§ 8. - Organizacja wewnętrzna Konwentu Rzeczników oraz tryb realizacji zadań przez Konwent Rzeczników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1305

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2014 r.
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.