Sposób identyfikacji koni rasy trakeńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.72.387

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej

Na podstawie art. 14 ust. 13 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976) zarządza się, co następuje:
Dopuszcza się przeprowadzanie badania markerów genetycznych, zwanego dalej "badaniem", jako innego sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej niż określony w art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3).
1.
Badanie jest przeprowadzane przed odsadzeniem źrebięcia od matki, przez laboratorium wskazane przez związek hodowców, który został uznany, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857), do prowadzenia księgi hodowlanej koni rasy trakeńskiej.
2.
Wynik badania jest umieszczany w paszporcie konia, a kopia wyniku tego badania jest przekazywana podmiotowi prowadzącemu rejestr koniowatych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).