Zakres danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposób pobierania i wysokość opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.268.1584

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 28 listopada 2011 r.
w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, zwany dalej "wnioskiem", wraz z załącznikami, składa się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
2.
Wniosek zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania założyciela uczelni niepublicznej, zwanego dalej "założycielem", a w przypadku założyciela będącego osobą prawną - nazwę, numer z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru i adres siedziby;
2)
nazwę uczelni niepublicznej;
3)
siedzibę uczelni niepublicznej;
4)
określenie wysokości i rodzaju środków majątkowych, które założyciel przeznacza na utworzenie uczelni niepublicznej, wraz ze zobowiązaniem do ich przekazania na własność tworzonej uczelni;
5)
określenie źródeł i sposobu finansowania uczelni niepublicznej;
6)
określenie jednostek organizacyjnych uczelni niepublicznej oraz kierunków studiów i poziomów kształcenia, które będą prowadzone przez te jednostki;
7)
uzasadnienie potrzeby utworzenia uczelni niepublicznej, w szczególności potrzeb rynku pracy i sytuacji demograficznej regionu;
8)
informacje o planowanej liczbie studentów w podziale na poszczególne kierunki i formy studiów oraz poziomy kształcenia, a także o sposobie monitorowania karier zawodowych absolwentów;
9)
określenie zakresu działania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia w odniesieniu do procesu dydaktycznego, a w szczególności do efektów kształcenia;
10)
wykaz nauczycieli akademickich, którzy mają prowadzić kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów i poziomach kształcenia, ze wskazaniem nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego określonego w przepisach dotyczących warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
Założyciel dołącza do wniosku:
1)
programy studiów wraz z opisem efektów kształcenia i sposobem ich osiągania dla wszystkich kierunków i form studiów oraz poziomów kształcenia, które mają być prowadzone w uczelni niepublicznej, ze wskazaniem nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne zajęcia;
2)
plany i programy praktyk zawodowych oraz dokumenty potwierdzające możliwość ich odbycia;
3)
informacje o nauczycielach akademickich zaliczonych do minimum kadrowego, którzy będą zatrudnieni w uczelni niepublicznej, zawierające:
a)
imiona i nazwiska oraz posiadane stopnie naukowe lub tytuł naukowy albo, w przypadku określonym w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, tytuł zawodowy magistra,
b)
numery PESEL, a w przypadku cudzoziemców - numery paszportów albo innych dokumentów potwierdzających tożsamość,
c)
opis ich dorobku naukowego i dydaktycznego oraz doświadczenia zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich pięciu lat,
d)
kopie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego albo, w przypadku określonym w art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, tytułu zawodowego magistra,
e)
wykazy ich najważniejszych publikacji,
f)
dane o aktualnym zatrudnieniu, z podaniem wymiaru czasu pracy oraz wskazaniem uczelni lub jednostek organizacyjnych uczelni, w których są zaliczeni do minimum kadrowego na określonych kierunkach studiów i poziomach kształcenia,
g)
oświadczenia poszczególnych nauczycieli akademickich upoważniające wybraną podstawową jednostkę organizacyjną tworzonej uczelni niepublicznej do zaliczania ich do minimum kadrowego na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia,
h)
w przypadku cudzoziemców - określenie języka, w którym będą prowadzić zajęcia dydaktyczne;
4)
informacje o dorobku naukowym lub praktycznym nauczycieli akademickich niezaliczonych do minimum kadrowego - w przypadku zaplanowania przez założyciela prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych na wnioskowanych kierunkach studiów;
5)
dokumenty potwierdzające posiadanie przez założyciela środków majątkowych, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym zaświadczenie z banku o posiadaniu na nieobciążonym rachunku środków finansowych w wysokości co najmniej 500.000 zł;
6)
szczegółowy opis bazy materialnej i dydaktycznej tworzonej uczelni niepublicznej, w tym:
a)
dokumenty potwierdzające dysponowanie lokalami przeznaczonymi na siedzibę uczelni, w szczególności: akty własności, umowy najmu lub dzierżawy lub ich uwierzytelnione kopie,
b)
informacje o zapewnieniu studentom możliwości korzystania z literatury zalecanej w ramach prowadzonych zajęć, w tym umowy dotyczące udostępnienia zasobów bibliotecznych albo ich uwierzytelnione kopie, oraz o formach korzystania z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki,
c)
informacje o zapewnieniu studentom dostępu do laboratoriów i pracowni umożliwiających prawidłową realizację celów kształcenia.
Założyciel będący osobą fizyczną dołącza do wniosku:
1)
kopię dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)
oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na dysponowanie przez założyciela majątkiem wspólnym, jeżeli majątek przeznaczony na utworzenie uczelni niepublicznej pochodzi z majątku wspólnego małżonków;
3)
zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
4)
oświadczenie o niewpisaniu do rejestru dłużników niewypłacalnych;
5)
oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa.
Założyciel będący osobą prawną dołącza do wniosku:
1)
aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany nie wcześniej niż w okresie trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku;
2)
oświadczenie o niewpisaniu do rejestru dłużników niewypłacalnych;
3)
oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa;
4)
oświadczenie o nieprowadzeniu wobec niego postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub naprawczego;
5)
dokumenty wymienione w § 3 pkt 3-5 odnoszące się do osób uprawnionych do jego reprezentowania.
Założyciel będący cudzoziemcem albo osobą prawną mającą siedzibę za granicą dołącza do wniosku dokumenty wymienione w § 2-4 wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo sporządzonym przez zagranicznego tłumacza i poświadczonym przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek tłumaczenia nie dotyczy dokumentów potwierdzających tożsamość sporządzonych alfabetem łacińskim.
1.
Z wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej, która ma powstać w wyniku połączenia uczelni niepublicznych, występują założyciele łączonych uczelni niepublicznych.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:
1)
założyciela uczelni niepublicznej, która ma powstać w wyniku połączenia;
2)
wielkość i rodzaj środków majątkowych, które staną się własnością uczelni niepublicznej powstałej w wyniku połączenia;
3)
strukturę organizacyjną uczelni niepublicznej, która ma powstać w wyniku połączenia, oraz zakres uprawnień przejmowanych przez nią po łączonych uczelniach niepublicznych.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 1-5.
Wniosek składa się w formie papierowej, w trzech egzemplarzach, albo w formie dokumentu elektronicznego, w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1.
Opłata na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego wynosi 1.200 zł.
2.
Opłatę wpłaca się na rachunek bankowy wskazany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
3.
Dokument potwierdzający dokonanie opłaty dołącza się do wniosku.
Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej oraz sposobu pobierania i wysokości opłaty na wydatki związane z kosztami postępowania opiniodawczego (Dz. U. Nr 99, poz. 689).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.