[Poręczenia i gwarancje kredytowe udzielane przez Krajowy Ośrodek] - Art. 23. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Poręczenia i gwarancje kredytowe udzielane przez Krajowy Ośrodek] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  23.  [Poręczenia i gwarancje kredytowe udzielane przez Krajowy Ośrodek]
1. 
(uchylony).
2. 
Krajowy Ośrodek może udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, obciążających mienie Zasobu wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i do wysokości określonej w planie finansowym Zasobu.
3. 
Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielane do 80% kwoty kredytu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości rolnej, która wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego, pod warunkiem, że wierzytelność Krajowego Ośrodka zostanie zabezpieczona hipoteką na nabywanej nieruchomości, wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu, oraz dodatkowo w inny sposób zaakceptowany przez Krajowy Ośrodek.