Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1348

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki zwierząt:
a)
objęte ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b)
objęte ochroną częściową,
c)
objęte ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania;
2)
właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt zakazy i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1.
W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową, o których mowa w lp. 1-476 i 478-589 w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-202 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego zabijania;
2)
umyślnego okaleczania lub chwytania;
3)
umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;
4)
transportu;
5)
chowu;
6)
zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
7)
niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;
8)
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;
9)
umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;
10)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
11)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
12)
umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
13)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2.
W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.
3.
W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (2) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.
4.
W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (3) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.
5.
Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 7-9 oraz w ust. 3, nie dotyczą gołębia miejskiego (Columba livia forma urbana), z wyłączeniem miejsc gniazdowania w trakcie obecności piskląt w gnieździe.
6.
Zakaz, o którym mowa w ust. 3, w zakresie dotyczącym miejsc żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących nie dotyczy czapli siwej (Ardea cinerea) i kormorana (Phalacrocorax carbo) w obrębach hodowlanych ustanowionych zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.
W stosunku do innych niż dziko występujące zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1-476, 478-495 i 497-589 w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-92 i 95-202 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego zabijania;
2)
transportu;
3)
chowu;
4)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
5)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
6)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
7)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
1.
W stosunku do dziko występujących ptaków należących do gatunków, o których mowa w lp. 477 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego zabijania;
2)
umyślnego okaleczania lub chwytania;
3)
umyślnego niszczenia ich jaj;
4)
transportu;
5)
zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6)
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;
7)
zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków;
8)
umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.
2.
W stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w lp. 203 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
transportu;
2)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
3)
zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków.
Wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:
1)
zakaz usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
2)
zakaz usuwania gniazd, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych lub terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;
3)
zakaz chwytania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:
a)
chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania,
b)
chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej lub przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt;
4)
zakazy, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-4, 6 i 8-12 oraz ust. 2 i 3, nie dotyczą okazów gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, pozyskiwanych przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskiwanie;
5)
zakazy przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, 10 i 11, nie dotyczą okazów gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, pozyskanych na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
6)
zakazy przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6, 10 i 11 oraz w § 7 pkt 4, 5 i 6, nie dotyczą okazów gatunków, pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oznaczonych symbolem (4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
7)
zakazy zbierania i posiadania okazów gatunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 oraz w § 8 ust. 1 pkt 5, nie dotyczą zbierania i przechowywania piór ptaków.
W stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1-476 i 478-589 w załączniku nr 1 oraz w lp. 1-202 w załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się następujące sposoby ochrony:
1)
inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji zwierząt oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2)
zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;
3)
ustalanie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania gatunków;
4)
wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedlisk zwierząt polegających na:
a)
renaturyzacji i odtwarzaniu siedlisk,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
d)
zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów oraz usuwaniu biomasy,
e)
odtwarzaniu oraz zakładaniu nowych zadrzewień,
f)
ochronie i odtwarzaniu zasobów martwego drewna i drzew z dziuplami w lasach i zadrzewieniach,
g)
budowie sztucznych miejsc lęgowych, wodopojów,
h)
dostosowaniu sposobów i terminów wykonywania prac agrotechnicznych, leśnych, rybackich, budowlanych (w tym hydrotechnicznych), remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na zwierzęta i ich siedliska,
i)
tworzeniu i utrzymywaniu korytarzy ekologicznych,
j)
zapewnianiu drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowie przepławek i kanałów, rozbiórce przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek,
k)
tworzeniu przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi,
l)
regulacji liczebności populacji roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
5)
wspomaganie rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
6)
zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
7)
zasilanie populacji dziko występujących przez wprowadzanie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
8)
przywracanie zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
9)
przenoszenie zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;
10)
edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11)
prowadzenie hodowli zwierząt wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
12)
kontrola pozyskania zwierząt gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane i związanych z tym skutków;
13)
promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków objętych ochroną;
14)
uwzględnianie potrzeb gatunków przy planowaniu, zatwierdzaniu i realizowaniu masowych imprez plenerowych, rekreacyjnych i sportowych;
15)
realizacja programów ochrony poszczególnych gatunków.
Do gatunków zwierząt określonych w:
1)
załączniku nr 1 w lp.: 496, 511, 526, 528-533,
2)
załączniku nr 2 w lp.: 53, 64, 69-71, 78, 84, 87-91, 203

- przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GATUNKI ZWIERZĄT OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ

Lp.Nazwa polska*Nazwa naukowa*Ochrona czynna
SSAKIMAMMALIA
PARZYSTOKOPYTNEARTIODACTYLA
1.kozica(1)Rupicapra rupicaprax
2.żubr(1)Bison bonasusx
DRAPIEŻNECARNIVORA
3.wilk(1)Canis lupusx
4.żbik(1)Felis silvestrisx
5.ryś(1)Lynx lynxx
6.tchórz stepowy(1)Mustela eversmanni
7.norka europejska(1)Mustela lutreola
8.niedźwiedź brunatny(1)Ursus arctosx
9.foka szara(1)Halichoerus grypus
10.foka obrączkowana(1)Phoca hispida
11.foka pospolita(1)Phoca vitulina
WALENIECETACEA
12.morświn(1)Phocoena phocoenax
13.WALENIE - pozostałe gatunki(1)CETACEA
NIETOPERZECHIROPTERA
14.podkowiec duży(1)(3)Rhinolophus ferrumequinumx
15.podkowiec mały(1)(3)Rhinolophus hipposiderosx
16.mopek zachodni(1)(3)Barbastella barbastellusx
17.mroczek pozłocisty(1)(3)Eptesicus nilssoniix
18.mroczek późny(1)(3)Eptesicus serotinusx
19.nocek Alkatoe(1)(3)Myotis alcathoex
20.nocek Bechsteina(1)(3)Myotis bechsteiniix
21.nocek Brandta(1)(3)Myotis brandtiix
22.nocek łydkowłosy(1)(3)Myotis dasycnemex
23.nocek rudy(1)(3)Myotis daubentoniix
24.nocek orzęsiony(1)(3)Myotis emarginatusx
25.nocek duży(1)(3)Myotis myotisx
26.nocek wąsatek(1)(3)Myotis mystacinusx
27.nocek Natterera(1)(3)Myotis nattererix
28.nocek ostrouszny(1)(3)Myotis oxygnathusx
29.borowiec olbrzymi(1)(3)Nyctalus lasiopterus
30.borowiaczek(1)(3)Nyctalus leislerix
31.borowiec wielki(1)(3)Nyctalus noctulax
32.karlik średni(1)(3)Pipistrellus kuhliix
33.karlik większy(1)(3)Pipistrellus nathusiix
34.karlik malutki(1)(3)Pipistrellus pipistrellusx
35.karlik drobny(1)(3)Pipistrellus pygmaeusx
36.gacek brunatny(1)(3)Plecotus auritusx
37.gacek szary(1)(3)Plecotus austriacusx
38.mroczek posrebrzany(1)(3)Vespertilio murinusx
ZAJĄCOKSZTAŁTNELAGOMORPHA
39.bielak(1)Lepus timidus
GRYZONIERODENTIA
40.nornik śnieżny(1)Chionomys nivalis
41.darniówka tatrzańska(1)Microtus tatricus
42.chomik europejski(1)Cricetus cricetusx
43.smużka leśna(1)Sicista betulina
44.smużka stepowa(1)Sicista subtilis
45.koszatka(1)Dryomys nitedulax
46.żołędnica(1)Eliomys quercinusx
47.orzesznica(1)Muscardinus avellanarius
48.świstak tatrzański(1)Marmota marmota latirostris
49.suseł moręgowany(1)Spermophilus citellusx
50.suseł perełkowany(1)Spermophilus suslicusx
PTAKIAVES
BLASZKODZIOBEANSERIFORMES
51.rożeniec(2)Anas acutax
52.cyraneczka karolińska(2)Anas carolinensis
53.płaskonos(2)Anas clypeatax
54.cyranka modroskrzydła(2)Anas discors
55.świstun(2)Anas penelope
56.cyranka(2)Anas querquedulax
57.krakwa(2)Anas streperax
58.gęś krótkodzioba(2)Anser brachyrhynchus
59.gęś mała(2)Anser erythropus
60.śnieżyca mała(2)Anser rossii
61.ogorzałka mała(2)Aythya affinis
62.czerniczka(2)Aythya collaris
63.ogorzałka(2)Aythya marila
64.podgorzałka(2)Aythya nyrocax
65.bernikla obrożna(2)Branta bernicla
66.bernikla białolica(2)Branta leucopsis
67.bernikla rdzawoszyja(2)Branta ruficollis
68.gągoł(2)Bucephala clangulax
69.lodówka(2)Clangula hyemalis
70.łabędź czarnodzioby(2)Cygnus columbianus
71.łabędź krzykliwy(2)Cygnus cygnus
72.łabędź niemy(2)Cygnus olor
73.kamieniuszka(2)Histrionicus histrionicus
74.markaczka amerykańska(2)Melanitta americana
75.uhla garbonosa(2)Melanitta deglandi
76.uhla(2)Melanitta fusca
77.markaczka(2)Melanitta nigra
78.bielaczek(2)Mergellus albellus
79.nurogęś(2)Mergus merganserx
80.szlachar(2)Mergus serratorx
81.hełmiatka(2)Netta rufina
82.sterniczka(2)Oxyura leucocephala
83.birginiak(2)Polysticta stelleri
84.edredon(2)(3)Somateria mollissima
85.turkan(2)Somateria spectabilis
86.kazarka rdzawa(2)Tadorna ferruginea
87.ohar(2)Tadorna tadornax
JERZYKOWEAPODIFORMES
88.jerzyk(2)Apus apusx
89.jerzyk alpejski(2)Tachymarptis melba
LELKOWECAPRIMULIGIFORMES
90.lelek(2)Caprimulgus europaeus
SIEWKOWECHARADRIIFORMES
91.kulon(1)(3)Burhinus oedicnemusx
92.sieweczka morska(2)(3)Charadrius alexandrinus
93.sieweczka rzeczna(2)Charadrius dubius
94.sieweczka obrożna(2)(3)Charadrius hiaticulax
95.sieweczka pustynna(2)Charadrius leschenaultii
96.sieweczka mongolska(2)Charadrius mongolus
97.mornel(2)(3)Charadrius morinellus
98.siewka złota(2)Pluvialis apricaria
99.siewka szara(2)Pluvialis dominica
100.siewka złotawa(2)Pluvialis fulva
101.siewnica(2)Pluvialis squatarola
102.czajka towarzyska(2)Vanellus gregarius
103.czajka stepowa(2)Vanellus leucurus
104.czajka(2)Vanellus yanellusx
105.żwirowiec stepowy(2)Glareola nordmanni
106.żwirowiec łąkowy(2)Glareola pratincola
107.pustynnik(2)Syrrhaptes paradoxus
108.ostrygojad(2)(3)Haematopus ostralegus
109.mewa cienkodzioba(2)Chroicocephalus genei
110.śmieszka(2)Chroicocephalus ridibundus
111.mewa mała(2)(3)Hydrocoloeus minutusx
112.mewa karaibska(2)Larus atricilla
113.mewa siwa(2)Larus canusx
114.mewa delawarska(2)Larus delawarensis
115.mewa żółtonoga(2)Larus fuscus
116.mewa polarna(2)Larus glaucoides
117.mewa blada(2)Larus hyperboreus
118.orlica(2)Larus ichthyaetus
119.mewa siodłata(2)Larus marinus
120.mewa czarnogłowa(2)(3)Larus melanocephalusx
121.mewa romańska(2)Larus michahellis
122.mewa preriowa(2)Larus pipixcan
123.mewa modrodzioba(2)Pagophila eburnea
124.mewa różowa(2)Rhodostethia rosea
125.mewa trójpalczasta(2)Rissa tridactyla
126.mewa obrożna(2)Xema sabini
127.szczudłak(2)(3)Himantopus himantopus
128.szablodziób(2)(3)Recurvirostra avosetta
129.brodziec piskliwy(2)(3)Actitis hypoleucos
130.brodziec plamisty(2)Actitis macularius
131.kamusznik(2)Arenaria interpres
132.piaskowiec(2)Calidris alba
133.biegus zmienny(2)(3)Calidris alpinax
134.biegus długoskrzydły(2)Calidris bairdii
135.biegus rdzawy(2)Calidris canutus
136.biegus krzywodzioby(2)Calidris ferruginea
137.biegus białorzytny(2)Calidris fuscicollis
138.biegus morski(2)Calidris maritima
139.biegus arktyczny(2)Calidris melanotos
140.biegus malutki(2)Calidris minuta
141.biegus karłowaty(2)Calidris minutilla
142.biegus tundrowy(2)Calidris pusilla
143.biegus mały(2)Calidris temminckii
144.biegus wielki(2)Calidris tenuirostris
145.kszyk(2)(3)Gallinago gallinago
146.dubelt(2)(3)Gallinago media
147.biegus płaskodzioby(2)Limicola falcinellus
148.szlamiec długodzioby(2)Limnodromus scolopaceus
149.szlamnik(2)Limosa lapponica
150.rycyk(2)(3)Limosa limosax
151.bekasik(2)(3)Lymnocryptes minimus
152.kulik wielki(2)(3)Numenius arquatax
153.kulik mniejszy(2)Numenius phaeopus
154.kulik cienkodzioby(2)Numenius tenuirostris
155.płatkonóg płaskodzioby(2)Phalaropus fulicarius
156.płatkonóg szydłodzioby(2)Phalaropus lobatus
157.batalion(2)(3)Philomachus pugnaxx
158.brodziec śniady(2)Tringa erythropus
159.brodziec żółtonogi(2)Tringa flavipes
160.łęczak(2),3Tringa glareolax
161.brodziec piegowaty(2)Tringa melanoleuca
162.kwokacz(2)Tringa nebularia
163.samotnik(2)(3)Tringa ochropusx
164.brodziec pławny(2)(3)Tringa stagnatilis
165.krwawodziób(2)(3)Tringa totanusx
166.biegus płowy(2)Tryngites subruficollis
167.terekia(2)Xenus cinereus
168.wydrzyk długosterny(2)Stercorarius longicaudus
169.wydrzyk ostrosterny(2)Stercorarius parasiticus
170.wydrzyk tęposterny(2)Stercorarius pomarinus
171.wydrzyk wielki(2)Stercorarius skua
172.rybitwa białowąsa(2)(3)Chlidonias hybridax
173.rybitwa białoskrzydła(2)(3)Chlidonias leucopterusx
174.rybitwa czarna(2)(3)Chlidonias nigerx
175.rybitwa krótkodzioba(2)Gelochelidon nilotica
176.rybitwa wielkodzioba(2)Hydroprogne caspia
177.rybitwa różowa(2)Sterna dougallii
178.rybitwa rzeczna(2)(3)Sterna hirundox
179.rybitwa popielata(2)(3)Sterna paradisaeax
180.rybitwa czubata(2)(3)Sterna sandvicensisx
181.rybitwa białoczelna(2)(3)Sternula albifronsx
182.alka(2)Alca tor da
183.alczyk(2)Alle alle
184.nurnik(2)Cepphus grylle
185.maskonur(2)Fratercula arctica
186.nurzyk(2)Uria aalge
187.nurzyk polarny(2)Uria lomvia
BRODZĄCECICONIIFORMES
188.czapla purpurowa(2)(3)Ardea purpur ea
189.czapla modronosa(2)Ardeola ralloides
190.bąk(2)Botaurus stellaris
191.czapla złotawa(2)Bubulcus ibis
192.czapla biała(2)Egretta alba
193.czapla nadobna(2)(3)Egretta garzetta
194.bączek(2)Ixobrychus minutusx
195.ślepowron(2)(3)Nycticorax nycticoraxx
196.bocian biały(2)Ciconia ciconiax
197.bocian czarny(2)(3)Ciconia nigrax
198.warzęcha(2)Platalea leucorodia
199.ibis kasztanowaty(2)Plegadis falcinellus
GOŁĘBIOWECOLUMBIFORMES
200.siniak(2)Columba oenas
201.sierpówka(2)Streptopelia decaocto
202.turkawka wschodnia(2)Streptopelia orientalis
203.turkawka(2)Streptopelia turtur
204.KRASKOWECORACIIFORMES
205.zimorodek(2)Alcedo atthis
206.rybaczek srokaty(2)Ceryle rudis
207.kraska(2)(3)Coracias garrulusx
208.żołna(2)(3)Merops apiasterx
209.dudek(2)Upupa epopsx
KUKUŁKOWECUCULIFORMES
210.kukułka czubata(2)Clamator glandarius
211.kukułka(2)Cuculus canorus
SZPONIASTEFALCONIFORMES
212.krogulec krótkonogi(2)Accipiter brevipes
213.jastrząb(2)(3)Accipiter gentilis
214.krogulec(2)(3)Accipiter nisus
215.sęp kasztanowaty(2)Aegypius monachus
216.orzeł przedni(1)(3)Aquila chrysaetosx
217.orlik grubodzioby(1)(3)Aquila clangax
218.orzeł cesarski(2)Aquila heliaca
219.orzeł stepowy(2)Aquila nipalensis
220.orzełek(1)(3)Aquila pennatax
221.orlik krzykliwy(2)(3)Aquila pomarinax
222.myszołów(2)(3)Buteo buteo
223.myszołów włochaty(2)Buteo lagopus
224.kurhannik(2)Buteo rufinus
225.gadożer(1)(3)Circaetus gallicusx
226.błotniak stawowy(2)(3)Circus aeruginosusx
227.błotniak zbożowy(2)(3)Circus cyaneusx
228.błotniak stepowy(2)Circus macrourus
229.błotniak łąkowy(2)(3)Circus pygargusx
230.kaniuk(2)Elanus caeruleus
231.orłosęp(2)Gypaetus barbatus
232.sęp płowy(2)Gyps fulvus
233.bielik(2)(3)Haliaeetus albicilla
234.bielik wschodni(2)Haliaeetus leucoryphus
235.kania czarna(2)(3)Milvus migransx
236.kania ruda(2)(3)Milvus milvusx
237.ścierwnik(2)Neophron percnopterus
238.trzmielojad(2)(3)Pernis apivorus
239.raróg(1)(3)Falco cherrug
240.drzemlik(2)Falco columbarius
241.sokół skalny(2)Falco eleonorae
242.pustułeczka(2)Falco naumanni
243.sokół wędrowny(2)(3)Falco peregrinusx
244.białozór(2)Falco rusticolus
245.kobuz(2)(3)Falco subbuteox
246.pustułka(2)Falco tinnunculusx
247.kobczyk(2)Falco vespertinus
248.rybołów(1)(3)Pandion haliaetusx
GRZEBIĄCEGALLIFORMES
249.przepiórka(2)Coturnix coturnix
250.pardwa mszarna(2)Lagopus lagopus
251.cietrzew(1)(3)Tetrao tetrixx
252.głuszec(1)(3)Tetrao urogallusx
NURYGAVIIFORMES
253.nur białodzioby(2)Gavia adamsii
254.nur czarnoszyi(2)Gavia arctica
255.lodowiec(2)Gavia immer
256.nur rdzawoszyi(2)Gavia stellata
ŻURAWIOWEGRUIFORMES
257.żuraw(2)Grus grus
258.żuraw stepowy(2)Grus virgo
259.hubara arabska(2)Chlamydotis macqueenii
260.derkacz(2)Crex crexx
261.kokoszka(2)Gallinula chloropus
262.zielonka(2)Porzana parva
263.kropiatka(2)Porzana porzanax
264.karliczka(2)Porzana pusilla
265.wodnik(2)Rallus aquaticus
DROPIEOTIDIFORMES
266.drop(2)(3)Otis tardax
267.strepet(2)Tetrax tetrax
WRÓBLOWEPASSERIFORMES
268.raniuszek(2)Aegithalos caudatus
269.skowronek(2)Alauda arvensis
270.skowrończyk krótkopalcowy(2)Calandrella brachydactyla
271.górniczek(2)Eremophila alpestris
272.dzierlatka(2)Galerida cristata
273.lerka(2)Lullula arborea
274.kalandra szara(2)Melanocorypha calandra
275.kalandra białoskrzydła(2)Melanocorypha leucoptera
276.kalandra czarna(2)Melanocorypha yeltoniensis
277.jemiołuszka(2)Bombycilla garrulus
278.pełzacz ogrodowy(2)Certhia brachydactyla
279.pełzacz leśny(2)Certhia familiaris
280.pluszcz(2)Cinclus cinclus
281.czarnowron(2)Corvus corone
282.gawron - osobniki poza obszarem administracyjnym miast(2)Corvus frugilegus
283.kawka(2)Corvus monedula
284.sójka(2)Garrulus glandarius
285.orzechówka(2)Nucifraga caryocatactes
286.sójka syberyjska(2)Perisoreus infaustus
287.wieszczek(2)Pyrrhocorax graculus
288.poświerka(2)Calcarius lapponicus
289.trznadel złotawy(2)Emberiza aureola
290.potrzeszcz(2)Emberiza calandra
291.głuszek(2)Emberiza cia
292.cierlik(2)Emberiza cirlus
293.trznadel(2)Emberiza citrinella
294.ortolan(2)Emberiza hortulana
295.trznadel białogłowy(2)Emberiza leucocephalos
296.trznadel czarnogłowy(2)Emberiza melanocephala
297.trznadelek(2)Emberiza pusilla
298.trznadel czubaty(2)Emberiza rustica
299.potrzos(2)Emberiza schoeniclus
300.makolągwa(2)Carduelis cannabina
301.szczygieł(2)Carduelis carduelis
302.osetnik(2)Carduelis citrinella
303.czeczotka(2)Carduelis flammea
304.rzepołuch(2)Carduelis flavirostris
305.czeczotka tundrowa(2)Carduelis hornemanni
306.czyż(2)Carduelis spinus
307.dziwonia(2)Carpodacus erythrinus
308.dzwoniec(2)Chloris chloris
309.grubodziób(2)Coccothraustes coccothraustes
310.zięba(2)Fringilla coelebs
311.jer(2)Fringilla montifringilla
312.junko(2)Junco hyemalis
313.krzyżodziób świerkowy(2)Loxia curvirostra
314.krzyżodziób modrzewiowy(2)Loxia leucoptera
315.krzyżodziób sosnowy(2)Loxia pytyopsittacus
316.łuskowiec(2)Pinicola enucleator
317.śnieguła(2)Plectrophenax nivalis
318.gil(2)Pyrrhula pyrrhula
319.kulczyk(2)Serinus serinus
320.jaskółka rudawa(2)Cecropis daurica
321.oknówka(2)Delichon urbicum
322.dymówka(2)Hirundo rustica
323.brzegówka(2)Riparia riparia
324.gąsiorek(2)Lanius collurio
325.srokosz(2)Lanius excubitor
326.dzierzba pustynna(2)Lanius isabellinus
327.dzierzba czarnoczelna(2)(3)Lanius minorx
328.dzierzba rudogłowa(2)(3)Lanius senatorx
329.świergotek polny(2)Anthus campestris
330.świergotek rdzawogardły(2)Anthus cervinus
331.świergotek tundrowy(2)Anthus gustavi
332.świergotek tajgowy(2)Anthus hodgsoni
333.świergotek nadmorski(2)Anthus petrosus
334.świergotek łąkowy(2)Anthus pratensis
335.świergotek szponiasty(2)Anthus richardi
336.siwerniak(2)Anthus spinoletta
337.świergotek drzewny(2)Anthus trivialis
338.pliszka siwa(2)Motacilla alba
339.pliszka górska(2)Motacilla cinerea
340.pliszka cytrynowa(2)(3)Motacilla citreola
341.pliszka żółta(2)Motacilla flava
342.muchołówka białoszyja(2)Ficedula albicollis
343.muchołówka żałobna(2)Ficedula hypoleuca
344.muchołówka mała(2)Ficedula parva
345.muchołówka szara(2)Muscicapa striata
346.wilga(2)Oriolus oriolus
347.wąsatka(2)Panurus biarmicus
348.modraszka(2)Cyanistes caeruleus
349.sikora lazurowa(2)Cyanistes cyanus
350.czubatka(2)Lophophanes cristatus
351.bogatka(2)Parus major
352.sosnówka(2)Periparus ater
353.czarnogłówka(2)Poecile montanus
354.sikora uboga(2)Poecile palustris
355.śnieżka(2)Montifringilla nivalis
356.wróbel(2)Passer domesticusx
357.mazurek(2)Passer montanus
358.wróbel skalny(2)Petronia petronia
359.płochacz halny(2)Prunella collaris
360.pokrzywnica(2)Prunella modularis
361.płochacz syberyjski(2)Prunella montanella
362.remiz(2)Remiz pendulinus
363.kowalik(2)Sitta europaea
364.pasterz(2)Pastor roseus
365.szpak(2)Sturnus vulgaris
366.trzcinniczek kaspijski(2)Acrocephalus agricola
367.trzciniak(2)Acrocephalus arundinaceus
368.zaroślówka(2)(3)Acrocephalus dumetorum
369.tamaryszka(2)Acrocephalus melanopogon
370.wodniczka(2)(3)Acrocephalus paludicolax
371.łozówka(2)Acrocephalus palustris
372.rokitniczka(2)Acrocephalus schoenobaenus
373.trzcinniczek(2)Acrocephalus scirpaceus
374.zaganiacz(2)Hippolais icterina
375.zaganiacz szczebiotliwy(2)Hippolais polyglotta
376.świerszczak melodyjny(2)Locustella certhiola
377.strumieniówka(2)Locustella fluviatilis
378.brzęczka(2)Locustella luscinioides
379.świerszczak(2)Locustella naevia
380.świstunka górska(2)Phylloscopus bonelli
381.świstunka północna(2)Phylloscopus borealis
382.pierwiosnek(2)Phylloscopus collybita
383.świstunka brunatna(2)Phylloscopus fuscatus
384.świstunka ałtajska(2)Phylloscopus humei
385.świstunka iberyjska(2)Phylloscopus ibericus
386.świstunka żółtawa(2)Phylloscopus inornatus
387.świstunka złotawa(2)Phylloscopus proregulus
388.świstunka grubodzioba(2)Phylloscopus schwarzi
389.świstunka leśna(2)Phylloscopus sibilatrix
390.wójcik(2)(3)Phylloscopus trochiloides
391.piecuszek(2)Phylloscopus trochilus
392.zniczek(2)Regulus ignicapilla
393.mysikrólik(2)Regulus regulus
394.kapturka(2)Sylvia atricapilla
395.gajówka(2)Sylvia borin
396.pokrzewka wąsata(2)Sylvia cantillans
397.cierniówka(2)Sylvia communis
398.piegża(2)Sylvia curruca
399.pokrzewka aksamitna(2)Sylvia melanocephala
400.jarzębatka(2)Sylvia nisoria
401.pomurnik(2)(3)Tichodroma muraria
402.strzyżyk(2)Troglodytes troglodytes
403.rudzik(2)Erithacus rubecula
404.drozd ciemny(2)Geokichla sibirica
405.słowik syberyjski(2)Larvivora sibilans
406.słowik szary(2)Luscinia luscinia
407.słowik rdzawy(2)Luscinia megarhynchos
408.podróżniczek(2)Luscinia svecica
409.nagórnik(2)(3)Monticola saxatilis
410.białorzytka pustynna(2)Oenanthe deserti
411.białorzytka rdzawa(2)Oenanthe hispanica
412.białorzytka płowa(2)Oenanthe isabellina
413.białorzytka(2)Oenanthe oenanthe
414.białorzytka pstra(2)Oenanthe pleschanka
415.kopciuszek(2)Phoenicurus ochruros
416.pleszka(2)Phoenicurus phoenicurus
417.kląskawka syberyjska(2)Saxicola maurus
418.pokląskwa(2)Saxicola rubetra
419.kląskawka(2)Saxicola rubicola
420.modraczek(2)Tarsiger cyanurus
421.drozd czarnogardły(2)Turdus atrogularis
422.drozd rdzawoskrzydły(2)Turdus eunomus
423.droździk(2)Turdus iliacus
424.kos(2)Turdus merula
425.drozd rdzawy(2)Turdus naumanni
426.drozd oliwkowy(2)Turdus obscurus
427.śpiewak(2)Turdus philomelos
428.kwiczoł(2)Turdus pilaris
429.drozd rdzawogardły(2)Turdus ruficollis
430.drozd obrożny(2)Turdus torquatus
431.paszkot(2)Turdus viscivorus
432.drozdoń pstry(2)Zoothera dauma
433.wireonek czerwonooki(2)Vireo olivaceus
PEŁNOPŁETWEPELECANIFORMES
434.pelikan kędzierzawy(2)Pelecanus crispus
435.pelikan różowy(2)Pelecanus onocrotalus
436.kormoran czubaty(2)Phalacrocorax aristotelis
437.kormoran mały(2)Phalacrocorax pygmeus
438.głuptak(2)Morus bassanus
FLAMINGIPHOENICOPTERIFORMES
439.flaming różowy(2)Phoenicopterus roseus
DZIĘCIOŁOWEPICIFORMES
440.dzięcioł białogrzbiety(2)(3)Dendrocopos leucotosx
441.dzięcioł duży(2)Dendrocopos major
442.dzięcioł średni(2)Dendrocopos mediusx
443.dzięciołek(2)Dendrocopos minor
444.dzięcioł białoszyi(2)Dendrocopos syriacus
445.dzięcioł czarny(2)Dryocopus martiusx
446.krętogłów(2)Jynx torquilla
447.dzięcioł trójpalczasty(2)(3)Picoides tridactylusx
448.dzięcioł zielonosiwy(2)Picus canusx
449.dzięcioł zielony(2)Picus viridisx
PERKOZYPODICIPEDIFORMES
450.perkoz rogaty(2)Podiceps auritus
451.perkoz dwuczuby(2)Podiceps cristatus
452.perkoz rdzawoszyi(2)Podiceps grisegena
453.zausznik(2)Podiceps nigricollis
454.perkoz grubodzioby(2)Podilymbus podiceps
455.perkozek(2)Tachybaptus ruficollis
RURKONOSEPROCELLARIIFORMES
456.nawałnik burzowy(2)Hydrobates pelagicus
457.oceannik żółtopłetwy(2)Oceanites oceanicus
458.nawałnik duży(2)Oceanodroma leucorhoa
459.burzyk żółtodzioby(2)Calonectris diomedea
460.fulmar(2)Fulmarus glacialis
461.burzyk szary(2)Puffinus griseus
462.burzyk balearski(2)Puffinus mauretanicus
463.burzyk północny(2)Puffinus puffinus
SOWYSTRIGIFORMES
464.włochatka(2)(3)Aegolius funereusx
465.uszatka błotna(2)(3)Asio flammeusx
466.uszatka(2)Asio otus
467.pójdźka(2)(3)Athene noctuax
468.puchacz(2)(3)Bubo bubox
469.sowa śnieżna(2)Bubo scandiacus
470.sóweczka(2)(3)Glaucidium passerinumx
471.syczek(1)(3)Otus scops
472.puszczyk(2)Strix aluco
473.puszczyk mszarny(2)(3)Strix nebulosax
474.puszczyk uralski(2)(3)Strix uralensis
475.sowa jarzębata(2)Surnia ulula
476.płomykówka(2)(3)Tyto albax
inne gatunki ptaków
477.Pozostałe gatunki ptaków (inne niż: gatunki łowne, gatunki objęte ochroną częściową oraz wymienione w lp. 51-476 gatunki objęte ochroną ścisłą) występujące naturalnie na terytorium państw Unii Europejskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
GADYREPTILIA
ŁUSKONOŚNESQUAMATA
478.gniewosz plamisty(1)Coronella austriacax
479.zaskroniec rybołów(1)Natrix tesselata
480.wąż Eskulapa(1)Zamenis longissimus (Elaphe longissima)x
481.jaszczurka zielona(1)Lacerta viridis
ŻÓŁWIETESTUDINATA
482.żółw błotny(1)Emys orbicularisx
PŁAZYAMPHIBIA
PŁAZY BEZOGONOWEANURA
483.kumak nizinny(1)Bombina bombinax
484.kumak górski(1)Bombina variegatax
485.ropucha paskówka(1)Epidalea calamita (Bufo calamita)
486.ropucha zielona(1)Pseudepidalea viridis (Bufo viridis)
487.rzekotka drzewna(1)Hyla arboreax
488.grzebiuszka ziemna(1)Pelobates fuscus
489.żaba moczarowa(1)Rana arvalis
490.żaba zwinka(1)Rana dalmatina
PŁAZY OGONIASTECAUDATA
491.traszka karpacka(1)Lissotriton montandoni (Triturus montandoni)x
492.traszka grzebieniasta(1)Triturus cristatusx
RYBY PROMIENIOPŁETWEACTINOPTERYGII
JESIOTROKSZTAŁTNEACIPENSERIFORMES
493.jesiotr zachodni(1)Acipenser sturiox
KARPIOKSZTAŁTNECYPRINIFORMES
494.koza złotawaSabanejewia aurata
495.strzebla błotnaEupallasella percnurus

(Rhynchocypris percnurus)

x
ŁOSOSIOKSZTAŁTNESALMONIFORMES
496.głowacica - osobniki występujące w dorzeczu DunajuHucho hucho
RYBY CEFALASPIDOKSZTAŁTNECEPHALASPIDOMORPHI
**PETROMYZONTIFORMES
497.minóg morskiPetromyzon marinusx
MAŁŻEBIVALVIA
**VENEROIDA
498.gałeczka żeberkowanaSphaerium solidum
**UNIONOIDEA
499.perłoródka rzecznaMargaritifera margaritiferax
500.skójka gruboskorupowa(1)Unio crassusx
ŚLIMAKIGASTROPODA
**NEOTAENIOGLOSSA
501.niepozorka ojcowskaFalniowskia neglectissima
PŁUCODYSZNEPULMONATA
502.poczwarówka pagórkowaGranaria frumentum
503.świdrzyk łamliwyBalea perversa
504.świdrzyk ozdobnyCharpentieria ornatax
505.świdrzyk śląskiCochlodina costata
506.świdrzyk kasztanowatyMacrogastra badia
507.świdrzyk siedmiogrodzkiVestia elata
508.ślimak tatrzańskiFaustina cingullelum (Chilostoma cingullelum)
509.ślimak RossmassleraFaustina rossmaessleri (Chilostoma rossmaessleri)
510.ślimak obrzeżonyHelicodonta obvoluta
511.**(1)Caseolus calculus
512.ślimak żeberkowanyHelicopsis striata
513.poczwarówka pagodaPagodulina pagodula
514.szklarka podziemnaMediterranea inopinata (Oxychilus inopinatus)
515.zatoczek łamliwy(1)Anisus vorticulus
516.poczwarówka kolumienkaColumella columella
517.poczwarówka górskaPupilla alpicola
518.poczwarówka zębataTruncatellina claustralis
519.poczwarówka zwężonaVertigo angustior
520.poczwarówka północnaVertigo arctica
521.poczwarówka jajowataVertigo moulinsiana
PAJĘCZAKIARACHNIDA
PAJĄKIARANEAE
522.gryziel zachodniAtypus affinis
523.gryziel stepowyAtypus muralis
524.gryziel tapetnikAtypus piceus
525.**Mughiphantes pulcher (Lepthyphantes pulcher)
526.**Agroeca dentigera
527.strojniś nadobnyPhilaeus chrysops
KOSARZE (ŁABUŃCE)OPILIONES
528.**Siro carpaticus
ZALESZCZOTKIPSEUDOSCORPIONIDA
529.**Neobisium polonicum
SKRZELONOGIBRANCHIOPODA
**ANOSTRACA
530.skrzelopływka bagiennaBranchinecta paludosax
531.**Chirocephalus diaphanus
532.**Pristicephalus shadini (Chirocephalus shadini)
533.**Streptocephalus torvicornis
OWADYINSECTA
CHRZĄSZCZECOLEOPTERA
534.ponurek SchneideraBoros schneideri
535.bogatek wspaniały(1)Buprestis splendens
536.tęcznik ziarenkowaty (liszkarz ziarenkowaty)Calosoma investigator
537.tęcznik marszczony (liszkarz marszczony)Calosoma reticulatum
538.biegacz BesseraCarabus besseri
539.biegacz FabrycjuszaCarabus fabricii
540.biegacz urozmaicony(1)Carabus variolosus
541.biegacz Zawadzkiego(1)Carabus zawadzka
542.kozioróg dębosz(1)Cerambyx cerdox
543.średzinkaMesosa myops
544.sichrawa karpacka(1)Pseudogaurotina excellensx
545.nadobnica alpejska(1)Rosalia alpinax
546.zgniotek cynobrowy(1)Cucujus cinnaberinnus
547.zgniotek szkarłatnyCucujus haematodes
548.pływak szerokobrzeżek(1)Dytiscus latissimus
549.kreślinek nizinny(1)Graphoderus bilineatus
550.**Bolbelasmus unicornis
551.krawiec głowaczLethrus apterus
552.konarek tajgowy(1)Phryganophilus ruficollis
553.rozmiazg kolweński(1)Pytho kolwensis
554.zagłębek bruzdkowany(1)Rhysodes sulcatus
555.pachnica dębowa(1)Osmoderma eremitax
556.** - pozostałe gatunki z rodzaju pachnica(1)Osmoderma spp.x
557.pogrzybnica MannerheimaOxyporus mannerheimii
PLUSKWIAKIHEMIPTERA
558.piewik podolskiCicadetta podolica
BŁONKOSKRZYDŁEHYMENOPTERA
559.zadrzechnia czarnorogaXylocopa valga
MOTYLELEPIDOPTERA
560.krasopani heraCallimorpha quadripunctaria
561.barczatka kataks(1)Eriogaster catax
562.czerwończyk nieparek(1)Lycaena dispar
563.czerwończyk fioletek(1)Lycaena helle
564.modraszek arion(1)Maculinea arionx
565.modraszek nausitous(1)Maculinea nausithousx
566.modraszek telejus(1)Maculinea teleiusx
567.modraszek eroides(1)Polyommatus eroidesx
568.modraszek gniadyPolyommatus ripartiix
569.ksylomka strix(1)Xylomoia strix
570.strzępotek hero(1)Coenonympha hero
571.strzępotek edypus(1)Coenonympha oedippus
572.górówka sudecka(1)Erebia sudetica
573.przeplatka auriniaEuphydryas auriniax
574.przeplatka maturna(1)Euphydryas maturna
575.osadnik wielkooki(1)Lopinga achine
576.niepylak apollo(1)Parnassius apollox
577.niepylak mnemozyna(1)Parnassius mnemosynex
578.postojak wiesiołkowiec(1)Proserpinus proserpina
MODLISZKIMANTODEA
579.modliszka zwyczajnaMantis religiosa
WAŻKIODONATA
580.żagnica północnaAeshna caerulea
581.żagnica zielona(1)Aeshna viridis
582.trzepla zielona(1)Ophiogomphus cecilia
583.zalotka białoczelna(1)Leucorrhinia albifrons
584.zalotka spłaszczona(1)Leucorrhinia caudalis
585.zalotka większa(1)Leucorrhinia pectoralis
586.łątka ozdobnaCoenagrion ornatum
587.iglica małaNehalennia speciosax
PROSTOSKRZYDŁEORTHOPTERA
588.**(1)Isophya stysi
589.stepówkaGampsocleis glabra
Objaśnienia:

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- nazwy naukowe gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.

** - brak polskiej nazwy gatunkowej lub rzędu.

(1) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 2.

(2) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 3.

(3) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 4.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GATUNKI ZWIERZĄT OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

Lp.Nazwa polska*Nazwa naukowa*
SSAKIMAMMALIA
DRAPIEŻNECARNIVORA
1.gronostaj(1)Mustela erminea
2.łasica(1)Mustela nivalis
3.wydra(1)Lutra lutra
JEŻOKSZTAŁTNEERINACEOMORPHA
4.jeżowate - wszystkie gatunki(1)Erinaceidae
GRYZONIERODENTIA
5.bóbr europejski(1)Castor fiber
6.karczownik mniejszy - osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnychArvicola scherman
7.karczownik ziemnowodny - osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnychArvicola amphibius
8.badylarkaMicromys minutus
9.mysz zaroślowaApodemus sylvaticus
10.mysz zielna (m. małooka)Apodemus uralensis
11.wiewiórka pospolita(1)Sciurus vulgaris
12.popielica(1)Glis glis
RYJÓWKOKSZTAŁTNESORICOMORPHA
13.ryjówkowate - wszystkie gatunki(1)Soricidae
14.kret - osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych(1)Talpa europaea
PTAKIAVES
SIEWKOWECHARADRIIFORMES
15.mewa srebrzysta(2)Larus argentatus
16.mewa białogłowa(2)Larus cachinnans
BRODZĄCECICONIIFORMES
17.czapla siwa(2)Ardea cinerea
GOŁĘBIOWECOLUMBIFORMES
18.gołąb miejski(2)Columba livia forma urbana
WRÓBLOWEPASSERIFORMES
19.kruk(2)Corvus corax
20.wrona siwa(2)Corvus cornix
21.sroka(2)Pica pica
22.gawron - osobniki w obszarze administracyjnym miast(2)Corvus frugilegus
PEŁNOPŁETWEPELECANIFORMES
23.kormoran(2)Phalacrocorax carbo
GADYREPTILIA
ŁUSKONOŚNESQUAMATA
24.padalec zwyczajny(1)Anguis fragilis
25.zaskroniec zwyczajny(1)Natrix natrix
26.jaszczurka zwinka(1)Lacerta agilis
27.jaszczurka żyworodna(1)Zootoca vivipara
28.żmija zygzakowata(1)

(4)

Vipera berus
PŁAZYAMPHIBIA
PŁAZY BEZOGONOWEANURA
29.ropucha szara(1)Bufo bufo
30.żaba wodna(1)

(4)

Pelophylax esculentus (Rana esculenta)
31.żaba jeziorkowa(1)

(4)

Pelophylax lessonae (Rana lessonae)
32.żaba śmieszka(1)

(4)

Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda)
33.żaba trawna(1)Rana temporaria
PŁAZY OGONIASTECAUDATA
34.traszka zwyczajna(1)Lissotriton vulgaris (Triturus vulgaris)
35.traszka górska(1)Ichthyosaura alpestris (Triturus alpestris)
36.salamandra plamista(1)Salamandra salamandra
RYBY PROMIENIOPŁETWEACTINOPTERYGII
ŚLEDZIOKSZTAŁTNECLUPEIFORMES
37.alozaAlosa alosa
38.parposzAlosa fallax
KARPIOKSZTAŁTNECYPRINIFORMES
39.śliz pospolityBarbatula barbatula
40.koza dunajskaCobitis elongatoides
41.koza pospolitaCobitis taenia
42.piskorzMisgurnus fossilis
KARPIEŃCOKSZTAŁTNECYPRINODONTIFORMES
43.piekielnicaAlburnoides bipunctatus
44.brzankaBarbus peloponnesius (B. carpthicus, B. meridionalis)
45.ciosa - osobniki poza populacją Zalewu WiślanegoPelecus cultratus
46.różankaRhodeus sericeus
47.kiełb białopłetwyRomanogobio albipinnatus (Gobio
albipinnatus)
48.kiełb KessleraRomanogobio kessleri (Gobio kessleri)
CIERNIKOKSZTAŁTNEGASTEROSTEIFORMES
49.pocierniecSpinachia spinachia
OKONIOKSZTAŁTNEPERCIFORMES
50.babka czarnoplamkaGobiusculus flavescens
51.babka piaskowaPomatoschistus microps
52.babka małaPomatoschistus minutus
53.taśmiak długiLumpenus lampretaeformis
IGLICZNIOKSZTAŁTNESYNGNATHIFORMES
54.wężynkaNerophis ophidion
55.igliczniaSyngnathus typhle
SKORPENOKSZTAŁTNESCORPAENIFORMES
56.głowacz białopłetwyCottus gobio
57.głowacz pręgopłetwyCottus poecilopus
58.kur rogaczMyoxocephalus quadricornis
59.dennikLiparis liparis
RYBY CEFALASPIDOKSZTAŁTNECEPHALASPIDOMORPHI
MINOGOKSZTAŁTNEPETROMYZONTIFORMES
60.minóg ukraińskiEudontomyzon mariae
61.minóg rzecznyLampetra fluviatilis
62.minóg strumieniowyLampetra planeri
MAŁŻEBIVALVIA
**VENEROIDA
63.gałeczka rzecznaSphaerium rivicola
64.groszkówka głębinowaPisidium conventus
**UNIONOIDEA
65.szczeżuja wielkaAnodonta cygnea
66.szczeżuja spłaszczonaPseudoanodonta complanata
ŚLIMAKIGASTROPODA
**ARCHITAENIOGLOSSA
67.igliczek karpackiAcicula parcelineata
**ECTOBRANCHIA
68.zawójka rzecznaBorysthenia naticina
**NEOTAENIOGLOSSA
69.źródlarka czerwonawaBythinella metarubra
70.źródlarka żywieckaBythinella zyvionteki
71.źródlarka MicherdzińskiegoBythinella micherdzinskii
PŁUCODYSZNEPULMONATA
72.pomrowik mołdawskiDeroceras moldavicum
73.ślimak ostrokrawędzistyHelicigona lapicida
74.ślimak żółtawyHelix lutescens
75.ślimak winniczek(4)Helix pomatia
76.ślimak BąkowskiegoPetasina bakowskii (Trichia bakowskii)
77.ślimak BielzaPetasina bielzi (Trichia bielzi)
78.ślimak wielkozębnyPerforatella dibothrion
79.błotniarka otułkaMyxas glutinosa
80.pomrowiec nakrapianyTandonia rustica
81.bursztynka piaskowaQuickella arenaria (Catinella arenaria)
82.poczwarówka GeyeraVertigo geyeri
83.poczwarówka zmiennaVertigo genesii
***SACOGLOSSA
84.alderia niepozornaAlderia modesta
PAJĘCZAKIARACHNIDA
PAJĄKIARANEAE
85.poskocz krasnyEresus cinnaberinus (Eresus niger, Eresus kollari)
86.**Bathyphantes eumenis
87.**Yllenus arenarius
SKRZELONOGIBRANCHIOPODA
**ANOSTRACA
88.zadychra pospolitaBranchipus schaefferi
**SPINICAUDATA
89.małżynka czterorogaCyzicus tetracerus
90.**Lynceus brachyurus
PRZEKOPNICENOTOSTRACA
91.przekopnica właściwaTriops cancriformis
PANCERZOWCEMALACOSTRACA
OBUNOGIAMPHIPODA
92.zmieraczek plażowyTalitrus saltator
DZIESIĘCIONOGIDECAPODA
93.rak rzeczny (szlachetny)(4)Astacus astacus
94.rak stawowy (błotny)(4)Astacus leptodactylus
OWADYINSECTA
CHRZĄSZCZECOLEOPTERA
95.porajDicerca moesta
96.pysznik jodłowyEurythyrea austriaca
97.pysznik dębowyEurythyrea quercus
98.tęcznik dołkowany (liszkarz dołkowany)Calosoma auropunctatum
99.tęcznik mniejszyCalosoma inquisitor
100.tęcznik liszkarzCalosoma sycophanta
101.biegacz zielonozłotyCarabus auronitens
102.biegacz bagiennyCarabus clathratus
103.biegacz wypukłyCarabus convexus
104.biegacz skórzastyCarabus coriaceus
105.biegacz wspaniałyCarabus excellens
106.biegacz gładkiCarabus glabratus
107.biegacz pomarszczonyCarabus intricatus
108.biegacz dołkowanyCarabus irregularis
109.biegacz obrzeżonyCarabus marginalis
110.biegacz MenetriesaCarabus menetriesi
111.biegacz szykownyCarabus nitens
112.biegacz karpackiCarabus obsoletus
113.biegacz problematycznyCarabus problematicus
114.biegacz stepowyCarabus scabriusculus
115.biegacz ScheidleraCarabus scheidleri
116.biegacz leśnyCarabus sylvestris
117.biegacz transylwańskiCarabus transylvanicus
118.biegacz UlrichaCarabus ulrichii
119.dąbrowiec samotnikAkimerus schaefferi
120.kozioróg bukowiecCerambyx scopolii
121.taraniec płowyDorcadion fulvum
122.taraniec jedwabistyDorcadion holosericeum
123.taraniec paskowanyDorcadion scopoli
124.zmorsznik olbrzymiMacroleptura thoracica
125.zmorsznik białowieskiStictoleptura variicornis
126.gracz borowyTragosoma depsarium
127.jeziornica rdestnicowaMacroplea appendiculata
128.jeziornica rupiowaMacroplea mutica
129.pływak lapońskiDytiscus lapponicus
130.tęgosz rdzawyElater ferrugineus
131.pilnicznik fiołkowyLimoniscus violaceus
132.dęboszAesalus scarabaeoide
133.wynurtCeruchus chrysomelinus
134.jelonek rogaczLucanus cervus
135.wygonakOchodaeus chrysomeloides
136.kwietnica okazałaProtaetia aeruginosa
137.**Velleius dilatatus
BŁONKOSKRZYDŁEHYMENOPTERA
138.porobnica mularkaAnthophora parietina
139.porobnica włochatkaAnthophora plumipes
140.porobnica opylonaAnthophora pubescens
141.trzmiel wielkookiBombus confusus
142.trzmiel ozdobnyBombus distinguendus
143.trzmiel wyżynnyBombus elegans
144.trzmiel olbrzymiBombus fragrans
145.trzmiel ogrodowyBombus hortorum
146.trzmiel zmiennyBombus humilis
147.trzmiel parkowyBombus hypnorum
148.trzmiel tajgowyBombus jonellus
149.trzmiel stepowyBombus laesus
150.trzmiel kamiennikBombus lapidarius
151.trzmiel gajowyBombus lucorum
152.trzmiel grzbietoplamyBombus maculidorsis
153.trzmiel żółtyBombus muscorum
154.trzmiel rudyBombus pascuorum
155.trzmiel rdzawoodwłokowyBombus pomorum
156.trzmiel leśnyBombus pratorum
157.trzmiel pirenejskiBombus pyrenaeus
158.trzmiel rudonogiBombus ruderarius
159.trzmiel ciemnopasyBombus ruderatus
160.trzmiel czarnopaskowanyBombus schrencki
161.trzmiel wschodniBombus semenoviellus
162.trzmiel żółtopasyBombus sichelii
163.trzmiel różnobarwnyBombus soroeensis
164.trzmiel paskowanyBombus subterraneus
165.trzmiel rudoszaryBombus sylvarum
166.trzmiel ziemnyBombus terrestris
167.trzmiel szaryBombus veteranus
168.trzmiel sześciozębnyBombus wurfleini
169.rozrożka chabrowaTetralonia dentata
170.zadrzechnia fioletowaXylocopa violacea
171.mrówka północna(4)Formica aquilonia
172.mrówka smętnica(4)Formica lugubris
173.mrówka ćmawa(4)Formica polyctena
174.mrówka łąkowa(4)Formica pratensis
175.mrówka rudnica (m. ruda)(4)Formica rufa
176.mrówka pniakowa(4)Formica truncorum
MOTYLELEPIDOPTERA
177.modraszek alkonMaculinea alcon
178.modraszek RebelaMaculinea rebeli
179.modraszek bagniczekPlebeius optilete
180.modraszek orionScolitantides orion
181.wstęgówka bagienkaCatocala pacta
182.dostojka akwilonarisBoloria aquilonaris
183.dostojka eunomiaBoloria eunomia
184.skalnik bryzeidaChazara briseis
185.strzępotek soplaczekCoenonympha tullia
186.skalnik alcyonaHipparchia alcyone
187.skalnik driadaMinois dryas
188.pasyn lucyllaNeptis rivularis
189.mszarnik juttaOeneis jutta
190.przestrojnik titonusPyronia tithonus
191.paź żeglarzIphiclides podalirius
192.szlaczkoń szafraniecColias myrmidone
193.szlaczkoń torfowiecColias palaeno
WAŻKIODONATA
194.żagnica torfowcowaAeshna subarctica
195.łątka zielonaCoenagrion armatum
196.szklarnik leśnyCordulegaster boltonii
197.miedziopierś górskaSomatochlora alpestris
198.miedziopierś północnaSomatochlora arctica
199.gadziogłówka żółtonoga(1)Gomphus flavipes
200.straszka północna(1)Sympecma paedisca
CHRUŚCIKITRICHOPTERA
201.krynicznia wilgotkaCrunoecia irrorata
SIODEŁKOWCECLITELLATA
**ARHYNCHOBDELLIDA
202.pijawka lekarska(4)Hirudo medicinalis
inne gatunki
203.gatunki wymienione w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej - inne niż gatunki objęte ochroną ścisłą na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz inne niż gatunki objęte ochroną częściową wymienione w lp. 1 - 202
Objaśnienia

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- nazwy naukowe gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.

** - brak nazwy polskiej.

(1) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 2.

(2) - gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 3.

(4) - gatunek, którego dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 9 pkt 6.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Lp.Nazwa polska*Nazwa naukowa*Sposób pozyskiwania
SSAKIMAMMALIA
GRYZONIERODENTIA
1.bóbr europejskiCastor fiberprzez odstrzał z broni myśliwskiej lub chwytanie w pułapki żywołowne - w okresie od dnia 1 października do dnia 15 marca
ŚLIMAKIGASTROPODA
PŁUCODYSZNEPULMONATA
2.ślimak winniczekHelix pomatiaręczny zbiór osobników - przez 30 dni łącznie w danym roku, w okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 31 maja, przy czym:

- w województwach: opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim - osobniki o średnicy muszli nie mniejszej niż 31 mm,

- na pozostałych obszarach - niemniej szej niż 30 mm

Objaśnienia:

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- nazwy naukowe gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT, WYMAGAJĄCE USTALENIA STREF OCHRONY, MIEJSC ROZRODU I REGULARNEGO PRZEBYWANIA ORAZ WIELKOŚCI STREF OCHRONY

Lp.Nazwa polska*Nazwa naukowa*Strefy ochronyTermin ochrony okresowej
całorocznejokresowej
SSAKIMAMMALIA
DRAPIEŻNECARNIVORA
1.wilkCanis lupus-miejsce rozrodu i obszar w promieniu do 500 m od tego miejsca01.04 - 31.08
2.ryśLynx lynx-miejsce rozrodu i obszar w promieniu do 500 m od tego miejsca01.04 - 31.08
3.niedźwiedź brunatnyUrsus arctos-miejsce gawrowania i obszar w promieniu do 500 m od tego miejsca01.11 - 30.04
NIETOPERZECHIROPTERA
4.wszystkie gatunki -zimowiska, w których w ciągu 3 ostatnich lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników-pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze15.09 - 15.04
GRYZONIERODENTIA
5.żołędnicaEliomys quercinuswydzielenie leśne, w którym stwierdzono stanowisko, wraz ze starodrzewami w sąsiadujących wydzieleniach, o łącznej powierzchni min. 25 ha; w przypadku braku starodrzewów w sąsiadujących wydzieleniach, strefa może być mniejsza
PTAKIAVES
BLASZKODZIOBEANSERIFORMES
6.szlacharMergus serratorzalesiona cześć wyspy, na której stwierdzono gniazdowanie--
GRZEBIĄCEGALLIFORMES
7.cietrzewTetrao tetrix-zwarty obszar wykorzystywany przez ptaki jako miejsce tokowania lub rozrodu wraz z obszarem w promieniu do 500 m od tego miejsca01.02 - 31.08
obszar, na którym ptaki przebywają w okresie zimowym wraz z obszarem w promieniu do 200 metrów od niego01.12 - 1.03
8.głuszecTetrao urogalluszwarty obszar wykorzystywany przez ptaki jako miejsce tokowania lub rozrodu wraz z obszarem w promieniu do 200 m od tego miejscaobszar w promieniu do 500 m od miejsca tokowania lub rozrodu01.02 - 31.08
-obszar, na którym ptaki przebywają w okresie zimowym wraz z obszarem w promieniu do 200 metrów od niego01.12 - 1.03
BRODZĄCECICONIIFORMES
9.ślepowronNycticorax nycticoraxkolonia lęgowa--
10.bocian czarnyCiconia nigraobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda15.03 - 31.08
SZPONIASTEFALCONIFORMES
11.bielikHaliaeetus albicillaobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.01 - 31.07
12.kania czarnaMilvus migransobszar w promieniu do 100 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.03 - 31.08
13.kania rudaMilvus milvusobszar w promieniu do 100 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.03 - 31.08
14.gadożerCircaetus gallicusobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.03 - 30.09
15.orlik krzykliwyAquila pomarinaobszar w promieniu do 100 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.03 - 31.08
16.orlik grubodziobyAquila clangaobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.03 - 31.08
17.orzeł przedniAquila chrysaetosobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.01 - 15.08
18.orzełekAquila pennataobszar w promieniu do 100 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.02 - 31.08
19.rybołówPandion haliaetusobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.03 - 31.08
20.rarógFalco cherrugobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.01 - 31.07
21.sokół wędrownyFalco peregrinusobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.01 - 31.07
SOWYSTRIGIFORMES
22.puchaczBubo buboobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.01 - 31.07
23.sóweczkaGlaucidium passerinumobszar w promieniu do 50 m od gniazda--
24.puszczyk mszarnyStrix nebulosaobszar w promieniu do 200 m od gniazdaobszar w promieniu do 500 m od gniazda01.01 - 31.07
25.włochatkaAegolius funereusobszar w promieniu do 50 m od gniazda--
KRASKOWECORACIIFORMES
26.kraskaCoracias garrulusobszar w promieniu do 50 m od gniazda--
GADYREPTILIA
ŁUSKONOŚNESQUAMATA
27.gniewosz plamistyCoronella austriacamiejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 100 m-
28.wąż EskulapaZamenis longissimus (Elaphe longissima)miejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 200 mmiejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 300 m01.04 - 30.09
ŻÓŁWIETESTUDINATA
29.żółw błotnyEmys orbicularismiejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 200 mmiejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 500 m01.03 - 30.09
OWADYINSECTA
WAŻKIODONATA
30.iglica małaNehalennia speciosamiejsca rozrodu i regularnego przebywania oraz obszar w promieniu do 100 m--
Objaśnienia:

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- nazwy naukowe gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).