Law Journal

Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Dz.U.2016.365 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wzory wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych.

Dz.U.2007.162.1152 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wzór karty skierowania do odbycia służby zastępczej.

Dz.U.2007.159.1125 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wzór umowy o wykonywanie pracy przez poborowego.

Dz.U.2007.159.1124 | rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2007.158.1103 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o sporcie kwalifikowanym oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2007.171.1208 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.2007.165.1169 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.

Dz.U.2007.171.1207 | ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów na składowiska podziemne.

Dz.U.2007.163.1156 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Tymczasowe stosowanie Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r.

Dz.U.2007.224.1657 | oświadczenie rządowe z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.2007.160.1139 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Dokumenty, materiały oraz informacje konieczne do oceny zachowania przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców.

Dz.U.2007.162.1147 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Maksymalna stawka płatności dla producentów surowca tytoniowego.

Dz.U.2007.159.1115 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego.

Dz.U.2007.155.1089 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej.

Dz.U.2007.154.1087 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Dane gromadzone w bazach danych tworzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Dz.U.2007.159.1119 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres zadań i zasady organizacji policji sądowej.

Dz.U.2007.155.1093 | rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Określenie wzoru stroju urzędowego sędziów na rozprawie.

Dz.U.2007.172.1213 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2007.155.1091 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie niektórych sądów grodzkich oraz zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich.

Dz.U.2007.153.1083 | rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Konkurs na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dz.U.2007.149.1055 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.

Dz.U.2007.150.1057 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów).

Dz.U.2007.151.1077 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.U.2007.148.1041 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego.

Dz.U.2007.148.1042 | rozporządzenie z dnia 13 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib.

Dz.U.2007.150.1060 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych.

Dz.U.2007.150.1062 | rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Połączenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego oraz Przemysłowego Instytutu Elektroniki.

Dz.U.2007.146.1021 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Dz.U.2007.160.1137 | rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Dz.U.2007.155.1092 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zwalnianie żołnierzy z czynnej służby wojskowej i powoływanie do odbycia tej służby w 2008 r.

Dz.U.2007.149.1050 | rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania i zakres kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych.

Dz.U.2007.146.1027 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe warunki i tryb wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowy zakres kontroli wykorzystania tej dopłaty.

Dz.U.2007.147.1039 | rozporządzenie z dnia 6 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie wzorów zaświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dz.U.2007.149.1051 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory burmistrza Wyrzyska w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2007.144.1003 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Dwikozy w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2007.144.1004 | rozporządzenie z dnia 3 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju.

Dz.U.2007.149.1049 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Portugalia-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Lizbona.2007.08.02.

Dz.U.2009.154.1228 | umowa międzynarodowa z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Szkolenia z zakresu oceny materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego i wykonywania badań laboratoryjnych.

Dz.U.2007.149.1052 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Wysokość marży bankowej dla kredytów eksportowych objętych Programem DOKE.

Dz.U.2007.148.1046 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

Dz.U.2007.151.1079 | rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy