Partyk Aleksandra, Rodzaj pełnomocnictwa wymaganego dla dokonania zapisu na sąd polubowny

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Rodzaj pełnomocnictwa wymaganego dla dokonania zapisu na sąd polubowny

Problematyka charakteru zapisu na sąd polubowny jest w literaturze dyskusyjna, z czym wiążą się również kontrowersje odnośnie rodzaju pełnomocnictwa wymaganego dla jego dokonania. Dominuje zapatrywanie, że pełnomocnictwo ma tu charakter materialnoprawny, a nie procesowy, w związku z czym nie mają do niego zastosowania wymogi podmiotowe określone w art. 87 k.p.c. W obecnym orzecznictwie ukształtował się dominujący pogląd, zgodnie z którym zapis na sąd polubowny jest czynnością prawną przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego też jego dokonanie przez pełnomocnika nie może mieć miejsca w oparciu o pełnomocnictwo ogólne; konieczne jest więc pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne. Jednakże w odniesieniu do dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych judykatura czyni jednoznaczny wyłom od powyższej zasady, wskazując na szczególne uregulowania statutowe i związaną z tym dostateczność pełnomocnictwa ogólnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX