§ 5. - Organizacja wewnętrzna Konwentu Rzeczników oraz tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1305

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2014 r.
§  5.
1.
W sprawach, o których mowa w art. 145a ust. 2 pkt 3 ustawy, członkowie Konwentu z własnej inicjatywy lub na podstawie propozycji przedstawicieli środowiska akademickiego proponują zagadnienia, które mogą być przedmiotem opracowania określającego zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym.
2.
Przewodniczący Konwentu przedstawia ministrowi wybrane propozycje zagadnień, o których mowa w ust. 1. Po zaakceptowaniu propozycji przez ministra Konwent sporządza opracowanie. Przepisy § 4 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
3.
Konwent przygotowuje opracowania określające zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym w sprawach wskazanych przez ministra.
4.
Przewodniczący Konwentu przedstawia ministrowi opracowanie do akceptacji.