Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Dz.U.2009.211.1643 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Dz.U.2009.211.1644 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Dz.U.2009.214.1660 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Klasyfikacja części budżetowych oraz określenie ich dysponentów.

Dz.U.2021.907 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Krajowa lista osób oczekujących na przeszczepienie.

Dz.U.2009.213.1655 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Ramowy statut wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Dz.U.2014.1034 t.j. | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.2009.213.1656 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontroli seryjnej wstępnej.

Dz.U.2009.213.1657 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Decyzji Ochrony Środowiska w Krakowie.

Dz.U.2009.216.1682 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Dz.U.2009.216.1683 | rozporządzenie z dnia 4 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Dz.U.2009.205.1583 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Pełnienie służby w systemie nadzwyczajnym.

Dz.U.2009.209.1609 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Roczne poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych.

Dz.U.2009.215.1671 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.

Dz.U.2009.206.1594 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Stawka opłaty produktowej.

Dz.U.2009.215.1672 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Stawki płatności związanej za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010.

Dz.U.2009.218.1691 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.2009.218.1690 | ustawa z dnia 3 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Izby lekarskie.

Dz.U.2019.965 t.j. | ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt obowiązujący

Użycie pojazdów do celów służbowych przez Służbę Celną.

Dz.U.2009.210.1617 | rozporządzenie z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 10/07.

Dz.U.2009.210.1629 | wyrok z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku akcyzowym.

Dz.U.2009.215.1667 | ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.223.1778 | ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję.

Dz.U.2009.223.1777 | ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług.

Dz.U.2009.215.1666 | ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 4/08.

Dz.U.2009.210.1628 | wyrok z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.217.1684 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2009.217.1685 | rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2009 r. | Akt jednorazowy

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r.

Dz.U.2009.210.1623 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego.

Dz.U.2009.210.1616 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz.U.2009.205.1584 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Materiał biologiczny wykorzystywany w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2021.34 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Upowszechnianie informacji związanych z adekwatnością kapitałową.

Dz.U.2009.210.1615 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2009.201.1546 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2009.210.1614 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Macedonia-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Skopje.2009.11.24.

Dz.U.2010.203.1349 | umowa międzynarodowa z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Militaryzacja jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2009.210.1612 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Dz.U.2009.207.1601 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r.

Dz.U.2009.205.1581 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.

Dz.U.2009.205.1582 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 36/07.

Dz.U.2009.207.1602 | wyrok z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacja wojskowa.

Dz.U.2017.1980 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Umundurowanie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2009.197.1521 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 61/08.

Dz.U.2009.202.1568 | wyrok z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcia urzędowe.

Dz.U.2017.1528 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dz.U.2013.331 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przeprowadzanie badania i oceny nadzorczej domów maklerskich.

Dz.U.2009.207.1596 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

Dz.U.2009.215.1662 | ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nasiennictwie.

Dz.U.2009.215.1665 | ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Dz.U.2009.215.1663 | ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.215.1664 | ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt utracił moc