§ 1. - Sposób identyfikacji koni rasy trakeńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.72.387

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 2011 r.
§  1.
Dopuszcza się przeprowadzanie badania markerów genetycznych, zwanego dalej "badaniem", jako innego sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej niż określony w art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3).