§ 2. - Warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w... - Dz.U.2011.75.399 - OpenLEX

§ 2. - Warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.75.399

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2011 r.
§  2.
W umowie, o której mowa w § 1 ust. 1, określa się w szczególności:
1)
szczegółowy zakres zadań publicznych związanych z funkcją społeczną obiektów budowlanych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, rozwojem kultury oraz kultury fizycznej, do których realizacji będzie zobowiązana spółka celowa;
2)
zasady ponoszenia kosztów oraz pobierania przychodów przez spółkę celową w związku z zarządzaniem obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, a także udział tych przychodów w finansowaniu zadań publicznych, o których mowa w pkt 1;
3)
szczegółowy zakres zarządzania obiektami budowlanymi;
4)
sposób sprawowania kontroli przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nad wykonywaniem zadań powierzonych spółce celowej;
5)
czas, na jaki umowa została zawarta, oraz przesłanki rozwiązania umowy przed tym terminem;
6)
warunki i zakres korzystania z praw chronionych ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.2)), jak również majątkowych praw autorskich chronionych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.3)).