Organizacja wewnętrzna Konwentu Rzeczników oraz tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1305

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników

Na podstawie art. 145a ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Konwent Rzeczników, zwany dalej "Konwentem", działa na posiedzeniach.
2.
Posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku.
3.
Pierwsze posiedzenie Konwentu, po rozpoczęciu kadencji rzeczników dyscyplinarnych, o której mowa w art. 145 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej "ustawą", zwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej "ministrem".
1.
Na pierwszym posiedzeniu Konwentu albo w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez dotychczasowego przewodniczącego Konwentu członkowie Konwentu wybierają ze swego grona przewodniczącego Konwentu.
2.
Przewodniczący Konwentu reprezentuje Konwent i kieruje jego pracami, w tym w szczególności:
1)
ustala projekt porządku obrad;
2)
ustala terminy posiedzeń Konwentu i zawiadamia o nich członków Konwentu;
3)
przewodniczy obradom Konwentu;
4)
wyznacza członków Konwentu do sporządzania opinii i wniosków, o których mowa w art. 145a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy.
3.
W przypadku nieobecności przewodniczącego Konwentu obradom Konwentu przewodniczy wyznaczony przez niego członek Konwentu.
1.
Członkowie Konwentu są zawiadamiani o posiedzeniu Konwentu nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2.
Wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia Konwentu członkom Konwentu przekazuje się projekt porządku obrad oraz materiały przeznaczone do rozpatrzenia na posiedzeniu.
1.
Przewodniczący Konwentu określa termin sporządzenia opinii i wniosków w sprawach, o których mowa w art. 145a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, oraz wyznacza członka Konwentu do ich sporządzenia, z uwzględnieniem konieczności równomiernego obciążenia zadaniami wszystkich członków Konwentu.
2.
Wyznaczony członek Konwentu, po zapoznaniu się z dokumentacją i dokonaniu analizy sprawy, sporządza projekt opinii lub wniosku i przedstawia go na posiedzeniu Konwentu.
3.
Opinie i wnioski są przyjmowane przez Konwent zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Konwentu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Konwentu.
4.
W przypadku nieprzyjęcia opinii lub wniosku przewodniczący Konwentu poleca ich uzupełnienie lub ponowne przygotowanie. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
5.
Przyjętą opinię lub przyjęty wniosek przewodniczący Konwentu przekazuje odpowiednio ministrowi albo ministrowi właściwemu do spraw nauki albo uczelnianej komisji dyscyplinarnej, albo innym podmiotom zainteresowanym uzyskaniem opinii Konwentu.
1.
W sprawach, o których mowa w art. 145a ust. 2 pkt 3 ustawy, członkowie Konwentu z własnej inicjatywy lub na podstawie propozycji przedstawicieli środowiska akademickiego proponują zagadnienia, które mogą być przedmiotem opracowania określającego zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym.
2.
Przewodniczący Konwentu przedstawia ministrowi wybrane propozycje zagadnień, o których mowa w ust. 1. Po zaakceptowaniu propozycji przez ministra Konwent sporządza opracowanie. Przepisy § 4 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
3.
Konwent przygotowuje opracowania określające zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym w sprawach wskazanych przez ministra.
4.
Przewodniczący Konwentu przedstawia ministrowi opracowanie do akceptacji.
Z posiedzenia Konwentu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Konwentu albo członek Konwentu, o którym mowa w § 2 ust. 3.
Obsługę prac Konwentu zapewnia urząd obsługujący ministra.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).