Law Journal

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2010 r.

Dz.U.2009.210.1623 | rozporządzenie z dnia 30 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza celnego.

Dz.U.2009.210.1616 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Dz.U.2009.205.1584 | rozporządzenie z dnia 27 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Materiał biologiczny wykorzystywany w rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2021.34 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Upowszechnianie informacji związanych z adekwatnością kapitałową.

Dz.U.2009.210.1615 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2009.201.1546 | rozporządzenie z dnia 26 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2009.210.1614 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Macedonia-Polska. Umowa o wzajemnej ochronie informacji niejawnych. Skopje.2009.11.24.

Dz.U.2010.203.1349 | umowa międzynarodowa z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Militaryzacja jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.2009.210.1612 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Dz.U.2009.207.1601 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2010 r.

Dz.U.2009.205.1581 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenie za wykonywanie prac związanych z powszechnym spisem rolnym w 2010 r.

Dz.U.2009.205.1582 | rozporządzenie z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 36/07.

Dz.U.2009.207.1602 | wyrok z dnia 24 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Kwalifikacja wojskowa.

Dz.U.2017.1980 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Umundurowanie funkcjonariuszy celnych.

Dz.U.2009.197.1521 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 61/08.

Dz.U.2009.202.1568 | wyrok z dnia 23 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zamknięcia urzędowe.

Dz.U.2017.1528 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

Dz.U.2013.331 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Przeprowadzanie badania i oceny nadzorczej domów maklerskich.

Dz.U.2009.207.1596 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

Dz.U.2009.215.1662 | ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o nasiennictwie.

Dz.U.2009.215.1665 | ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Dz.U.2009.215.1663 | ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2009.215.1664 | ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Gry hazardowe.

Dz.U.2020.2094 t.j. | ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt obowiązujący

Oceny wiarygodności kredytowej opracowane przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej.

Dz.U.2014.2 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Placówki doskonalenia nauczycieli.

Dz.U.2014.1041 t.j. | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2009.207.1600 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 62/07.

Dz.U.2009.202.1567 | wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.2009.213.1650 | ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

Dz.U.2010.18.96 | ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

Dz.U.2010.3.12 | ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2009.213.1652 | ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Zmiana niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych.

Dz.U.2009.219.1706 | ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Sposób ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2009.196.1513 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Rejestracja osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Dz.U.2015.991 t.j. | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 64/08.

Dz.U.2009.195.1510 | wyrok z dnia 17 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy

Przydział broni palnej oraz jej magazynowanie, przechowywanie i zapewnianie właściwego stanu technicznego.

Dz.U.2013.495 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dz.U.2009.195.1507 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Wysokość diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Dz.U.2009.196.1511 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dz.U.2009.193.1494 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2009 r. | Akt jednorazowy