§ 1. - Warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w... - Dz.U.2011.75.399 - OpenLEX

§ 1. - Warunki powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.75.399

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 kwietnia 2011 r.
§  1.
1.
Skarb Państwa może powierzyć spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzanie obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012 na podstawie pisemnej umowy zawartej na czas oznaczony.
2.
Warunkiem powierzenia spółce celowej zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012 jest:
1)
wykonywanie przez spółkę celową zadań publicznych związanych z funkcją społeczną obiektów budowlanych powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro 2012, rozwojem kultury oraz kultury fizycznej, do których realizacji będzie zobowiązana spółka celowa;
2)
wykonywanie zarządzania obiektami budowlanymi przez zarządców nieruchomości, o których mowa w art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.1)).