Warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.75.399

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 marca 2011 r.
w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857) zarządza się, co następuje:
1.
Skarb Państwa może powierzyć spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzanie obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012 na podstawie pisemnej umowy zawartej na czas oznaczony.
2.
Warunkiem powierzenia spółce celowej zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012 jest:
1)
wykonywanie przez spółkę celową zadań publicznych związanych z funkcją społeczną obiektów budowlanych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, rozwojem kultury oraz kultury fizycznej, do których realizacji będzie zobowiązana spółka celowa;
2)
wykonywanie zarządzania obiektami budowlanymi przez zarządców nieruchomości, o których mowa w art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1)).
W umowie, o której mowa w § 1 ust. 1, określa się w szczególności:
1)
szczegółowy zakres zadań publicznych związanych z funkcją społeczną obiektów budowlanych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, rozwojem kultury oraz kultury fizycznej, do których realizacji będzie zobowiązana spółka celowa;
2)
zasady ponoszenia kosztów oraz pobierania przychodów przez spółkę celową w związku z zarządzaniem obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, a także udział tych przychodów w finansowaniu zadań publicznych, o których mowa w pkt 1;
3)
szczegółowy zakres zarządzania obiektami budowlanymi;
4)
sposób sprawowania kontroli przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nad wykonywaniem zadań powierzonych spółce celowej;
5)
czas, na jaki umowa została zawarta, oraz przesłanki rozwiązania umowy przed tym terminem;
6)
warunki i zakres korzystania z praw chronionych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.2)), jak również majątkowych praw autorskich chronionych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.3)).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958, z 2008 r. Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 152, poz. 1016.