Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.211.2070

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1
z dnia 27 listopada 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1348), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 16 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy;";

2)
w § 17 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 97, poz. 868).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143.