Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz... - Dz.U.2011.268.1585 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.268.1585

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 174, poz. 1266) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Funkcjonariuszowi przysługują następujące normy zaludnienia:

1) posiadającemu rodzinę - po jednej normie zaludnienia dla niego i każdego z członków rodziny, a ponadto:

a) powołanemu na stanowisko służbowe: Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Zastępcy Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, kierownika jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego - dodatkowo dwie normy zaludnienia,

b) zajmującemu inne stanowisko niż wymienione w lit. a, posiadającemu stopień majora lub wyższy albo mianowanemu na stanowisko służbowe, dla którego etat przewiduje stopień majora lub wyższy - dodatkowo jedna norma zaludnienia,

c) pozostającemu w związku małżeńskim bezdzietnym - dodatkowo jedna norma zaludnienia;

2) samotnemu:

a) określonemu w pkt 1 lit. a - trzy normy zaludnienia,

b) pozostałym - bez względu na grupę zaszeregowania i stanowisko służbowe - dwie normy zaludnienia.".

Przepisy rozporządzenia stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem jego wejścia w życie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957, z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 677.