Law Journal

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2007.169.1189 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi.

Dz.U.2007.168.1183 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Dz.U.2007.168.1184 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Programy regionalne i projekty lokalne.

Dz.U.2007.158.1108 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.

Dz.U.2007.158.1107 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

Dz.U.2007.162.1149 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

New Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

Dz.U.2021.1041 t.j. | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Udzielanie niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie.

Dz.U.2007.158.1106 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego w 2007 r.

Dz.U.2007.156.1098 | rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Kodeks pracy.

Dz.U.2007.176.1239 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.181.1288 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym.

Dz.U.2007.181.1289 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2007.158.1104 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o rencie socjalnej.

Dz.U.2007.176.1241 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.176.1242 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dz.U.2007.176.1240 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o notariacie oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.181.1287 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Dz.U.2007.176.1238 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmiana niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.173.1218 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2007.176.1243 | ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Częstotliwość pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunki przechowywania tych danych.

Dz.U.2007.159.1128 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Maksymalna wielkość indywidualnej ilości referencyjnej, za którą można uzyskać rekompensatę.

Dz.U.2007.158.1112 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.

Dz.U.2017.2070 t.j. | ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Świedziebnia w województwie kujawsko-pomorskim.

Dz.U.2007.153.1082 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestry prowadzone przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze.

Dz.U.2007.164.1167 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi.

Dz.U.2007.162.1153 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Dz.U.2016.365 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzory wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych.

Dz.U.2007.162.1152 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór karty skierowania do odbycia służby zastępczej.

Dz.U.2007.159.1125 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wzór umowy o wykonywanie pracy przez poborowego.

Dz.U.2007.159.1124 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2007.158.1103 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o sporcie kwalifikowanym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.171.1208 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2007.165.1169 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.

Dz.U.2007.171.1207 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów na składowiska podziemne.

Dz.U.2007.163.1156 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe stosowanie Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

Dz.U.2007.224.1657 | oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2007.160.1139 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty, materiały oraz informacje konieczne do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

Dz.U.2007.162.1147 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Maksymalna stawka płatności dla producentów surowca tytoniowego.

Dz.U.2007.159.1115 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Dz.U.2007.155.1089 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.

Dz.U.2007.154.1087 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Dane gromadzone w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Dz.U.2007.159.1119 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej.

Dz.U.2007.155.1093 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie.

Dz.U.2007.172.1213 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2007.155.1091 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2007.153.1083 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dz.U.2007.149.1055 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.

Dz.U.2007.150.1057 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2007.151.1077 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2007.148.1041 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2007.148.1042 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.

Dz.U.2007.150.1060 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy