Zm.: rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.63.328

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziałów kryzysowych

Na podstawie art. 59b ust. 12 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. Nr 76, poz. 497) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Kartę przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień może wręczyć również bezpośrednio w jednostce wojskowej w dniu zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w przypadku żołnierza rezerwy, a w przypadku żołnierza w czynnej służbie wojskowej, o którym mowa w art. 59b ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu jego zwolnienia z tej służby.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.