Art. 7. - Zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.985

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 sierpnia 2012 r.
Art.  7.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 48-50 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 48-50 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.