Nadanie statutu Agencji Nieruchomości Rolnych. - Dz.U.2003.140.1348 - OpenLEX

Nadanie statutu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.140.1348

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 1 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Agencji Nieruchomości Rolnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Agencja Nieruchomości Rolnych, zwana dalej "Agencją", działa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2.
Agencja jest państwową osobą prawną, z siedzibą w mieście stołecznym Warszawie, wykonującą prawo własności oraz inne prawa majątkowe na rzecz Skarbu Państwa w zakresie określonym przepisami prawa.
§  3.
Organami Agencji są:
1)
Prezes Agencji, zwany dalej "Prezesem";
2)
Rada Nadzorcza.
§  4.
Aparatem wykonawczym Prezesa jest Biuro Prezesa oraz oddziały terenowe Agencji, zwane dalej "oddziałami terenowymi".

Rozdział  2

Prezes

§  5.
Prezes kieruje działalnością Agencji, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Agencji.
§  6.
1.
Prezes kieruje Agencją przy pomocy wiceprezesów, dyrektorów zespołów Biura Prezesa oraz dyrektorów oddziałów terenowych, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresami ich działania.
2.
W razie nieobecności Prezesa lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Agencji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz wskazany przez Prezesa wiceprezes, w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
3.
Podział zadań między Prezesa, wiceprezesów i dyrektorów zespołów, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, określa Prezes w regulaminie organizacyjnym Biura Prezesa.
4.
Prezes może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji.
§  7.
1.
Prezes powołuje i odwołuje dyrektorów zespołów w Biurze Prezesa, głównego księgowego Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych, a na wniosek dyrektorów oddziałów terenowych - ich zastępców i głównych księgowych.
2.
Warunki wynagradzania wiceprezesów ustala minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w aktach powołania wiceprezesów.
3.
Prezes określa warunki pracy i wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem regulaminu wynagradzania pracowników Biura Prezesa i oddziałów terenowych, a także zawiera umowy o pracę oraz wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników Agencji.
4.
Do zawierania umów o pracę oraz dokonywania innych czynności z zakresu prawa pracy Prezes może wyznaczyć pisemnie innych pracowników Agencji.

Rozdział  3

Rada Nadzorcza

§  8.
1.
Rada Nadzorcza, zwana dalej "Radą", jest organem Agencji, do zadań którego należy wykonywanie stałego nadzoru we wszystkich dziedzinach działalności Agencji.
2.
Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
1)
sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Agencji określonych w ustawie, w szczególności dotyczących przejmowania mienia Skarbu Państwa do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej "Zasobem", oraz gospodarowania mieniem Zasobu w formach określonych ustawą;
2)
przedstawianie corocznie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi opinii w sprawie projektów planów finansowych Agencji i Zasobu, ustalanych na dany rok;
3)
kwartalna ocena wyniku finansowego Agencji oraz wyniku finansowego Zasobu;
4)
opiniowanie raportów z działalności Agencji;
5)
dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Agencji i sprawozdania finansowego Zasobu;
6)
opiniowanie wniosków Prezesa w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Agencji i rocznego sprawozdania finansowego z gospodarowania mieniem Zasobu;
7)
opiniowanie wniosku Prezesa w sprawie podziału rocznego wyniku finansowego Agencji oraz rocznego wyniku finansowego Zasobu;
8)
opiniowanie na wniosek Prezesa:
a)
regulaminu organizacyjnego Biura Prezesa,
b)
regulaminu wynagradzania pracowników Biura Prezesa i oddziałów terenowych,
c)
regulaminu funduszu nagród;
9)
opiniowanie na wniosek Prezesa zamiaru sprzedaży przez Agencję nieruchomości o powierzchni powyżej 100 ha;
10)
opiniowanie na wniosek Prezesa zamiaru:
a)
zawiązania spółki przez Agencję, wniesienia do spółki mienia w formie wkładu niepieniężnego oraz nabycia akcji lub udziałów w spółce,
b)
połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
c)
zmian w składzie władz spółki, w której prawa z akcji i udziałów wykonuje Agencja;
11)
opiniowanie na wniosek Prezesa zbycia udziałów i akcji spółek, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy;
12)
opiniowanie na wniosek Prezesa wystąpień do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie poręczeń i gwarancji kredytowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;
13)
opiniowanie na wniosek Prezesa wystąpień do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w sprawie rozporządzania składnikami majątku własnego Agencji, o których mowa w przepisach o wykonywaniu uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, jeżeli ich wartość przekracza równowartość w złotych kwoty 50 tys. euro.
3.
Rada, wykonując czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 10 lit. a i pkt 11, bada zgodność opiniowanych rozstrzygnięć z przepisami o prywatyzacji, określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844).
4.
Rada może żądać od Prezesa informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Agencji, w tym w szczególności informacji o wszelkich istotnych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na sytuację finansową i prawną Agencji.
5.
Rada może delegować swego członka do wykonania oznaczonych czynności mających na celu ustalenie stanu faktycznego, niezbędnego do zajęcia stanowiska w danej sprawie przez Radę.
§  9.
1.
Rada składa się z przewodniczącego i jedenastu członków. Członkowie Rady wybierają ze swego składu wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
2.
Wiceprzewodniczącego Rady oraz sekretarza Rady można odwołać z pełnionej funkcji na posiedzeniu, którego porządek obrad przewiduje taki punkt.
3.
Odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady następuje na ich wniosek lub na wniosek przewodniczącego Rady i wymaga uchwały Rady powziętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady, w tym przewodniczącego.
§  10.
1.
Rada podejmuje decyzje lub opinie w formie uchwał, które wymagają formy pisemnej. Uchwały stanowiące zalecenia powinny określać termin ich wykonania.
2.
Głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się jawnie. Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne na wniosek zgłoszony przez członka Rady, gdy wniosek taki zostanie przyjęty przez Radę zwykłą większością głosów.
3.
Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej siedmiu członków, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3. W razie równego podziału głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4.
Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. Rada podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad dostarczonym członkom Rady w trybie określonym w § 11 ust. 1. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest możliwe jedynie w przypadku, gdy wyrażą na to zgodę wszyscy członkowie Rady.
5.
Członek Rady ma prawo zgłosić zdanie odrębne do podjętej uchwały.
6.
Uchwały wiążą wszystkich członków Rady niezależnie od ich obecności na posiedzeniach i zgłoszenia zdania odrębnego.
§  11.
1.
Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa albo co najmniej dwóch członków Rady. Zawiadomienia o terminie posiedzenia powinny być wysyłane co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą tego posiedzenia. Łącznie z zawiadomieniem powinien być doręczony porządek obrad i materiały niezbędne do podjęcia uchwał objętych tym porządkiem.
2.
Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący lub wyznaczony inny członek Rady.
3.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące.
4.
Prezes lub inne osoby przez niego wskazane uczestniczą w posiedzeniach Rady, zwoływanych na wniosek Prezesa. Prezes, pracownicy Agencji lub inne osoby uczestniczą w posiedzeniach Rady na jej zaproszenie.
§  12.
1.
Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia.
2.
Projekt protokołu należy udostępnić członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady.
3.
W protokole umieszcza się zapis stanowiska zajętego przez Radę w wyniku dyskusji w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. Załączniki do protokołu stanowią podjęte uchwały oraz zgłoszone zdania odrębne i stanowiska członków Rady.
§  13.
Do kompetencji przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Rady;
2)
kierowanie pracami Rady i przewodniczenie jej obradom;
3)
planowanie i organizacja prac Rady;
4)
podpisywanie, wspólnie z sekretarzem Rady, podjętych przez Radę uchwał oraz protokołów z posiedzenia Rady;
5)
reprezentowanie Rady wobec organów władzy państwowej, Prezesa, a także innych osób fizycznych i prawnych;
6)
informowanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa o treści uchwał i opiniach Rady.
§  14.
1.
Miesięczne wynagrodzenie członków Rady, z wyjątkiem przewodniczącego, jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 1,5.
2.
Miesięczne wynagrodzenie przewodniczącego Rady jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 2,0.
3.
Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.
4.
Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady nie uczestniczył bez usprawiedliwienia w żadnym ze zwołanych posiedzeń.
5.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
6.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie obejmuje kosztów podróży i zakwaterowania, których zwrot przysługuje według przepisów w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
7.
Osobom spoza składu Rady uczestniczącym w posiedzeniu Rady przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety według przepisów, o których mowa w ust. 6.
8.
Koszty działania Rady obciążają Agencję.

Rozdział  4

Biuro Prezesa

§  15.
1.
W skład Biura Prezesa wchodzą zespoły i samodzielne stanowiska pracy. Pracami zespołów kierują dyrektorzy i ich zastępcy.
2.
Z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 i § 28 ust. 1, liczbę zespołów i samodzielnych stanowisk pracy, ich organizację wewnętrzną oraz zakresy działania i kompetencji określa regulamin, o którym mowa w § 6 ust. 3.
3.
Prezes może powoływać stałe i doraźne zespoły problemowe, składające się z pracowników Agencji, jak również zatrudniać inne osoby w charakterze ekspertów.
§  16.
Do zadań Biura Prezesa należy w szczególności:
1)
opracowywanie projektów wytycznych i procedur dotyczących:
a)
przejmowania mienia do Zasobu,
b)
gospodarowania mieniem Zasobu w formach przewidzianych w ustawie,
c)
sprawowania nadzoru właścicielskiego nad mieniem Zasobu,
d)
prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości finansowej Agencji i Zasobu,
e)
dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi z gospodarowania mieniem Zasobu, w tym udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej,
f)
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności Agencji, w tym wynikających z umów zawartych bezpośrednio przez Prezesa lub wiceprezesów,
g)
monitorowania i windykacji należności,
h)
realizacji programu osadnictwa,
i)
realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami, w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego,
j)
działań na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywizacji zawodowej byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członków ich rodzin, a także udzielania im pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w szczególności przyznawania stypendiów ich dzieciom,
k)
obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentacji w Agencji,
l)
funkcjonowania w Agencji archiwów i składnic akt;
2)
przygotowywanie projektu planu finansowego Agencji i planu finansowego Zasobu oraz kontrola ich realizacji;
3)
organizowanie i nadzorowanie ewidencji mienia Zasobu;
3a) 1
 wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy;
4)
organizowanie oraz zapewnienie funkcjonowania w Agencji systemu informatycznego;
5)
opracowywanie analiz, raportów i informacji dotyczących działalności Agencji;
6)
przygotowywanie projektów pełnomocnictw, o których mowa w rozdziale 7;
7)
sprawowanie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 8;
8)
sprawowanie nadzoru nad pracą oddziałów terenowych;
9)
obsługa kancelaryjno-biurowa Rady.

Rozdział  5

Oddziały terenowe Agencji

§  17.
1.
W skład struktury organizacyjnej Agencji, z zastrzeżeniem ust. 2, wchodzą:
1)
Oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwo kujawsko-pomorskie;
2)
Oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwo pomorskie;
3)
Oddział terenowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwo lubuskie;
4)
Oddział terenowy z siedzibą w Lublinie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwo lubelskie;
5)
Oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie;
6)
Oddział terenowy z siedzibą w Opolu, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: opolskie, śląskie i małopolskie;
7)
Oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwo wielkopolskie;
8)
Oddział terenowy z siedzibą w Rzeszowie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwa: podkarpackie i świętokrzyskie;
9)
Oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwo zachodniopomorskie;
10)
Oddział terenowy z siedzibą w Warszawie, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwo mazowieckie i łódzkie;
11)
Oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu, obejmujący swoim zasięgiem terytorialnym województwo dolnośląskie.
2. 2
 Oddział terenowy z siedzibą w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym także nieruchomości Zasobu położone na terenie innych województw, niż wymienione w ust. 1 pkt 10, znajdujące się w posiadaniu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy.
3.
Wątpliwości co do właściwości rzeczowej lub terytorialnej oddziału terenowego rozstrzyga Prezes w formie pisemnej.
4.
Prezes może tworzyć i znosić filie oddziału terenowego, na wniosek dyrektora oddziału terenowego.
§  18.
1.
Do zadań oddziałów terenowych, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 17 ust. 2, należy:
1)
przejmowanie mienia do Zasobu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie;
2)
ewidencja mienia Zasobu będącego w zakresie działania oddziału terenowego;
3)
gospodarowanie mieniem Zasobu w formach przewidzianych w ustawie;
4)
realizacja programu osadnictwa;
5)
sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad mieniem Zasobu;
6)
sprawowanie nadzoru nad jednostkami gospodarczymi Zasobu;
7)
prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Agencji;
8)
windykacja należności;
9)
umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności Agencji, z zastrzeżeniem § 16 pkt 1 lit. e;
10)
wykonywanie czynności w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych;
11)
wykonywanie czynności wynikających z odrębnych przepisów, w szczególności z przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;
12)
działanie na rzecz tworzenia miejsc pracy i aktywizacji zawodowej byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członków ich rodzin oraz udzielania im pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, w szczególności przyznania stypendiów ich dzieciom;
13)
gromadzenie, przechowywanie i obsługa dokumentacji pozostałej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.
2.
Prezes może powierzyć w formie pisemnej prowadzenie każdej sprawy należącej do zakresu działania danego oddziału terenowego innemu oddziałowi terenowemu albo Biuru Prezesa.
§  19.
1.
Oddziałami terenowymi kierują dyrektorzy, którzy reprezentują Agencję w zakresie terytorialnej i rzeczowej właściwości oddziałów, stosownie do postanowień niniejszego statutu i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa.
2.
Dyrektorzy oddziałów terenowych podlegają Prezesowi.
3.
Organizację wewnętrzną oddziałów terenowych, z uwzględnieniem zakresu działania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, określają regulaminy organizacyjne oddziałów terenowych, ustalane przez dyrektorów tych oddziałów i zatwierdzane przez Prezesa.

Rozdział  6

Jednostki gospodarcze Zasobu

§  20.
1.
Jednostki gospodarcze Zasobu tworzy i znosi dyrektor oddziału terenowego właściwego terytorialnie lub rzeczowo oraz określa ich zadania. Do zadań jednostek gospodarczych Zasobu należy:
1)
prowadzenie działalności w zakresie produkcji rolniczej, hodowli roślin i zwierząt, przetwórstwa rolnego i produkcji rybackiej;
2)
gospodarowanie mieszkaniami i infrastrukturą mieszkaniową Zasobu;
3)
zabezpieczanie i ochrona mienia niezagospodarowanego;
4)
wykonywanie innych czynności określonych przez dyrektora oddziału.
2.
Warunki wykonywania zadań przez jednostki gospodarcze Zasobu określa się w umowie, o której mowa w art. 25 ustawy.

Rozdział  7

Udzielanie pełnomocnictw

§  21.
Prezes może udzielić dyrektorom oddziałów terenowych pełnomocnictw do dokonywania wszelkich czynności prawnych, z zastrzeżeniem § 22.
§  22.
Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do każdej z następujących czynności prawnych:
1)
sprzedaży nieruchomości o powierzchni przekraczającej 50 ha, a także nieruchomości, których wartość, określona zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy, przekracza równowartość dwóch tysięcy ton żyta, ustaloną stosownie do przepisów o podatku rolnym;
2)
wydzierżawiania nieruchomości o powierzchni przekraczającej 500 ha;
3)
zawiązania spółki lub wniesienia do niej mienia i obejmowania w zamian akcji i udziałów;
4)
przekazania praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy;
5)
przekształcania, likwidacji spółek handlowych, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, oraz zbycia posiadanych w nich udziałów lub akcji;
6)
zaciągania kredytów długoterminowych oraz udzielania poręczeń i gwarancji kredytowych;
7)
umorzenia należności głównej Agencji, przekraczającej, wraz z należnościami ubocznymi, kwotę 100.000 zł.
§  23.
Prezes może w pełnomocnictwie zawrzeć postanowienie zezwalające na ustanowienie przez pełnomocnika innych pełnomocników do dokonywania wszystkich lub niektórych czynności prawnych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.
§  24.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do ważności czynności prawnej będącej przedmiotem pełnomocnictwa, jednak w każdym przypadku powinno być udzielone na piśmie.
§  25.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3)) o przedstawicielstwie.

Rozdział  8

Kontrola i audyt wewnętrzny

§  26.
Kontroli wewnętrznej podlegają wszystkie jednostki organizacyjne Agencji, a także inne podmioty w zakresie ich obowiązków wobec Agencji wynikających z zawartych z nimi umów.
§  27.
1.
W Biurze Prezesa tworzy się zespół kontroli wewnętrznej.
2.
Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli odpowiedzialny jest Prezes.
3.
Czynności kontrolne w zakresie swego działania wykonują z urzędu także wiceprezesi, dyrektorzy zespołów w Biurze Prezesa, główny księgowy Agencji oraz dyrektorzy oddziałów terenowych. Inne osoby mogą podejmować czynności kontrolne wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa.
4.
Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej określa regulamin ustalony przez Prezesa.
§  28.
1.
W Biurze Prezesa tworzy się zespół audytu wewnętrznego.
2.
Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego regulują odrębne przepisy.

Rozdział  9

Dysponowanie mieniem niezagospodarowanym

§  29.
1.
Mienie wchodzące w skład Zasobu, które nie zostało zagospodarowane w innych formach przewidzianych ustawą, Agencja zabezpiecza w taki sposób, aby mienie to nie uległo zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży.
2.
Niezagospodarowane obiekty budowlane mogą być również przeznaczone przez Agencję na inne potrzeby niż wynikające z ich przeznaczenia, a w szczególnych przypadkach, wynikających przede wszystkim z przewidywanych kosztów zabezpieczenia tych obiektów, przekraczających ich wartość - mogą być rozebrane albo zlikwidowane w inny sposób.
3.
Niezagospodarowane mienie ruchome może być nieodpłatnie przekazane na własność muzeum, a także innym jednostkom organizacyjnym na cele działalności dydaktycznej, oświatowo-wychowawczej, opiekuńczej, charytatywnej albo - jeżeli nie przedstawia wartości użytkowej - zlikwidowane.
4.
Postanowienia ust. 1-3 nie naruszają, przewidzianego w odrębnych przepisach, obowiązku uzyskania zezwoleń właściwych organów na dokonanie rozbiórki lub na fizyczną likwidację w inny sposób poszczególnych składników mienia Zasobu.

______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151).

1 Załącznik § 16 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.211.2070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2003 r.
2 Załącznik § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz.U.03.211.2070) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2003 r.