przedsiębiorcom;
2) podmiotom zarządzającym klastrami innowacyjnymi;
3) podmiotom statutowo działającym na rzecz innowacyjności gospodarki;
4) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669).
2.  Wsparcie może być udzielone pod warunkiem, że podmioty wymienione w ust. 1 prowadzą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art.  23.  [Odpłatność wsparcia]

Wsparcie może być udzielane:

1) bezpłatnie - w przypadkach, o których mowa w art. 20 pkt 1 i 3;
2) odpłatnie za cenę niższą od ceny rynkowej - w przypadku, o którym mowa w art. 20 pkt 2.
Art.  24.  [Informacja o naborze zgłoszeń]
1.  Platforma udziela wsparcia po uprzednim ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Platformy informacji o naborze zgłoszeń.
2.  Nabór zgłoszeń na doradztwo ma charakter ciągły.
3.  Informacja o naborze zgłoszeń na szkolenia i przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej zawiera:
1) miejsce szkolenia lub przedsięwzięcia integrującego przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej;
2) termin składania zgłoszeń;
3) wskazanie liczby podmiotów, które będą mogły wziąć udział w szkoleniu lub przedsięwzięciu integrującym przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej.
4.  Zgłoszenia są przesyłane drogą elektroniczną.
5.  Wsparcie jest udzielane zgodnie z kolejnością przesłanych zgłoszeń.
6.  W przypadku:
1) przesłania zgłoszenia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
2) braku możliwości udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 20 pkt 1 i 3, z powodu większej liczby zgłoszeń niż przewidziana w informacji, o której mowa w ust. 3

- Platforma informuje o kolejnym możliwym terminie udzielenia wsparcia, które podmiot będzie mógł otrzymać bez konieczności ponownego zgłoszenia, po potwierdzeniu zamiaru skorzystania ze wsparcia.

Art.  25.  [Umowa będąca podstawą wsparcia udzielanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości]
1.  Platforma udziela wsparcia na podstawie umowy.
2.  Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) szczegółowe przeznaczenie wsparcia;
2) wartość wsparcia;
3) sposób udzielenia wsparcia;
4) warunki rozliczenia wsparcia;
5) warunki rozwiązania umowy.

Rozdział  5

Przepis zmieniający, przepisy dostosowujące i przepis końcowy

Art.  26. 

W ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270) w art. 3 w ust. 1 w pkt 31 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

"32) Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.".

Art.  27. 

Tworzy się fundację pod nazwą "Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości".

Art.  28. 

Wniosek o wpis Platformy do Krajowego Rejestru Sądowego złoży minister właściwy do spraw gospodarki w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  29. 
1.  Dotacja, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1, zostanie udzielona ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki. Środki z dotacji zostaną przekazane na rachunek bankowy Platformy.
2.  W imieniu Skarbu Państwa minister właściwy do spraw gospodarki wyposaży nieodpłatnie Platformę w składniki majątku, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2.
Art.  30. 

W przypadku likwidacji Platformy Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, przejmuje jej mienie i zobowiązania do wysokości jej aktywów.

Art.  31. 
1.  Minister właściwy do spraw gospodarki powoła pierwszy Zarząd w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.  Minister właściwy do spraw gospodarki powoła pierwszą Radę w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.  Statut, o którym mowa w art. 17, minister właściwy do spraw gospodarki nada w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art.  32. 
1.  W latach 2019-2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy, z wyłączeniem art. 1 ust. 4 i 5, wynosi 236 100 000 zł, w tym w:
1) 2019 r. - 21 100 000 zł;
2) 2020 r. - 21 600 000 zł;
3) 2021 r. - 22 100 000 zł;
4) 2022 r. - 22 700 000 zł;
5) 2023 r. - 23 300 000 zł;
6) 2024 r. - 23 800 000 zł;
7) 2025 r. - 24 400 000 zł;
8) 2026 r. - 25 100 000 zł;
9) 2027 r. - 25 700 000 zł;
10) 2028 r. - 26 300 000 zł.
2.  W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, przyjętego na dany rok budżetowy, zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na obniżeniu kosztów działalności bieżącej Platformy przy jednoczesnym zapewnieniu nieprzerwanej realizacji zadań.
3.  Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Art.  33. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.