Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2372

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym

Na podstawie art. 203 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego;
2) szczegółowe czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego;
3) sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne, zwanego dalej "systemem teleinformatycznym".
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) dokumencie weryfikacyjnym - rozumie się przez to dokument elektroniczny pobrany przy użyciu systemu teleinformatycznego albo wydruk tego dokumentu zawierający treść tytułu egzekucyjnego oraz treść klauzuli wykonalności, umożliwiający weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego;
2) odwzorowaniu cyfrowym - rozumie się przez to utrwalenie w dokumencie mającym postać elektroniczną treści pisma w postaci papierowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tego pisma;
3) pomocniczym zbiorze dokumentów - rozumie się przez to urządzenie ewidencyjne, w którym składa się wszystkie pisma i dokumenty mające postać papierową.

Rozdział  2

Czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego

§  3. 
1.  Krajowa Rada Komornicza przekazuje sądom dane komornika umożliwiające udzielanie mu dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze w celu wykonywania czynności w tym systemie.
2.  Komornik może samodzielnie lub za pośrednictwem Krajowej Rady Komorniczej dokonać zmiany danych umożliwiających wykonywanie czynności w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze po uzyskaniu przez niego po raz pierwszy możliwości wykonywania tych czynności.
§  4. 
1.  Krajowa Rada Komornicza niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia przez komornika o zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w § 3 ust. 2, przekazuje zmienione dane sądowi prowadzącemu elektroniczne postępowanie upominawcze.
2.  W przypadku gdy Krajowa Rada Komornicza otrzymała wiadomość o uzyskaniu lub utracie możliwości wykonywania przez komornika czynności w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, zawiadamia sądy o treści zmiany.

Rozdział  3

Czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego

§  5. 
1.  Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego nie został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik podejmuje następujące czynności:
1) w systemie teleinformatycznym podaje sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej i dane dotyczące egzekwowanej wierzytelności;
2) w systemie teleinformatycznym sprawdza zgodność dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym.
2.  W razie braku zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik sporządza adnotację o następującej treści: "Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), po sprawdzeniu wydruku weryfikacyjnego w sprawie o sygnaturze akt sprawy egzekucyjnej (sygnatura akt), przeprowadzonym w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta), stwierdza, że w systemie teleinformatycznym nie znajduje się elektroniczny tytuł wykonawczy o treści odpowiadającej wydrukowi. Niezgodność polega na (wskazać istotę niezgodności).".
3.  W przypadku zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik sporządza adnotację o następującej treści: "Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), po sprawdzeniu wydruku weryfikacyjnego w sprawie o sygnaturze akt egzekucyjnych (sygnatura sprawy), przeprowadzonym w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta), stwierdza, że w systemie teleinformatycznym znajduje się elektroniczny tytuł wykonawczy o treści odpowiadającej niniejszemu wydrukowi.".
4.  Komornik zamieszcza adnotację na dokumencie weryfikacyjnym i opatruje ją własnoręcznym czytelnym podpisem, pieczęcią urzędową komornika oraz datą, w której nazwa miesiąca jest wpisana słownie. W przypadku dokumentu weryfikacyjnego w postaci elektronicznej komornik dołącza do niego adnotację w postaci dokumentu elektronicznego oraz opatruje je łącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5.  Jeżeli dokument weryfikacyjny i adnotacja mają postać elektroniczną, okazanie tytułu wykonawczego polega na okazaniu tego dokumentu weryfikacyjnego i adnotacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią albo okazaniu wydruku dokumentu weryfikacyjnego i adnotacji.
§  6.  Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik w elektronicznych aktach sprawy zamieszcza dokument weryfikacyjny w postaci elektronicznej wraz z adnotacją, o której mowa w § 5 ust. 2 albo 3.
§  7.  Po stwierdzeniu zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik odnotowuje w systemie teleinformatycznym fakt prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, a po ukończeniu postępowania egzekucyjnego - datę jego ukończenia i wynik egzekucji.
§  8.  Jeżeli czynności komornika w systemie teleinformatycznym nie zostały właściwie przeprowadzone z uwagi na nieprawidłowe działanie tego systemu, komornik dokumentuje przebieg czynności i stwierdzone nieprawidłowości funkcjonowania systemu, sporządzając notatkę urzędową o następującej treści: "Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta) stwierdza, że system teleinformatyczny nie działa prawidłowo. Nieprawidłowość działania tego systemu polega na (należy wskazać funkcjonalność, która nie działa prawidłowo pomimo prawidłowej obsługi systemu, ewentualnie wskazać czas trwania nieprawidłowości, liczbę prób podjętych w celu dokonania czynności oraz sposób zachowania się systemu), w związku z czym nie było możliwe dokonanie (wskazać czynność, której nie udało się dokonać).". Notatkę urzędową sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowego działania systemu. Notatka odpowiada wymogom, o których mowa w § 5 ust. 4.
§  9.  Komornik niezwłocznie zgłasza nieprawidłowość działania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe prezesowi właściwego sądu, przesyłając notatkę, o której mowa w § 8.
§  10.  W razie omyłkowego odnotowania faktu prowadzenia egzekucji w systemie teleinformatycznym komornik dokumentuje stwierdzoną omyłkę, sporządzając notatkę urzędową o następującej treści: "Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta) stwierdza, że na skutek omyłki komornika w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe błędnie odnotowano fakt prowadzenia egzekucji w sprawie (oznaczyć wierzyciela oraz dłużnika) o sygnaturze akt egzekucyjnych (sygnatura akt). Omyłkowe odnotowanie nastąpiło z powodu (podać przyczynę omyłkowego wpisu, szczegółowo wskazując, w jakiej sprawie powinna być dokonana adnotacja).". Notatkę sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu omyłkowego odnotowania. Notatka odpowiada wymogom, o których mowa w § 5 ust. 4.
§  11.  Komornik niezwłocznie zgłasza omyłkowe odnotowanie faktu prowadzenia egzekucji prezesowi właściwego sądu, przesyłając notatkę, o której mowa w § 10.

Rozdział  4

Sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne

§  12. 
1.  Jeżeli pismo lub dokument są składane w postaci papierowej, sporządza się cyfrowe odwzorowanie pisma lub dokumentu i umieszcza się je w aktach sprawy.
2.  Po sporządzeniu cyfrowego odwzorowania pismo lub dokument w postaci papierowej przechowuje się w pomocniczym zbiorze dokumentów.
3.  Do udostępniania akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz pomocniczych zbiorów dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące udostępniania akt spraw sądowych.
§  13.  Postanowienia, zarządzenia i zawiadomienia sporządzone w postaci elektronicznej komornik opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przechowuje w systemie teleinformatycznym.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1417), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).