Zm.: rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe. - Dz.U.2011.73.393 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.73.393

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz. U. Nr 135, poz. 1448) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) żołnierz - żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe lub ćwiczenia wojskowe oraz pełniącego służbę przygotowawczą, okresową służbę wojskową, a także pełniącego służbę kandydacką;";

2)
w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, obejmują dodatkowe opłaty związane z zakupem biletu na przejazd, opłaty za bagaż, opłaty za postój w strefie płatnego parkowania, opłaty za miejsca parkingowe w przypadku odbywania podróży pojazdem, o którym mowa w § 6 ust. 3 lub w § 7 ust. 4, oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży służbowej.";

3)
w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Stawkę diety zmniejsza się o wartość otrzymanego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy bezpłatny posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% stawki diety;

2) obiad - 50% stawki diety;

3) kolacja - 25% stawki diety.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku korzystania przez żołnierza z usługi hotelowej, w ramach której świadczono wyżywienie.";

4)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Koszty przejazdu podlegają zwrotowi w wysokości udokumentowanej biletami uprawniającymi do przejazdu publicznymi środkami transportu.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez żołnierza biletów lub udokumentowania biletami tylko części kosztów przejazdu żołnierzowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu na trasie nieudokumentowanej biletami w wysokości ceny biletu środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu służbowego, z uwzględnieniem posiadanej przez żołnierza ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

3. Żołnierzowi odbywającemu przejazdy w krajowej podróży służbowej pojazdem, o którym mowa w § 6 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu ustalonej w poleceniu wyjazdu służbowego, nie wyższej niż określona na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.2)).

4. Zwrot kosztów przejazdów nie przysługuje w przypadku odbywania podróży środkiem transportu pozostającym w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.";

5)
w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ryczałt nie przysługuje, jeżeli żołnierz odbywa podróż służbową pojazdem, o którym mowa w § 6 ust. 3 lub w § 7 ust. 4, albo gdy żołnierz nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten ryczałt.";

6)
w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku korzystania przez żołnierza z usługi hotelowej, w ramach której świadczono wyżywienie.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151 i Nr 48, poz. 247.