Law Journal

Ustanowienie programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska.

Dz.U.2006.246.1795 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.2006.243.1768 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dz.U.2006.245.1780 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007.

Dz.U.2006.245.1779 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.2006.245.1785 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.2006.245.1777 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.2006.245.1778 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dz.U.2006.243.1767 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2006.245.1784 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.243.1766 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej oraz tryb jej zwrotu.

Dz.U.2006.246.1804 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Dz.U.2006.246.1803 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM.

Dz.U.2006.247.1806 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Połączenie Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.

Dz.U.2006.245.1787 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Postępowanie wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne w służbie cywilnej.

Dz.U.2006.246.1798 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie policjantom nagród i zapomóg, a także sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów.

Dz.U.2006.251.1859 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposób jej przetwarzania.

Dz.U.2006.247.1819 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2007.

Dz.U.2006.246.1799 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych.

Dz.U.2006.247.1814 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie członków Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej oraz komisji dyscyplinarnych.

Dz.U.2006.246.1797 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2007 r.

Dz.U.2006.246.1789 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ewidencji wojskowej świadczeń na rzecz obrony.

Dz.U.2006.247.1809 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości.

Dz.U.2006.246.1792 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego.

Dz.U.2006.246.1805 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dz.U.2007.1.10 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.

Dz.U.2007.1.9 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Materiały paszowe wprowadzane do obrotu.

Dz.U.2007.2.24 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w jednostkę budżetową.

Dz.U.2006.243.1769 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych.

Dz.U.2006.239.1734 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów.

Dz.U.2006.246.1802 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia.

Dz.U.2006.247.1808 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

Dz.U.2006.247.1816 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Studia doktoranckie prowadzone przez jednostki organizacyjne uczelni.

Dz.U.2007.1.3 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Studia doktoranckie prowadzone przez placówki naukowe.

Dz.U.2007.1.2 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2007.2.22 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Dz.U.2006.241.1751 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2006.241.1754 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2006.246.1801 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.

Dz.U.2006.243.1765 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie i utworzenie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2006.241.1753 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.

Dz.U.2006.247.1818 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Określenie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii.

Dz.U.2013.1286 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pobieranie przez płatników podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.2013.143 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Sposób pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dz.U.2006.243.1764 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2007.2.18 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

Dz.U.2007.2.19 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 10/05.

Dz.U.2006.240.1748 | wyrok z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzory wniosków o przyznanie kwoty produkcyjnej cukru oraz kwoty produkcyjnej izoglukozy.

Dz.U.2007.2.16 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

Dz.U.2006.243.1762 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla przyrządów pomiarowych.

Dz.U.2007.3.27 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej.

Dz.U.2006.240.1745 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

Dz.U.2007.2.21 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Dz.U.2006.246.1800 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zwalczanie klasycznego pomoru świń.

Dz.U.2007.2.17 | rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Kontrola graniczna dokonywana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.U.2006.238.1729 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc