Zm.: rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1280

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 września 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dysponenci części budżetowych weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników podległych państwowych jednostek budżetowych zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej w terminach przez nich ustalonych. Dysponenci części budżetowych przekazują Ministrowi Finansów zweryfikowane projekty planów finansowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.";

2)
w § 17 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Państwowe jednostki budżetowe przyjmujące dochody do kasy lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), są obowiązane do przekazania ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek bieżący dochodów.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.