[Administrowanie] - Art. 25. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Administrowanie] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  25.  [Administrowanie]
1. 
Administrowanie polega na gospodarowaniu wydzieloną częścią mienia Zasobu, w imieniu Krajowego Ośrodka, na podstawie umowy, za wynagrodzeniem przez czas oznaczony.
2. 
Administratorem może być osoba prawna lub fizyczna. Umowa między administratorem a Krajowym Ośrodkiem powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:
1)
składniki mienia stanowiące przedmiot gospodarowania;
2)
zasady wynagradzania administratora;
3)
obowiązki administratora;
4)
kryteria oceny efektywności administrowania;
5)
zakres odpowiedzialności za powierzone mienie;
6)
okres, na który umowa została zawarta.
3. 
Jeżeli umowa między administratorem a Krajowym Ośrodkiem jest umową o pracę, to może być zawarta również na czas nieokreślony.