Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.267.1582

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

Na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Marszałek województwa zapewnia dostęp do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, zwanej dalej "wojewódzką bazą danych", wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami organom, o których mowa w art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
2.
Dostęp do informacji następuje z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych w sposób zautomatyzowany przez powszechnie dostępne sieci teleinformatyczne.
3.
Warunkiem dostępu do wojewódzkiej bazy danych jest zapewnienie ochrony danych w niej zawartych oraz uniemożliwienie dostępu do tych danych osobom nieupoważnionym.
Zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dla:
1)
ministra właściwego do spraw środowiska obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego;
2)
ministra właściwego do spraw gospodarki obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami;
3)
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska obejmuje informacje dotyczące:
a)
posiadaczy odpadów i transportujących odpady,
b)
wytwarzania i gospodarowania odpadami, zawarte w wojewódzkiej bazie danych,
c)
wydanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,
d)
posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
e)
gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji, przyjętymi do stacji demontażu i o frakcjach materiałowych uzyskiwanych przez przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę w wyniku próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji;
4)
Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami;
5)
starosty obejmuje informacje dotyczące:
a)
ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
b)
sposobów gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
c)
gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy,
d)
posiadaczy odpadów i transportujących odpady działających na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy,
e)
instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
f)
decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu danego województwa;
6)
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obejmuje informacje dotyczące:
a)
ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danej gminy, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
b)
sposobów gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danej gminy, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
c)
gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi na terenie danej gminy,
d)
posiadaczy odpadów i transportujących odpady działających na terenie danej gminy,
e)
instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na terenie województwa, z wyodrębnieniem składowisk odpadów i instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
f)
decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu danego województwa;
7)
służby statystyki publicznej obejmuje informacje dotyczące:
a)
wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, odbioru odpadów komunalnych, gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego,
b)
instalacji i urządzeń służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z danymi źródłowymi wykorzystanymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego,
c)
listy numerów identyfikacyjnych posiadaczy odpadów.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 101, poz. 687).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016.