§ 3. - Sposób identyfikacji koni rasy trakeńskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.72.387

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 2011 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.