Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.69.367

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 25 marca 2011 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) zarządza się, co następuje:
W lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, uwzględniającymi warunki, o których mowa w § 2-4.
1.
Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, znajduje się w budynku lub jego części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.
2.
Dopuszcza się prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdującym się w budynku lub jego części, innych niż określone w ust. 1, jeżeli lokal:
1)
jest przeznaczony dla nie więcej niż 15 dzieci;
2)
znajduje się na parterze budynku wykonanego z elementów nierozprzestrzeniających ognia;
3)
posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim inne drzwi lub okno umożliwiające bezpośrednie wyjście na przestrzeń otwartą;
4)
został wyposażony w:
a)
trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz,
b)
gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.
3.
Strefa pożarowa, w której znajduje się lokal, o którym mowa w ust. 2, jest strefą pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL, określoną w przepisach techniczno-budowlanych, zlokalizowaną w budynku innym niż tymczasowy.
4.
W jednej strefie pożarowej może znajdować się jeden lokal, o którym mowa w ust. 2.
Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie spełniają następujące warunki:
1)
powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a)
powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b)
powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie;
2)
wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m;
3)
jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje;
4)
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
a)
podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,
b)
ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych;
5)
pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń;
6)
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym;
7)
w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;
8)
jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody;
9)
jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci;
10)
jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci;
11)
jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej;
12)
meble są dostosowane do wymagań ergonomii;
13)
wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty;
14)
zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
15)
jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien;
16)
w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą;
17)
apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.
W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się warunki do jego przechowywania i podawania.
1.
W lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, zapewnia się w miarę możliwości bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony w urządzenia do zabaw, niedostępny dla osób postronnych.
2.
Niemowlętom zapewnia się w miarę możliwości leżakowanie na werandzie lub tarasie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - sprawy rodziny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).