Sposób identyfikacji koni rasy trakeńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1906

Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej

Na podstawie art. 14 ust. 16 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 588 i 1605) zarządza się, co następuje:
Dopuszcza się przeprowadzanie badania markerów genetycznych, zwanego dalej "badaniem", jako innego niż określony w art. 18 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (Dz. Urz. UE L 59 z 03.03.2015, str. 1), sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej.
1.
Badanie jest przeprowadzane przed odsadzeniem źrebięcia od matki, przez laboratorium wskazane przez związek hodowców lub inny podmiot, który został uznany, na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z 2008 r. poz. 1056, z 2009 r. poz. 1775, z 2010 r. poz. 857 oraz z 2011 r. poz. 622), do prowadzenia księgi hodowlanej koni rasy trakeńskiej.
2.
Wynik badania jest umieszczany w dokumencie identyfikacyjnym, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia), a kopia wyniku tego badania jest przekazywana podmiotowi prowadzącemu rejestr koniowatych, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej (Dz. U. poz. 387), które traci moc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 588) z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.