Nadanie statutu Agencji Nieruchomości Rolnych. - Dz.U.2011.262.1567 - OpenLEX

Nadanie statutu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.262.1567

Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Agencji Nieruchomości Rolnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
W terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. właściwy dyrektor oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych zniesie jednostki gospodarcze Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 233. doz. 1382.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1348 i Nr 211, poz. 2070), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382).

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Agencja Nieruchomości Rolnych, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2.
Agencja jest państwową osobą prawną, wykonującą prawo własności oraz inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa w zakresie określonym przepisami prawa.
§  3.
Organem Agencji jest Prezes.
§  4.
W skład Agencji wchodzą:
1)
Biuro Prezesa;
2)
oddziały terenowe Agencji, zwane dalej "oddziałami terenowymi".

Rozdział  2

Prezes

§  5.
Prezes kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.
§  6.
1.
Prezes kieruje Agencją przy pomocy wiceprezesa, dyrektorów zespołów w Biurze Prezesa oraz dyrektorów oddziałów terenowych.
2.
W razie nieobecności Prezesa lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz wiceprezes, w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
3.
Podział zadań między Prezesa, wiceprezesa i dyrektorów zespołów, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, określa Prezes w regulaminie organizacyjnym Biura Prezesa.
4.
Prezes może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji.
§  7.
1.
Prezes powołuje i odwołuje dyrektorów zespołów w Biurze Prezesa, głównego księgowego Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych, a na wniosek dyrektorów oddziałów terenowych - ich zastępców i głównych księgowych.
2.
Warunki wynagrodzenia wiceprezesa ustala minister właściwy do spraw rozwoju wsi w akcie powołania wiceprezesa.
3.
Prezes określa warunki pracy i wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 1, a także zawiera umowy o pracę oraz wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników Agencji.
4.
Do zawierania umów o pracę oraz dokonywania innych czynności z zakresu prawa pracy Prezes może upoważnić, w formie pisemnej, innych pracowników Agencji.

Rozdział  3

Biuro Prezesa

§  8.
1.
W skład Biura Prezesa wchodzą zespoły i samodzielne stanowiska pracy. Pracami zespołów kierują dyrektorzy i ich zastępcy.
2.
Liczbę zespołów i samodzielnych stanowisk pracy, ich organizację wewnętrzną oraz zadania określa regulamin, o którym mowa w § 6 ust. 3.
3.
Prezes może powoływać stałe i doraźne zespoły opiniodawczo-doradcze lub problemowe, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy.
§  9.
Do zadań Biura Prezesa należy w szczególności:
1)
opracowywanie projektów wytycznych i procedur dotyczących:
a)
przejmowania mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej "Zasobem",
b)
gospodarowania mieniem Zasobu w formach przewidzianych w ustawie,
c)
sprawowania nadzoru właścicielskiego nad mieniem Zasobu,
d)
prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości finansowej Agencji i Zasobu,
e)
dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi z gospodarowania mieniem Zasobu, w tym udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej, z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
f)
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności Agencji, z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
g)
monitorowania i windykacji należności,
h)
realizacji zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego,
i)
obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentacji w Agencji,
j)
funkcjonowania w Agencji archiwów i składnic akt;
2)
przygotowywanie projektu planu finansowego Agencji i planu finansowego Zasobu oraz kontrola realizacji tych planów;
3)
organizowanie i nadzorowanie ewidencji mienia Zasobu;
4)
wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy;
5)
organizowanie i zapewnienie funkcjonowania w Agencji systemów informatycznych;
6)
opracowywanie analiz, raportów i informacji dotyczących działalności Agencji;
7)
przygotowywanie projektów pełnomocnictw, o których mowa w rozdziale 5;
8)
przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zgodnie z przepisami rozdziału 6;
9)
przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
10)
sprawowanie nadzoru nad pracą oddziałów terenowych.

Rozdział  4

Oddziały terenowe Agencji

§  10.
1.
Oddziały terenowe obejmują swoim zasięgiem terytorialnym następujące województwa:
1)
dolnośląskie - oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu,
2)
kujawsko-pomorskie - oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy,
3)
lubelskie - oddział terenowy z siedzibą w Lublinie,
4)
lubuskie - oddział terenowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
5)
łódzkie i mazowieckie - oddział terenowy z siedzibą w Warszawie,
6)
małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie - oddział terenowy z siedzibą w Rzeszowie,
7)
opolskie i śląskie - oddział terenowy z siedzibą w Opolu,
8)
podlaskie i warmińsko-mazurskie - oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie,
9)
pomorskie - oddział terenowy z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
10)
wielkopolskie - oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu,
11)
zachodniopomorskie - oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie

- z tym że oddział terenowy z siedzibą w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym także nieruchomości Zasobu znajdujące się w posiadaniu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, położone na obszarze innych województw niż łódzkie i mazowieckie.

2.
Prezes rozstrzyga wątpliwości co do właściwości rzeczowej lub terytorialnej oddziału terenowego, w formie pisemnej.
§  11.
Prezes może tworzyć i znosić filie oddziału terenowego, na wniosek dyrektora oddziału terenowego.
§  12.
1.
Do zadań oddziałów terenowych należy w szczególności:
1)
przejmowanie mienia do Zasobu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie;
2)
ewidencja mienia Zasobu będącego w zakresie działania oddziału terenowego;
3)
gospodarowanie mieniem Zasobu w formach przewidzianych w ustawie;
4)
sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad mieniem Zasobu;
5)
prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
6)
windykacja należności;
7)
umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności Agencji, z zastrzeżeniem § 15 pkt 7, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
8)
wykonywanie czynności w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych, z zastrzeżeniem § 15 pkt 6, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
9)
wykonywanie czynności wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności z przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;
10)
gromadzenie, przechowywanie i obsługa dokumentacji pozostałej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.
2.
Prezes może powierzyć, w formie pisemnej, prowadzenie każdej sprawy należącej do zakresu działania danego oddziału terenowego innemu oddziałowi terenowemu albo Biuru Prezesa.
§  13.
1.
Oddziałami terenowymi kierują dyrektorzy, którzy reprezentują Agencję w zakresie terytorialnej i rzeczowej właściwości oddziałów, stosownie do postanowień niniejszego statutu i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa.
2.
Dyrektorzy oddziałów terenowych podlegają Prezesowi.
3.
Organizację wewnętrzną oddziałów terenowych, w szczególności nazwy i zadania komórek organizacyjnych, określają regulaminy organizacyjne oddziałów terenowych, ustalane przez dyrektorów tych oddziałów i zatwierdzane przez Prezesa.

Rozdział  5

Udzielanie pełnomocnictw

§  14.
Prezes może udzielić dyrektorom oddziałów terenowych pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych.
§  15.
Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do każdej z następujących czynności:
1)
sprzedaż i nabycie nieruchomości o powierzchni przekraczającej 50 ha, a także nieruchomości, których wartość, określona zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy, przekracza równowartość dwóch tysięcy ton żyta, ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym;
2)
wydzierżawienie nieruchomości o powierzchni przekraczającej 500 ha;
3)
zawiązanie spółki lub wniesienie do niej mienia i obejmowanie w zamian akcji i udziałów;
4)
przekazanie praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy;
5)
przekształcenie oraz likwidacja spółek handlowych, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, oraz zbycie posiadanych w nich udziałów lub akcji;
6)
zaciągnięcie kredytów długoterminowych oraz udzielenie poręczeń i gwarancji kredytowych;
7)
umorzenie należności Agencji przekraczającej, wraz z należnościami ubocznymi, kwotę 100.000 zł;
8)
sprzedaż wierzytelności Agencji w kwocie przekraczającej 100.000 zł.
§  16.
Prezes może w pełnomocnictwie zawrzeć postanowienie zezwalające na ustanowienie przez pełnomocnika innych pełnomocników do dokonywania wszystkich lub niektórych czynności prawnych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
§  17.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do ważności czynności prawnej będącej przedmiotem pełnomocnictwa, przy czym w każdym przypadku powinno być udzielone na piśmie.
§  18.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie.

Rozdział  6

Kontrola i audyt wewnętrzny

§  19.
Kontroli wewnętrznej podlegają:
1)
jednostki organizacyjne Agencji;
2)
podmioty, które zawarły z Agencją umowy - w zakresie obowiązków tych podmiotów wobec Agencji wynikających z zawartych umów.
§  20.
1.
W Biurze Prezesa tworzy się zespół kontroli wewnętrznej.
2.
Prezes jest odpowiedzialny za prawidłowe:
1)
zorganizowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej;
2)
wykorzystanie wyników kontroli wewnętrznej.
3.
Czynności kontrolne w zakresie swego działania wykonują z urzędu także wiceprezesi, dyrektorzy zespołów w Biurze Prezesa, główny księgowy Agencji oraz dyrektorzy oddziałów terenowych. Inne osoby mogą wykonywać czynności kontrolne wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa.
4.
Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej określa regulamin ustalony przez Prezesa.
§  21.
W Biurze Prezesa tworzy się zespół audytu wewnętrznego.

Rozdział  7

Dysponowanie mieniem niezagospodarowanym

§  22.
1.
Mienie wchodzące w skład Zasobu, które nie zostało zagospodarowane w formach przewidzianych w ustawie, Agencja zabezpiecza w taki sposób, aby nie uległo zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży.
2.
Niezagospodarowane obiekty budowlane mogą być także przeznaczone przez Agencję na inne potrzeby niż wynikające z ich przeznaczenia, a w szczególnych przypadkach - zwłaszcza gdy przewidywane koszty zabezpieczenia tych obiektów przekraczają ich wartość - mogą być rozebrane.
3.
Niezagospodarowane mienie ruchome może być nieodpłatnie przekazane na własność muzeom lub innym jednostkom organizacyjnym na cele działalności dydaktycznej, oświatowo-wychowawczej, opiekuńczej lub charytatywnej albo - jeżeli nie przedstawia wartości użytkowej - zlikwidowane.
4.
Postanowienia ust. 1-3 nie naruszają, przewidzianego w odrębnych przepisach, obowiązku uzyskania zezwoleń właściwych organów na dokonanie rozbiórki lub na likwidację w inny sposób poszczególnych składników mienia Zasobu.