Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.272.1610

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 9 grudnia 2011 r.
w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) zakres programowy szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, o którym mowa w art. 172 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanego dalej "szkoleniem";
2) liczbę godzin szkolenia;
3) kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenie.
§  2.
1. Zakres programowy szkolenia obejmuje:
1) elementy prawa rodzinnego, w szczególności dotyczące przysposobienia;
2) warsztaty z zakresu wzmacniania prawidłowej motywacji kandydatów do przysposobienia dziecka;
3) zagadnienia przeżywania i radzenia sobie ze stratą w kontekście niemożności posiadania biologicznego potomstwa lub utraty dziecka;
4) problemy dotyczące rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną, w tym wpływu przebiegu okresu życia płodowego, sytuacji kryzysowych i występowania przemocy w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;
5) podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;
6) metody stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka;
7) podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;
8) metody budowania poczucia własnej wartości u dziecka;
9) zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
10) zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, w tym dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS);
11) zagadnienia z zakresu wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;
12) warsztaty umiejętności wychowawczych, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb dzieci, w szczególności z uwagi na ich wiek;
13) problematykę roli więzi emocjonalnych w rodzinie, kształtowania się więzi w rodzinach adopcyjnych oraz typów przywiązania i ich konsekwencji dla rozwoju dziecka;
14) tematykę z zakresu przygotowania dzieci własnych do zmiany ich sytuacji rodzinnej w chwili przyjęcia dziecka do rodziny;
15) problematykę jawności adopcji - prawdy o pochodzeniu dziecka;
16) formy pomocy i wsparcia dla rodzin adopcyjnych.
2. Szkolenie jest prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników.
§  3. Liczba godzin szkolenia nie może być mniejsza niż 35 godzin dydaktycznych, w tym 5 godzin szkolenia z zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2.
§  4.
1. Szkolenie jest prowadzone przez osoby posiadające:
1) co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których szkolenie jest prowadzone, lub 3-letni staż pracy w prowadzeniu procedur przysposobienia oraz
2) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.
2. Szkolenie, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 11, może być prowadzone również przez osoby posiadające ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia z zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których jest prowadzone szkolenie.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).