Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.68.363

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. Nr 245, poz. 1638) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
uchyla się pozycje 9-11,
b)
pozycja 12 otrzymuje brzmienie:
PozycjaKod CNWyszczególnienie
12* 0106 39 90- - - Pozostałe60)
c)
pozycja 152 otrzymuje brzmienie:
PozycjaKod CNWyszczególnienie
1521905 90 30- - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu
d)
po pozycji 300 w kolumnie "Wyszczególnienie" uchyla się pkt 7 i 8,
e)
w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:
objaśnienie nr 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wyłącznie króliki dzikie i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych",

uchyla się objaśnienie nr 13,
objaśnienia nr 14 i 17 otrzymują brzmienie:

"14) wyłącznie wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni"

"17) wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy",

dodaje się objaśnienie nr 60 w brzmieniu:

"60) wyłącznie strusie żywe hodowlane";

2)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
po pozycji 65 dodaje się pozycję 65a w brzmieniu:
PozycjaKod CNWyszczególnienie
65a1004 00 00Owies
b)
pozycja 117 otrzymuje brzmienie:
PozycjaKod CNWyszczególnienie
117* 1905 90 30- - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu15)
c)
po pozycji 128 dodaje się pozycję 128a w brzmieniu:
PozycjaKod CNWyszczególnienie
128a* 3501 10 90Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny:

- - Pozostałe16)

d)
w objaśnieniach do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:
objaśnienie nr 10 otrzymuje brzmienie:

"10) wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy",

dodaje się objaśnienia nr 15 i 16 w brzmieniu:

"15) wyłącznie pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

16) z wyłączeniem kazeiny do stosowania w przemyśle włókienniczym".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666, z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.