Ochrona gatunkowa zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.237.1419

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki dziko występujących:
a)
zwierząt objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
b)
zwierząt objętych ochroną częściową,
c)
zwierząt objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
ptaków, które mogą być sprzedawane, transportowane i przetrzymywane w celach handlowych, jeżeli zostały legalnie upolowane,
e)
zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania;
2)
zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków zwierząt i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków, w tym wielkość stref ochrony.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e, oraz wielkości stref ochrony są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
W stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących, o których mowa w § 2-4 i 6, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego zabijania;
2)
umyślnego okaleczania i chwytania;
3)
transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt;
4)
zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków;
5)
umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;
6)
niszczenia ich siedlisk i ostoi;
7)
niszczenia ich gniazd;
8)
niszczenia ich mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień;
9)
wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
10)
wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek;
11)
preparowania okazów gatunków;
12)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków;
13)
wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
14)
umyślnego płoszenia i niepokojenia;
15)
fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie zwierząt, przy których nazwach w załączniku nr 1 do rozporządzenia zamieszczono znak (1);
16)
przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
17)
przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.
Zakazy, o których mowa w § 7 pkt 1-4, 7, 9, 14 i 16, w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk, nie dotyczą:
1)
usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
2)
usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;
3)
chwytania na terenach zabudowanych przez podmioty upoważnione przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego przebywania;
4)
chwytania zwierząt rannych i osłabionych w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej lub przemieszczania do ośrodków rehabilitacji zwierząt;
5)
zbierania i przechowywania piór ptaków.
Zakazy, o których mowa w § 7 pkt 1-5, 7-9, 11-14 i 16, nie dotyczą:
1)
pozyskiwania okazów gatunków, o których mowa w § 4, przez podmioty, które uzyskały zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska na ich pozyskiwanie;
2)
przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granicę państwa okazów zwierząt, o których mowa w pkt 1.
Określa się następujące sposoby ochrony gatunków polegające na:
1)
ustalaniu stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania dla gatunków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e;
2)
zabezpieczaniu ostoi i stanowisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;
3)
wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan populacji lub siedliska zwierząt w zakresie:
a)
renaturyzacji i odtwarzania siedlisk,
b)
utrzymywania lub odtwarzania właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
c)
utrzymywania lub odtwarzania właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
d)
zapobiegania sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów,
e)
odtwarzania oraz zakładania nowych zadrzewień śródpolnych,
f)
budowy sztucznych miejsc lęgowych, wodopojów,
g)
dostosowania sposobów i terminów wykonywania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych tak, aby zminimalizować ich wpływ na biologię zwierząt i ich siedliska,
h)
tworzenia i utrzymywania korytarzy ekologicznych,
i)
zapewniania drożności cieków będących szlakami migracji, w tym budowy przepławek i kanałów, rozbiórki przeszkód oraz stałej konserwacji istniejących przepławek,
j)
instalowania przejść dla zwierząt pod i nad drogami publicznymi oraz liniami kolejowymi,
k)
regulacji liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na chronione gatunki;
4)
inwentaryzowaniu, dokumentowaniu i monitorowaniu stanowisk, siedlisk i populacji gatunków;
5)
wspomaganiu rozmnażania się gatunku na stanowiskach naturalnych;
6)
zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
7)
zasilaniu populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli ex situ;
8)
przywracaniu zwierząt z hodowli ex situ do środowiska przyrodniczego;
9)
przenoszeniu zwierząt zagrożonych na nowe stanowiska;
10)
edukacji społeczeństwa oraz właściwych służb w zakresie rozpoznawania gatunków chronionych i sposobów ich ochrony;
11)
prowadzeniu hodowli zwierząt objętych ochroną wykorzystywanych do celów gospodarczych;
12)
promowaniu technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i wodnej, umożliwiających zachowanie ostoi i stanowisk gatunków chronionych;
13)
działaniach zapobiegawczych, ograniczających i naprawczych w stosunku do szkód w środowisku dotyczących chronionych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w rozumieniu art. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.3));
14)
uwzględnianiu potrzeb ochrony gatunków przy planowaniu, zatwierdzaniu i realizowaniu masowych imprez plenerowych, rekreacyjnych i sportowych;
15)
uwzględnianiu potrzeb ochrony gatunków w procesach: planowania, zatwierdzania, realizowania, funkcjonowania i likwidacji inwestycji.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 152, poz. 897, Nr 227, poz. 1367 i Nr 228, poz. 1368.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
PIJAWKIHIRUDINEA
PIJAWKI SZCZĘKOWEGNATHOBDELLIDA
pijawkowateHirudinidae
1pijawka lekarska (2) Hirudo medicinalis
SKORUPIAKICRUSTACEA
OBUNOGIAMPHIPODA
zmieraczkowateTalitridae
2zmieraczek plażowyTalitrus saltator
OWADYINSECTA
WAŻKIODONATA
gadziogłówkowateGomphidae
3gadziogłówka żółtonogaGomphus flavipes
4trzepla zielonaOphiogomphus cecilia
łątkowateCoenagrionidae
5iglica małaNehalennia speciosa
6łątka ozdobna (2) Coenagrion ornatum
7łątka zielonaCoenagrion armatum
pałątkowateLestidae
8straszka północnaSympecma paedisca
szklarkowateCorduliidae
9miedziopierś górskaSomatochlora alpestris
10miedziopierś północnaSomatochlora arctica
szklarnikowateCordulegastridae
11szklarnik leśnyCordulegaster boltonii
ważkowateLibellulidae
12zalotka białoczelnaLeucorrhinia albifrons
13zalotka spłaszczonaLeucorrhinia caudalis
14zalotka większaLeucorrhinia pectoralis
żagnicowateAeshnidae
15żagnica północnaAeshna caerulea
16żagnica torfowcowaAeshna subarctica
17żagnica zielonaAeshna viridis
PROSTOSKRZYDŁEORTHOPTERA
łatczynowateDecticidae
18stepówkaGampsocleis glabra
szarańczowateAcrididae
19-**Isophya stysi
MODLISZKIMANTODEA
modliszkowateMantidae
20modliszka zwyczajnaMantis religiosa
PLUSKWIAKIHEMIPTERA
cykadyCicadidae
21piewik podolskiCicadetta podolica
CHRUŚCIKITRICHOPTERA
pierzyszowateLepidostomatidae
22krynicznia wilgotka (2) Crunoecia irrorata
CHRZĄSZCZECOLEOPTERA
biegaczowateCarabidae
23-**Carabus olympiae
24biegacz - pozostałe gatunkiCarabus spp.
25tęcznik - wszystkie gatunkiCalosoma spp.
bogatkowateBuprestidae
26bogatek wspaniałyBuprestis splendens
27porajDicerca moesta
28pysznik jodłowyEurythyrea austriaca
29pysznik dębowy (2) Eurythyrea quercus
jelonkowateLucanidae
30ciołek matowy (2) Dorcus parallelipipedus
31dębosz (2) Aesalus scarabaeoides
32jelonek rogacz (2) Lucanus cervus
33wynurt (2) Ceruchus chrysomelinus
kałużnicowateHydrophilidae
34kałużnica czarnaHydrophilus aterrimus
35kałużnica czarnozielonaHydrophilus piceus
kózkowateCerambycidae
36borodziej próchnikErgates faber
37dąbrowiec samotnik (2) Akimerus schaefferi
38gracz borowy (2) Tragosoma depsarium
39kozioróg bukowiecCerambyx scopolii
40kozioróg dęboszCerambyx cerdo
41nadobnica alpejska (2) Rosalia alpina
42sichrawa karpackaPseudogaurotina excellens
43średzinkaMesosa myops
44taraniec jedwabistyDorcadion holosericeum
45taraniec paskowanyDorcadion scopoli
46taraniec płowyDorcadion fulvum
47zmorsznik białowieskiStictoleptura variicornis
48zmorsznik olbrzymiMacroleptura thoracica
kusakowateStaphylinidae
49-**Velleius dilatatus
50pogrzybnica MannerheimaOxyporus mannerheimii
pływakowateDytiscidae
51kreślinek nizinnyGraphoderus bilineatus
52pływak lapońskiDytiscus lapponicus
53pływak szerokobrzeżekDytiscus latissimus
ponurkowateBoridae
54ponurek Schneidera (2) Boros schneideri
poświętnikowateScarabaeidae
55kwietnica okazałaProtaetia aeruginosa
56pachnica dębowa (2) Osmoderma spp.
rozmiazgowatePythidae
57rozmiazg kolweński (2) Pytho kolwensis
sprężykowateElateridae
58sprężyk rdzawy (2) Elater ferrugineus
59pilnicznik fiołkowyLimoniscus violaceus
stonkowateChrysomelidae
60jeziornica rdestnicowaMacroplea appendiculata
61jeziornica rupiowaMacroplea mutica
śniadkowateMelandryidae
62konarek tajgowy (2) Phryganophilus ruficollis
wygonakowateOchodaeidae
63wygonakOchodaeus chrysomeloides
zagłębkowateRhysodidae
64zagłębek bruzdkowany (2) Rhysodes sulcatus
zgniotkowateCucujidae
65zgniotek cynobrowyCucujus cinnaberinnus
66zgniotek szkarłatnyCucujus haematodes
żukowateGeotrupidae
67-**Bolbelasmus unicornis
68krawiec głowaczLethrus apterus
MOTYLELEPIDOPTERA
barczatkowateLasiocampidae
69barczatka kataksEriogaster catax
bielinkowatePieridae
70szlaczkoń torfowiec (2) Colias palaeno
71szlaczkoń szafraniecColias myrmidone
modraszkowateLycaenidae
72czerwończyk fioletek (2) Lycaena helle
73czerwończyk nieparekLycaena dispar
74modraszek alkon (2) Maculinea alcon
75modraszek arion (2) Maculinea arion
76modraszek bagniczek (2) Plebeius optilete
77modraszek eroides (2) Polyommatus eroides
78modraszek gniady (2) Polyommatus ripartii
79modraszek nausitous (2) Maculinea nausithous
80modraszek orion (2) Scolitantides orion
81modraszek Rebela (2) Maculinea rebeli
82modraszek telejus (2) Maculinea teleius
niedźwiedziówkowateArctidae
83krasopani heraCallimorpha ąuadripunctaria
paziowatePapilionidae
84niepylak apollo (2) Parnassius apollo
85niepylak mnemozynaParnassius mnemosyne
86paź żeglarzIphiclides podalirius
południcowateNymphalidae
87dostojka akwilonarisBoloria aquilonaris
88dostojka eunomia (2) Boloria eunomia
89górówka sudeckaErebia sudetica
90mszarnik jutta (2) Oeneis jutta
91osadnik wielkooki (2) Lopinga achine
92pasyn lucylla (2) Neptis rivularis
93przeplatka aurinia (2) Euphydryas aurinia
94przeplatka maturnaEuphydryas maturna
95przestrojnik titonus (2) Pyronia tithonus
96skalnik alcyona (2) Hipparchia alcyone
97skalnik bryzeida (2) Chazara briseis
98skalnik driada (2) Minois dryas
99strzępotek edypus (2) Coenonympha oedippus
100strzępotek hero (2) Coenonympha hero
101strzępotek soplaczek (2) Coenonympha tullia
sówkowateNoctuidae
102ksylomka strix (2) Xylomoia strix
103wstęgówka bagienka (2) Catocala pacta
zawisakowateSphingidae
104postojak wiesiołkowiecProserpinus proserpina
BŁONKOSKRZYDŁEHYMENOPTERA
mrówkowateFormicidae
105mrówka łąkowa (2) Formica pratensis
106mrówka pniakowa (2) Formica truncorum
107mrówka północna (2) Formica aquilonia
108mrówka smętnica (2) Formica lugubris
pszczołowateApidae
109rozrożka chabrowa (2) Tetralonia dentata
110trzmiele - wszystkie gatunki, z wyjątkiem:Bombus spp.
- trzmiela kamiennikaBombus lapidarius
- trzmiela ziemnegoBombus terrestris
111porobnica murarkaAnthophora parietina
112porobnica opylonaAnthophora pubescens
113porobnica włochatkaAnthophora plumipes
114zadrzechnia czarnoroga (2) Xylocopa valga
115zadrzechnia fioletowa (2) Xylocopa violacea
PAJĘCZAKIARACHNIDA
PAJĄKIARANEIDA
116gryziele - wszystkie gatunkiAtypidae
osnuwikowateLinyphiidae
117-**Bathyphantes eumenis
118-**Mughiphantes pulcher
poskoczowateEresidae
119poskocz krasnyEresus cinnaberinus
skakunowateSalticidae
120strojniś nadobnyPhilaeus chrysops
ŚLIMAKIGASTROPODA
NASADOOCZNEBASOMMATOPHORA
zatoczkowatePlanorbidae
121zatoczek łamliwyAnisus vorticulus
TRZONKOOCZNESTYLOMMATOPHORA
beczułkowateOrculidae
122poczwarówka pagodaPagodulina pagodula
błotniarkowateLymnaeidae
123błotniarka otułka (2) Myxas glutinosa
bursztynkowateSuccineidae
124bursztynka piaskowa (2) Catinella arenaria
igliczkowateAciculidae
125igliczek karpackiAcicula parcelineata
pomrowcowateMilacidae
126pomrowiec nakrapianyTandonia rustica
pomrowikowateAgriolimacidae
127pomrowik mołdawskiDeroceras moldavicum
poczwarkowatePupillidae
128poczwarówka górskaPupilla alpicola
poczwarówkowateVertiginidae
129poczwarówka GeyeraVertigo geyeri
130poczwarówka jajowataVertigo moulinsiana
131poczwarówka kolumienkaColumella columella
132poczwarówka północnaVertigo arctica
133poczwarówka zębataTruncatellina claustralis
134poczwarówka zmiennaVertigo genesii
135poczwarówka zwężonaVertigo angustior
szklarkowateZonitidae
136szklarka podziemnaOxychilus inopinatus
ślimakowateHelicidae
137ślimak BąkowskiegoTrichia bakowskii
138ślimak BielzaTrichia bielzi
139ślimak obrzeżony (2) Helicodonta obvoluta
140ślimak ostrokrawędzistyHelicigona lapicida
141ślimak RossmassleraChilostoma rossmaessleri
142ślimak tatrzańskiChilostoma cingulellum
143ślimak żeberkowanyHelicopsis striata
144ślimak żółtawyHelix lutescens
świdrzykowateClausiliidae
145świdrzyk kasztanowatyMacrogastra badia
146świdrzyk łamliwyBalea perversa
147świdrzyk ozdobny (2) Charpentieria ornata
148świdrzyk siedmiogrodzkiVestia elata
149świdrzyk śląskiCochlodina costata
zawójkowateValvatidae
150zawójka rzeczna (2) Borysthenia naticina
ziarnkowateChondrinidae
151poczwarówka pagórkowaGranaria frumentum
źródlarkowateHydrobiidae
152niepozorka ojcowska (2) Falniowskia neglectissima
MAŁŻEBIVALVIA
BLASZKOSKRZELNE WŁAŚCIWEEULAMELLIBRANCHIA
kulkówkowateSphaeriidae
153gałeczka rzecznaSphaerium rivicola
154gałeczka żeberkowanaSphaerium solidum
perłoródkowateMargaritiferidae
155skójka perłorodna (2) Margaritifera margaritifera
skójkowateUnionidae
156skójka gruboskorupowa (2) Unio crassus
157szczeżuja spłaszczonaPseudoanodonta complanata
158szczeżuja wielka (2) Anodonta cygnea
KRĄGŁOUSTECYCLOSTOMATA
MINOGOKSZTAŁTNEPETROMYZONTIFORMES
minogowatePetromyzontidae
159minóg morski (2) Petromyzon marinus
160minóg rzeczny (2) Lampetra fluviatilis
161minóg strumieniowyLampetra planeri
162minóg ukraińskiEudontomyzon mariae
RYBYPISCES
JESIOTROKSZTAŁTNEACIPENSERIFORMES
jesiotrokształtneAcipenseridae
163jesiotr zachodniAcipenser sturio
ŚLEDZIOKSZTAŁTNECLUPEIFORMES
śledziowateClupeidae
164alozaAlosa alosa
165parposzAlosa fallax
KARPIOKSZTAŁTNECYPRINIFORMES
karpiowateCyprinidae
166ciosa - z wyjątkiem występującej w wodach Zalewu WiślanegoPelecus cultratus
167kiełb białopłetwyRomanogobio albipinnatus
168kiełb Kesslera (2) Romanogobio kessleri
169piekielnicaAlburnoides bipunctatus
170różankaRhodeus sericeus
171strzebla błotna (2) Eupallasella perenurus
172brzankaBarbus meridionalis
173kozowate - wszystkie gatunkiCobitidae
przylgowateBalitoridae
174ślizBarbatula barbatula
CIERNIKOKSZTAŁTNEGASTEROSTEIFORMES
ciernikowateGasterosteidae
175pocierniecSpinachia spinachia
IGLICZNIOKSZTAŁTNESYNGNATHIFORMES
176igliczniowate - wszystkie gatunkiSyngnathidae
OKONIOKSZTAŁTNEPERCIFORMES
babkowateGobiidae
177babka czarnaGobius niger
178babka czarnoplamkaGobiusculus flavescens
179babka małaPomatoschistus minutus
180babka piaskowaPomatoschistus microps
SKORPENOKSZTAŁTNESCORPAENIFORMES
głowaczowateCottidae
181głowacz białopłetwy (2) Cottus gobio
182głowacz pręgopłetwy (2) Cottus poecilopus
183kur rogaczMyoxocephalus quadricornis
dennikowateLiparidae
184dennikLiparis liparis
185PŁAZY - wszystkie gatunki (2) AMPHIBIA
GADYREPTILIA
ŁUSKOSKÓRESQUAMATA
wężowateElaphidae
186gniewosz plamisty (2) Coronella austriaca
187wąż Eskulapa (2) Elaphe longissima (Zamenis longissimus)
188żmija zygzakowata (2) Vipera berus
ŻÓŁWIETESTUDINES
żółwie słodkowodneEmydidae
189żółw błotny (1) (2) Emys orbicularis
190GADY - pozostałe gatunkiREPTILIA
PTAKIAVES
PEŁNOPŁETWEPELECANIFORMES
kormoranyPhalacrocoracidae
191kormoran czubatyPhalacrocorax aristotelis
192kormoran małyPhalacrocorax pygmeus
pelikanyPelecanidae
193pelikan kędzierzawyPelecanus crispus
194pelikan różowyPelecanus onocrotalus
BRODZĄCECICONIIFORMES
czaplowateArdeidae
195bączek (2) Ixobrychus minutus
196ślepowron (2) Nycticorax nycticorax
197czaplowate - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Ardeidae
- czapli siwejArdea cinerea
bocianyCiconidae
198bocian biały (2) Ciconia ciconia
199bocian czarny (1) (2) Ciconia nigra
BLASZKODZIOBEANSERIFORMES
kaczkowateAnatidae
200cyranka (2) Anas querquedula
201gągoł (2) Bucephala clangula
202nurogęś (2) Mergus merganser
203ohar (2) Tadorna tadorna
204płaskonos (2) Anas clypeata
205rożeniec (2) Anas acuta
206krakwa (2) Anas strepera
207szlachar (2) Mergus serrator
208podgorzałka (2) Aythya nyroca
209kaczkowate - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Anatidae
- cyraneczkiAnas crecca
- czernicyAythya fuligula
- gęgawyAnser anser
- gęsi białoczelnejAnser albifrons
- gęsi zbożowejAnser fabalis
- głowienkiAythya ferina
- krzyżówkiAnas platyrhynchos
JASTRZĘBIOWEACCIPITRIFORMES
jastrzębiowateAccipitridae
210bielik (1) (2) Haliaeetus albicilla
211błotniak łąkowy (1) (2) Circus pygargus
212błotniak stawowy (1) (2) Circus aeruginosus
213błotniak zbożowy (1) (2) Circus cyaneus
214gadożer (1) (2) Circaetus gallicus
215kania czarna (1) (2) Milvus migrans
216kania ruda (1) (2) Milvus milvus
217orzeł przedni (1) (2) Aquila chrysaetos
218orzełek (1) (2) Hieraaetus pennatus
219orlik krzykliwy (1) (2) Aquila pomarina
220orlik grubodzioby (1) (2) Aquila clanga
221jastrzębiowate - pozostałe gatunki (1) Accipitridae
rybołowyPandionidae
222rybołów (1) (2) Pandion haliaetus
SOKOŁOWEFALCONIFORMES
sokołowateFalconidae
223kobuz (1) (2) Falco subbuteo
224pustułka (1) (2) Falco tinnunculus
225sokół wędrowny (1) (2) Falco peregrinus
226sokołowate - pozostałe gatunki (1) Falconidae
GRZEBIĄCEGALLIFORMES
głuszcowateTetraonidae
227cietrzew (1) (2) Tetrao tetrix
228głuszec (1) (2) Tetrao urogallus
229głuszcowate - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Tetraonidae
- jarząbkaBonasa bonasia
kurowatePhasianidae
230przepiórkaCoturnix coturnix
ŻURAWIOWEGRUIFORMES
231przepiórniki - wszystkie gatunkiTurnicidae
żurawieGruidae
232żuraw (2) Grus grus
dropieOtididae
233drop (2) Otis tarda
234dropie - pozostałe gatunkiOtididae
chruścieleRallidae
235derkacz (2) Crex crex
236kropiatka (2) Porzana porzana
237chruściele - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Rallidae
- łyskiFulica atra
SIEWKOWECHARADRIIFORMES
kulonyBurhinidae
238kulon (2) Burhinus oedicnemus
siewkowateCharadriidae
239czajka (2) Vanellus vanellus
240sieweczka obrożna (2) Charadrius hiaticula
241siewkowate - pozostałe gatunkiCharadriidae
mewyLaridae
242mewa mała (2) Larus minutus
243mewy - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Laridae
- mewy białogłowejLarus cachinnans
- mewy srebrzystejLarus argentatus
bekasowateScolopacidae
244batalion (2) Philomachus pugnax
245biegus zmienny (1) (2) Calidris alpina
246dubelt (1) (2) Gallinago media
247krwawodziób (1) (2) Tringa totanus
248kszyk (2) Gallinago gallinago
249kulik wielki (1) (2) Numenius arquata
250łęczak (1) (2) Tringa glareola
251rycyk (1) (2) Limosa limaosa
252samotnik (1) (2) Tringa ochropus
253bekasowate - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:Scolopacidae
- słonkiScolopax rusticola
rybitwySternidae
254rybitwa białoczelna (1) (2) Sterna albifrons
255rybitwa białoskrzydła (1) (2) Chlidonias leucopterus
256rybitwa białowąsa (1) (2) Chlidonias hybridus
257rybitwa czarna (1) (2) Chlidonias niger
258rybitwa czubata (1) (2) Sterna sandvicensis
259rybitwa popielata (1) (2) Sterna paradisaea
260rybitwa rzeczna (1) (2) Sterna hirundo
261rybitwy - pozostałe gatunkiSternidae
GOŁĘBIOWECOLUMBIFORMES
262gołębie - wszystkie gatunki, z wyjątkiem:Columbidae
- grzywaczaColumba palumbus palumbus
- gołębia skalnego forma miejskaColumba livia f. urbana
SOWYSTRIGIFORMES
puszczykowateStrigidae
263pójdźka (1) (2) Athene noctua
264puchacz (1) (2) Bubo bubo
265sóweczka (1) (2) Glaucidium passerinum
266uszatka błotna (1) (2) Asio flammeus
267włochatka (1) (2) Aegolius funereus
268puszczykowate - pozostałe gatunki (1) Strigidae
płomykówkiTytonidae
269płomykówka (1) (2) Tyto alba
KRASKOWECORACIIFORMES
zimorodkiAlcenidae
270zimorodek (1) (2) Alcedo atthis
kraskiCoraciidae
271kraska (1) (2) Coracias garrulus
żołnyMeropidae
272żołna (1) (2) Merops apiaster
dudkiUpupidae
273dudek (2) Upupa epops
DZIĘCIOŁOWEPICIFORMES
dzięciołyPicidae
274dzięcioł białogrzbiety (2) Dendrocopos leucotos
275dzięcioł czarny (2) Dryocopus martius
276dzięcioł średni (2) Dendrocopos medius
277dzięcioł trójpalczasty (1) (2) Picoides tridactylus
278dzięcioł zielonosiwy (2) Picus canus
279dzięcioł zielony (2) Picus viridis
280dzięcioły - pozostałe gatunkiPicidae
WRÓBLOWEPASSERIFORMES
dzierzbyLaniidae
281dzierzba czarnoczelna (1) (2) Lanius minor
282dzierzba rudogłowa (1) (2) Lanius senator
283dzierzby - pozostałe gatunkiLaniidae
pokrzewkowateSylviidae
284wodniczka (1) (2) Acrocephalus paludicola
285WRÓBLOWE - pozostałe gatunki, z wyjątkiem:PASSERIFORMES
- gawronaCorvus frugilegus
- krukaCorvus corax
- srokiPica pica
- wrony siwejCorvus corone
286- pozostałe gatunki ptaków występujących naturalnie na terenie państw Unii Europejskiej z wyjątkiem tych, które spotyka się wyłącznie na Grenlandii, oraz poza gatunkami objętymi ochroną gatunkową częściową i gatunkami określonymi jako łowne na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
SSAKIMAMMALIA
OWADOŻERNEINSECTIVORA
287jeżowate - wszystkie gatunki (2) Erinaceidae
288ryjówkowate - wszystkie gatunki (1) Soricidae
289NIETOPERZE - wszystkie gatunki występujące w Polsce (1) (2) CHIROPTERA
ZAJĄCOKSZTAŁTNELAGOMORPHA
zającowateLeporidae
290zając bielakLepus timidus
GRYZONIERODENTIA
wiewiórkowateSciuridae
291suseł moręgowany (2) Spermophilus citellus
292suseł perełkowany (2) Spermophilus suslicus
293świstakMarmota marmota
294wiewiórka pospolitaSciurus vulgaris
smużkowateZapodidae
295smużkaSicista betulina
296smużka stepowaSicista subtilis
popielicowateGliridae
297koszatka (2) Dryomys nitedula
298orzesznica (2) Muscardinus avellanarius
299popielica (2) Glis glis
300żołędnica (2) Eliomys quercinus
chomikowateCricetidae
301chomik europejski (2) Cricetus cricetus
nornikowateArvicolidae
302darniówka tatrzańskaMicrotus tatricus
303nornik śnieżnyChionomys nivalis
WALENIECETACEA
morświnyPhocoenidae
304morświn (1) (2) Phocoena phocoena
305WALENIE - pozostałe gatunki (1) CETACEA
DRAPIEŻNECARNIVORA
psowateCanidae
306wilk (1) (2) Canis lupus
kotowateFelidae
307ryś (1) (2) Lynx lynx
308żbik (1) (2) Felis silvestris
łasicowateMustelidae
309gronostajMustela erminea
310łasicaMustela nivalis
311norka europejska (1) (2) Mustela lutreola
312tchórz stepowy (1) (2) Mustela eversmanii
fokowatePhocidae
313foka obrączkowana (1) (2) Phoca hispida
314foka pospolita (1) Phoca vitulina
315foka szara (1) (2) Halichoerus grypus
316fokowate - pozostałe gatunki (1) Phocidae
niedźwiedziowateUrsidae
317niedźwiedź brunatny (1) (2) Ursus arctos
PARZYSTOKOPYTNEARTIODACTYLA
krętorogieBovidae
318kozica (1) (2) Rupicapra rupicapra
319żubr (2) Bison bonasus
Objaśnienia:

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.

(1) - gatunki, których dotyczy zakaz fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie,

(2) - gatunki zwierząt wymagające ochrony czynnej.

** Brak nazwy polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
SKORUPIAKICRUSTACEA
DZIESIĘCIONOGIDECAPODA
RakowateAstacidae
1rak rzeczny - z wyjątkiem obrębów hodowlanychAstacus astacus
2rak stawowy - z wyjątkiem obrębów hodowlanychAstacus leptodactylus
OWADYINSECTA
BŁONKOSKRZYDŁEHYMENOPTERA
pszczołowateApidae
3trzmiel kamiennikBombus lapidarius
4trzmiel ziemnyBombus terrestris
MrówkowateFormicidae
5mrówka ćmawaFormica polyctena
6mrówka rudnicaFormica rufa
ŚLIMAKIGASTROPODA
TRZONKOOCZNESTYLOMMATOPHORA
ślimakowateHelicidae
7ślimak winniczekHelix pomatia
PTAKIAVES
PEŁNOPŁETWEPELECANIFORMES
KormoranyPhalacrocoracidae
8kormoranPhalacrocorax carbo
BRODZĄCECICONIFORMES
czaplowateArdeidae
9czapla siwaArdea cinerea
mewyLaridae
10mewa białogłowaLarus cachinans
11mewa srebrzystaLarus argentatus
GOŁĘBIOWECOLUMBIFORMES
gołębieColumbidae
12gołąb skalny forma miejskaColumba livia f. urbana
WRÓBLOWEPASSERIFORMES
krukowateCorvidae
13gawronCorvus frugilegus
14krukCorvus corax
15srokaPica pica
16wrona siwaCorvus cornix
SSAKIMAMMALIA
OWADOŻERNEINSECTIVORA
kretowateTalpidae
17kret - z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowychTalpa europaea
GRYZONIERODENTIA
bobrowateCastoridae
18bóbr europejskiCastor fiber
myszowateMuridae
19badylarkaMicromys minutus
20karczownik - z wyjątkiem występującego na terenie sadów, ogrodów oraz upraw leśnychArvicola terrestris
21mysz zaroślowaApodemus sylvaticus
22mysz zielnaApodemus uralensis
DRAPIEŻNECARNIVORA
łasicowateMustelidae
23wydraLutra lutra
Objaśnienie:

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaSposób pozyskiwania ze stanu dzikiego
ŚLIMAKIGASTROPODA
TRZONKOOCZNESTYLOMMATOPHORA
ślimakowateHelicidae
1ślimak winniczek - przez 30 dni łącznie w danym roku, w okresie od dnia 20 kwietnia do dnia 31 majaHelix pomatiapozyskiwanie osobników o średnicy muszli większej niż 30 mm
OWADYINSECTA
BŁONKOSKRZYDŁEHYMENOPTERA
pszczołowateApidae
2trzmiel kamiennikBombus lapidariuspozyskiwanie wiosennych matek
3trzmiel ziemnyBombus terrestrispozyskiwanie wiosennych matek
mrówkowateFormicidae
4mrówka ćmawaFormica polyctenapozyskiwanie części mrowisk
5mrówka rudnicaFormica rufapozyskiwanie części mrowisk
Objaśnienie:

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH PTAKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPRZEDAWANE, TRANSPORTOWANE I PRZETRZYMYWANE W CELACH HANDLOWYCH, JEŻELI ZOSTAŁY LEGALNIE UPOLOWANE*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
BLASZKODZIOBEANSERIFORMES
kaczkowateAnatidae
1krzyżówkaAnas plathyrhynchos
GRZEBIĄCEGALLIFORMES
kurowatePhasianidae
2bażantPhasianus colchicus
3kuropatwaPerdix perdix
GOŁĘBIOWATECOLUMBIFORMES
gołębieColumbidae
4grzywaczColumba palumbus
Objaśnienie:

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

 GATUNKI DZIKO WYSTĘPUJĄCYCH ZWIERZĄT WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY OSTOI, MIEJSC ROZRODU LUB REGULARNEGO PRZEBYWANIA ORAZ WIELKOŚCI STREF OCHRONY*

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińskaStrefa ochrony całorocznej w promieniu doStrefa ochrony okresowej w promieniu doTermin okresowej ochrony
123456
OWADY

łątkowate

INSECTA

Coenagrionidae

1iglica małaNehalennia speciosa100 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania--
GADY

wężowate

REPTILIA

Elaphidae

2gniewosz plamistyCoronella austriaca100 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania500 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania1.03-31.10
3wąż EskulapaElaphe longissima200 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania500 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania1.04-30.09
żółwie

słodkowodne

Emydidae
4żółw błotnyEmys orbicularis200 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania500 m od miejsca rozrodu i regularnego przebywania1.03-30.09
PTAKI

czaplowate

AVES

Ardeidae

5ślepowronNycticorax nycticoraxkolonia lęgowa--
bocianyCiconidae
6bocian czarnyCiconia nigra100 m od gniazda500 m od gniazda15.03-31.08
kaczkowateAnatidae
7szlacharMergus serratorzalesiona część wyspy, na której stwierdzono gniazdowanie--
jastrzębiowateAccipitridae
8orzeł przedniAquila chrysaetos200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-15.08
9orlik grubodziobyAquila clanga200 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
10orlik krzykliwyAquila pomarina100 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
11gadożerCircaetus gallicus200 m od gniazda500 m od gniazda1.03-30.09
12bielikHaliaeetus albicilla200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-31.07
13orzełekHieraaetus pennatus100 m od gniazda500 m od gniazda1.02-31.08
14kania czarnaMilvus migrans100 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
15kania rudaMilvus milvus100 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
rybołowyPandionidae
16rybołówPandion haliaetus200 m od gniazda500 m od gniazda1.03-31.08
sokołowateFalconidae
17rarógFalco cherrug200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-31.07
18sokół wędrownyFalco peregrinus200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-31.07
grzebiąceGalliformes
19cietrzewTetrao tetrix-500 m od tokowiska1.02-31.05
20głuszecTetrao urogallus200 m od tokowiska500 m od tokowiska1.02-31.05
puszczykowateStrigidae
21puchaczBubo bubo200 m od gniazda500 m od gniazda1.01-31.07
22sóweczkaGlaucidium passerinum50 m od gniazda--
23włochatkaAegolius funereus50 m od gniazda--
kraskiCoraciidae
24kraskaCoracias garrulus10 m od gniazda--
SSAKIMAMMALIA
25NIETOPERZE - zimowiska, w których w ciągu 3 kolejnych lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobnikówCHIROPTERApomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze--
GRYZONIERODENTIA
popielicowateGliridae
26żołędnicaEliomys quercinus25 ha starodrzewów wokół stwierdzonego stanowiska--
DRAPIEŻNECARNIVORA
psowateCanidae
27wilkCanis lupus-500 m od miejsca rozrodu1.04-31.08
kotowateFelidae
28ryśLynx lynx-500 m od miejsca rozrodu1.04-31.08
niedźwiedzieUrsidae
29niedźwiedź brunatnyUrsus arctos-500 m od gawry1.11-30.04
Objaśnienie:

* Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w ten sposób, że:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- wielkimi literami, czcionką zwykłą wyróżniono nazwy RZĘDÓW,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin.

Nazwy łacińskie gatunków wyróżniono czcionką pochyłą.