Law Journal

Znacząca koncentracja ryzyka na poziomie konglomeratu finansowego.

Dz.U.2007.170.1195 | rozporządzenie z dnia 13 września 2007 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2007.179.1278 | obwieszczenie z dnia 12 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

Dz.U.2007.178.1262 | rozporządzenie z dnia 12 września 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu.

Dz.U.2007.181.1296 | rozporządzenie z dnia 12 września 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 11/07.

Dz.U.2007.175.1235 | wyrok z dnia 11 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r.

Dz.U.2007.171.1209 | rozporządzenie z dnia 11 września 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2007.175.1223 | rozporządzenie z dnia 11 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Dz.U.2007.175.1224 | rozporządzenie z dnia 11 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Czasowe posługiwanie się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Dz.U.2007.191.1363 | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego.

Dz.U.2019.1821 t.j. | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Karta Polaka.

Dz.U.2019.1598 t.j. | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Dz.U.2021.877 t.j. | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Przygotowanie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Dz.U.2020.2008 t.j. | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Skrócenie kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2007.163.1154 | uchwała z dnia 7 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania informacji o kandydacie na stanowisko aplikanta sądowego.

Dz.U.2007.164.1168 | rozporządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2012.1460 t.j. | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Upoważnienie jednostek organizacyjnych do opracowywania ocen i raportów dotyczących środków ochrony roślin.

Dz.U.2007.189.1357 | rozporządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Wydatki związane z realizacją programów operacyjnych.

Dz.U.2007.175.1232 | rozporządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Dz.U.2010.142.960 t.j. | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Zarządzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2007.162.1145 | postanowienie z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego.

Dz.U.2021.116 t.j. | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej funduszom kapitału zalążkowego.

Dz.U.2007.178.1259 | rozporządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.191.1369 | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o grach i zakładach wzajemnych.

Dz.U.2007.192.1380 | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2007.181.1291 | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dz.U.2007.181.1293 | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.2007.181.1292 | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U.2007.191.1368 | ustawa z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Szwecja-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Warszawa.2007.09.06.

Dz.U.2008.217.1382 | umowa międzynarodowa z dnia 6 września 2007 r. | Akt obowiązujący

Przetwarzanie przez Policję informacji o osobach.

Dz.U.2007.170.1203 | rozporządzenie z dnia 5 września 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

Dz.U.2007.170.1197 | rozporządzenie z dnia 5 września 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 21/06.

Dz.U.2007.170.1205 | wyrok z dnia 5 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego.

Dz.U.2007.175.1228 | rozporządzenie z dnia 5 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.

Dz.U.2007.179.1275 | rozporządzenie z dnia 5 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nasiennictwie.

Dz.U.2007.191.1362 | ustawa z dnia 5 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.2007.191.1361 | ustawa z dnia 5 września 2007 r. | Akt utracił moc

Lista spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Dz.U.2007.178.1251 | rozporządzenie z dnia 4 września 2007 r. | Akt utracił moc

Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2007.162.1151 | rozporządzenie z dnia 4 września 2007 r. | Akt utracił moc

Niezbędne elementy sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2007.162.1150 | rozporządzenie z dnia 4 września 2007 r. | Akt utracił moc

Ogólne zezwolenia dewizowe.

Dz.U.2007.168.1178 | rozporządzenie z dnia 4 września 2007 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 19/07.

Dz.U.2007.168.1188 | wyrok z dnia 4 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 43/06.

Dz.U.2007.168.1187 | wyrok z dnia 4 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.

Dz.U.2007.174.1222 | rozporządzenie z dnia 4 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla dodatków do wzbogacania gleby.

Dz.U.2007.175.1231 | rozporządzenie z dnia 4 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza Nekli w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2007.159.1117 | rozporządzenie z dnia 3 września 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.

Dz.U.2015.1860 t.j. | rozporządzenie z dnia 3 września 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego.

Dz.U.2007.168.1185 | rozporządzenie z dnia 3 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2014.1493 t.j. | rozporządzenie z dnia 31 sierpnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Algorytm podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa.

Dz.U.2007.161.1143 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Dz.U.2007.170.1202 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres i metody kontroli wykorzystania i przetwarzania roślin energetycznych na cele energetyczne w gospodarstwie.

Dz.U.2007.168.1180 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory burmistrza Milicza w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2007.158.1111 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Stawki rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw.

Dz.U.2007.158.1110 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Tryb zwrotu organom samorządu terytorialnego wydatków poniesionych na należności i opłaty mieszkaniowe.

Dz.U.2007.159.1116 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu.

Dz.U.2007.160.1129 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Współczynnik zabezpieczający przed wypłatą płatności w nadmiernej wysokości.

Dz.U.2007.160.1132 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji wyrobów włókienniczych.

Dz.U.2007.179.1274 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Rodzaje szkół, w których nie tworzy się rad rodziców.

Dz.U.2007.157.1101 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

Dz.U.2007.157.1102 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy